Uygulamalara tuş göndermek

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
karflake
Üye
Mesajlar: 222
Kayıt: 15 Haz 2003 02:57

Uygulamalara tuş göndermek

Mesaj gönderen karflake » 08 Şub 2004 08:44

Delphi ile yazılan programlardan başka bir programı aktifleştirerek tuş yollamak amacıyla aşağıdaki unit kullanılabilir.

Kod: Tümünü seç

(*
32-bit Delphi için SendKeys rutini.

Ken Henderson tarafından yazılmıştır.

Copyright (c) 1995 Ken Henderson

Bu unit Visual Basic'in çok popüler iki rutinini taklit eder:
Sendkeys ve AppActicate. Sendkeys ilk olarak PChar bir parametre
alır ve ikinci olarak mantıksal bir parametre alır, aşağıdaki gibi:

SendKeys('BirYazi', Wait);

Yukarıdaki BirYazi tuş adlarından ve değiştiricilerden oluşmuş bir
string'tir. Bununla geçerli odağa tuş yollanabilir ve Wait değişkeni
veya değeri SendKeys fonksiyonunun her tuş mesajının işlenmesinin 
beklenmesini sağlar. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.


AppActivate sadece PChar tipinde bir parametre alır, ki:


AppActivate('PencereAdi');

Yukarıdaki PencereAdi odaklanılacak pencere adıdır.

SendKeys Visual Basic'teki yazımı aşağıda da belirtildiği gibi destekler.

Desteklene değiştiriciler:

+ = Shift
^ = Control
% = Alt

Karakterler ve tuş adları parantezler kullanılarak gruplanabilir. 
Örneğin '+abc' sadece 'a' harfine shift işlemi uygular, '+(abc)' ise 
üç karaktere de shift işlemini uygular.


Desteklenen özel karakterler

~ = Enter
( = Değiştirici gruplama başlangıcı (üste bakın)
) = Değiştirici gruplama sonu (üste bakın)
{ = Tuş adı başlangıcı (alta bakın)
} = Tuş adı sonu (alta bakın)

Desteklenen karakterler:

Yazılabilen tüm karakterler desteklenmektedir. Yukarıda listelenen
değiştirici tuşlar ve süslü parantezlerle belirtilmemiş yazılar
normal yazı olarak gönderilir.

Desteklenen tuş adları (Bunları süslü parantez içine alın):

BKSP, BS, BACKSPACE
BREAK
CAPSLOCK
CLEAR
DEL
DELETE
DOWN
END
ENTER
ESC
ESCAPE
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
HELP
HOME
INS
LEFT
NUMLOCK
PGDN
PGUP
PRTSC
RIGHT
SCROLLLOCK
TAB
UP

Bir tuşu takip eden bir boşluk ve numara, gönderilecek tuşun verilen
numara kez gönderileceğini belirtir. (e.g., {left 6}).
*)

unit sndkey32tr;

interface

Uses SysUtils, Windows, Messages;

Function SendKeys(SendKeysString : PChar; Wait : Boolean) : Boolean;
function AppActivate(WindowName : PChar) : boolean;

{Buffer for working with PChar's}

const
 WorkBufLen = 40;
var
 WorkBuf : array[0..WorkBufLen] of Char;

implementation
type
 THKeys = array[0..pred(MaxLongInt)] of byte;
var
 AllocationSize : integer;

(*
Converts a string of characters and key names to keyboard events and
passes them to Windows.

Example syntax:

SendKeys('abc123{left}{left}{left}def{end}456{left 6}ghi{end}789', True);

*)

Function SendKeys(SendKeysString : PChar; Wait : Boolean) : Boolean;
type
 WBytes = array[0..pred(SizeOf(Word))] of Byte;

 TSendKey = record
  Name : ShortString;
  VKey : Byte;
 end;

const
 {Array of keys that SendKeys recognizes.

 If you add to this list, you must be sure to keep it sorted alphabetically
 by Name because a binary search routine is used to scan it.}

 MaxSendKeyRecs = 41;
 SendKeyRecs : array[1..MaxSendKeyRecs] of TSendKey =
 (
  (Name:'BACKSPACE';    VKey:VK_BACK),
  (Name:'BKSP';      VKey:VK_BACK),
  (Name:'BREAK';      VKey:VK_CANCEL),
  (Name:'BS';       VKey:VK_BACK),
  (Name:'CAPSLOCK';    VKey:VK_CAPITAL),
  (Name:'CLEAR';      VKey:VK_CLEAR),
  (Name:'DEL';       VKey:VK_DELETE),
  (Name:'DELETE';     VKey:VK_DELETE),
  (Name:'DOWN';      VKey:VK_DOWN),
  (Name:'END';       VKey:VK_END),
  (Name:'ENTER';      VKey:VK_RETURN),
  (Name:'ESC';       VKey:VK_ESCAPE),
  (Name:'ESCAPE';     VKey:VK_ESCAPE),
  (Name:'F1';       VKey:VK_F1),
  (Name:'F10';       VKey:VK_F10),
  (Name:'F11';       VKey:VK_F11),
  (Name:'F12';       VKey:VK_F12),
  (Name:'F13';       VKey:VK_F13),
  (Name:'F14';       VKey:VK_F14),
  (Name:'F15';       VKey:VK_F15),
  (Name:'F16';       VKey:VK_F16),
  (Name:'F2';       VKey:VK_F2),
  (Name:'F3';       VKey:VK_F3),
  (Name:'F4';       VKey:VK_F4),
  (Name:'F5';       VKey:VK_F5),
  (Name:'F6';       VKey:VK_F6),
  (Name:'F7';       VKey:VK_F7),
  (Name:'F8';       VKey:VK_F8),
  (Name:'F9';       VKey:VK_F9),
  (Name:'HELP';      VKey:VK_HELP),
  (Name:'HOME';      VKey:VK_HOME),
  (Name:'INS';       VKey:VK_INSERT),
  (Name:'LEFT';      VKey:VK_LEFT),
  (Name:'NUMLOCK';     VKey:VK_NUMLOCK),
  (Name:'PGDN';      VKey:VK_NEXT),
  (Name:'PGUP';      VKey:VK_PRIOR),
  (Name:'PRTSC';      VKey:VK_PRINT),
  (Name:'RIGHT';      VKey:VK_RIGHT),
  (Name:'SCROLLLOCK';   VKey:VK_SCROLL),
  (Name:'TAB';       VKey:VK_TAB),
  (Name:'UP';       VKey:VK_UP)
 );

 {Extra VK constants missing from Delphi's Windows API interface}
 VK_NULL=0;
 VK_SemiColon=186;
 VK_Equal=187;
 VK_Comma=188;
 VK_Minus=189;
 VK_Period=190;
 VK_Slash=191;
 VK_BackQuote=192;
 VK_LeftBracket=219;
 VK_BackSlash=220;
 VK_RightBracket=221;
 VK_Quote=222;
 VK_Last=VK_Quote;

 ExtendedVKeys : set of byte =
 [VK_Up,
  VK_Down,
  VK_Left,
  VK_Right,
  VK_Home,
  VK_End,
  VK_Prior, {PgUp}
  VK_Next,  {PgDn}
  VK_Insert,
  VK_Delete];

const
 INVALIDKEY = $FFFF {Unsigned -1};
 VKKEYSCANSHIFTON = $01;
 VKKEYSCANCTRLON = $02;
 VKKEYSCANALTON = $04;
 UNITNAME = 'SendKeys';
var
 UsingParens, ShiftDown, ControlDown, AltDown, FoundClose : Boolean;
 PosSpace : Byte;
 I, L : Integer;
 NumTimes, MKey : Word;
 KeyString : String[20];

procedure DisplayMessage(Message : PChar);
begin
 MessageBox(0,Message,UNITNAME,0);
end;

function BitSet(BitTable, BitMask : Byte) : Boolean;
begin
 Result:=ByteBool(BitTable and BitMask);
end;

procedure SetBit(var BitTable : Byte; BitMask : Byte);
begin
 BitTable:=BitTable or Bitmask;
end;

Procedure KeyboardEvent(VKey, ScanCode : Byte; Flags : Longint);
var
 KeyboardMsg : TMsg;
begin
 keybd_event(VKey, ScanCode, Flags,0);
 If (Wait) then While (PeekMessage(KeyboardMsg,0,WM_KEYFIRST, WM_KEYLAST, PM_REMOVE)) do begin
  TranslateMessage(KeyboardMsg);
  DispatchMessage(KeyboardMsg);
 end;
end;

Procedure SendKeyDown(VKey: Byte; NumTimes : Word; GenUpMsg : Boolean);
var
 Cnt : Word;
 ScanCode : Byte;
 NumState : Boolean;
 KeyBoardState : TKeyboardState;
begin
 If (VKey=VK_NUMLOCK) then begin
  NumState:=ByteBool(GetKeyState(VK_NUMLOCK) and 1);
  GetKeyBoardState(KeyBoardState);
  If NumState then KeyBoardState[VK_NUMLOCK]:=(KeyBoardState[VK_NUMLOCK] and not 1)
  else KeyBoardState[VK_NUMLOCK]:=(KeyBoardState[VK_NUMLOCK] or 1);
  SetKeyBoardState(KeyBoardState);
  exit;
 end;

 ScanCode:=Lo(MapVirtualKey(VKey,0));
 For Cnt:=1 to NumTimes do
  If (VKey in ExtendedVKeys)then begin
   KeyboardEvent(VKey, ScanCode, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY);
   If (GenUpMsg) then
    KeyboardEvent(VKey, ScanCode, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY or KEYEVENTF_KEYUP)
  end else begin
   KeyboardEvent(VKey, ScanCode, 0);
   If (GenUpMsg) then KeyboardEvent(VKey, ScanCode, KEYEVENTF_KEYUP);
  end;
end;

Procedure SendKeyUp(VKey: Byte);
var
 ScanCode : Byte;
begin
 ScanCode:=Lo(MapVirtualKey(VKey,0));
 If (VKey in ExtendedVKeys)then
  KeyboardEvent(VKey, ScanCode, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY and KEYEVENTF_KEYUP)
 else KeyboardEvent(VKey, ScanCode, KEYEVENTF_KEYUP);
end;

Procedure SendKey(MKey: Word; NumTimes : Word; GenDownMsg : Boolean);
begin
 If (BitSet(Hi(MKey),VKKEYSCANSHIFTON)) then SendKeyDown(VK_SHIFT,1,False);
 If (BitSet(Hi(MKey),VKKEYSCANCTRLON)) then SendKeyDown(VK_CONTROL,1,False);
 If (BitSet(Hi(MKey),VKKEYSCANALTON)) then SendKeyDown(VK_MENU,1,False);
 SendKeyDown(Lo(MKey), NumTimes, GenDownMsg);
 If (BitSet(Hi(MKey),VKKEYSCANSHIFTON)) then SendKeyUp(VK_SHIFT);
 If (BitSet(Hi(MKey),VKKEYSCANCTRLON)) then SendKeyUp(VK_CONTROL);
 If (BitSet(Hi(MKey),VKKEYSCANALTON)) then SendKeyUp(VK_MENU);
end;

{Implements a simple binary search to locate special key name strings}

Function StringToVKey(KeyString : ShortString) : Word;
var
 Found, Collided : Boolean;
 Bottom, Top, Middle : Byte;
begin
 Result:=INVALIDKEY;
 Bottom:=1;
 Top:=MaxSendKeyRecs;
 Found:=false;
 Middle:=(Bottom+Top) div 2;
 Repeat
  Collided:=((Bottom=Middle) or (Top=Middle));
  If (KeyString=SendKeyRecs[Middle].Name) then begin
    Found:=True;
    Result:=SendKeyRecs[Middle].VKey;
  end else begin
    If (KeyString>SendKeyRecs[Middle].Name) then Bottom:=Middle
    else Top:=Middle;
    Middle:=(Succ(Bottom+Top)) div 2;
  end;
 Until (Found or Collided);
 If (Result=INVALIDKEY) then DisplayMessage('Invalid Key Name');
end;

procedure PopUpShiftKeys;
begin
 If (not UsingParens) then begin
  If ShiftDown then SendKeyUp(VK_SHIFT);
  If ControlDown then SendKeyUp(VK_CONTROL);
  If AltDown then SendKeyUp(VK_MENU);
  ShiftDown:=false;
  ControlDown:=false;
  AltDown:=false;
 end;
end;

begin
 AllocationSize:=MaxInt;
 Result:=false;
 UsingParens:=false;
 ShiftDown:=false;
 ControlDown:=false;
 AltDown:=false;
 I:=0;
 L:=StrLen(SendKeysString);
 If (L>AllocationSize) then L:=AllocationSize;
 If (L=0) then Exit;

 While (I<L) do begin
  case SendKeysString[I] of
  '(' : begin
      UsingParens:=True;
      Inc(I);
     end;
  ')' : begin
      UsingParens:=False;
      PopUpShiftKeys;
      Inc(I);
     end;
  '%' : begin
       AltDown:=True;
       SendKeyDown(VK_MENU,1,False);
       Inc(I);
     end;
  '+' : begin
       ShiftDown:=True;
       SendKeyDown(VK_SHIFT,1,False);
       Inc(I);
      end;
  '^' : begin
       ControlDown:=True;
       SendKeyDown(VK_CONTROL,1,False);
       Inc(I);
      end;
  '{' : begin
      NumTimes:=1;
      If (SendKeysString[Succ(I)]='{') then begin
       MKey:=VK_LEFTBRACKET;
       SetBit(Wbytes(MKey)[1],VKKEYSCANSHIFTON);
       SendKey(MKey,1,True);
       PopUpShiftKeys;
       Inc(I,3);
       Continue;
      end;
      KeyString:='';
      FoundClose:=False;
      While (I<=L) do begin
       Inc(I);
       If (SendKeysString[I]='}') then begin
        FoundClose:=True;
        Inc(I);
        Break;
       end;
       KeyString:=KeyString+Upcase(SendKeysString[I]);
      end;
      If (Not FoundClose) then begin
        DisplayMessage('No Close');
        Exit;
      end;
      If (SendKeysString[I]='}') then begin
       MKey:=VK_RIGHTBRACKET;
       SetBit(Wbytes(MKey)[1],VKKEYSCANSHIFTON);
       SendKey(MKey,1,True);
       PopUpShiftKeys;
       Inc(I);
       Continue;
      end;
      PosSpace:=Pos(' ',KeyString);
      If (PosSpace<>0) then begin
        NumTimes:=StrToInt(Copy(KeyString,Succ(PosSpace),Length(KeyString)-PosSpace));
        KeyString:=Copy(KeyString,1,Pred(PosSpace));
      end;
      If (Length(KeyString)=1) then MKey:=vkKeyScan(KeyString[1])
      else MKey:=StringToVKey(KeyString);
      If (MKey<>INVALIDKEY) then begin
       SendKey(MKey,NumTimes,True);
       PopUpShiftKeys;
       Continue;
      end;
     end;
  '~' : begin
      SendKeyDown(VK_RETURN,1,True);
      PopUpShiftKeys;
      Inc(I);
     end;
  else begin
       MKey:=vkKeyScan(SendKeysString[I]);
       If (MKey<>INVALIDKEY) then begin
        SendKey(MKey,1,True);
        PopUpShiftKeys;
       end else DisplayMessage('Invalid KeyName');
       Inc(I);
     end;
  end;
 end;
 Result:=true;
 PopUpShiftKeys;
end;

{AppActivate

This is used to set the current input focus to a given window using its
name. This is especially useful for ensuring a window is active before
sending it input messages using the SendKeys function. You can specify
a window's name in its entirety, or only portion of it, beginning from
the left.

}


var
 WindowHandle : HWND;

function EnumWindowsProc(WHandle: HWND; lParam: LPARAM): BOOL; export; stdcall;
var
 WindowName : array[0..MAX_PATH] of char;
begin
 {Can't test GetWindowText's return value since some windows don't have a title}
 GetWindowText(WHandle,WindowName,MAX_PATH);
 Result := (StrLIComp(WindowName,PChar(lParam), StrLen(PChar(lParam))) <> 0);
 If (not Result) then WindowHandle:=WHandle;
end;

function AppActivate(WindowName : PChar) : boolean;
begin
 try
  Result:=true;
  WindowHandle:=FindWindow(nil,WindowName);
  If (WindowHandle=0) then EnumWindows(@EnumWindowsProc,Integer(PChar(WindowName)));
  If (WindowHandle<>0) then begin
   SendMessage(WindowHandle, WM_SYSCOMMAND, SC_HOTKEY, WindowHandle);
   SendMessage(WindowHandle, WM_SYSCOMMAND, SC_RESTORE, WindowHandle);
   SetForegroundWindow(WindowHandle);
  end else Result:=false;
 except
  on Exception do Result:=false;
 end;
end;

end.
Aşağıda yukarıdaki unit kullanılarak hazırlanmış bir örnek program yer almaktadır. Programı çalıştırmak için bir forma içinde text'inde yazılar olan bir edit box ve bir button yerleştirin. Daha sonra button'un click olayına aşağıdaki kodu yazın.

Kod: Tümünü seç

/uses kısmına sndkey32tr unit'ini eklemeyi unutmayın...
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i:integer;
 tut, harf: string;
begin
 WinExec('Notepad.exe', SW_SHOWNORMAL) ;
 AppActivate('Not Defteri');
 tut:=edit1.Text;
 for i:=1 to length(tut) do
 begin
  sleep(50);
  harf:=tut[i];
  SendKeys(PChar(harf),true);
 end;
end;
Not: Açıklamaları ben yetersiz İngilizce'mle Türkçe'ye çevirdiğim için bazı hatalar olabilir. Sürç-i lisan ettiysek affola...
En son karflake tarafından 29 Tem 2005 12:22 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2961
Kayıt: 25 Haz 2003 01:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet » 06 Kas 2004 12:11

Elinize sağlık güzel olmuş.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.

digital_agels
Üye
Mesajlar: 114
Kayıt: 20 Ağu 2004 12:08

Mesaj gönderen digital_agels » 08 Oca 2005 04:32

ya şu var burda programı kendi açıyor ben açık olan notepad yada mirc gibi char yazılımlarınd veya oyunlarda nasıl yaptırcam o yeni açıyor aktif olan program adını versek olmazmı kendisi yeni açmasadda :?: :oops:

Kullanıcı avatarı
sadettinpolat
Moderator
Mesajlar: 2128
Kayıt: 07 Ara 2003 02:51
Konum: Ankara
İletişim:

Mesaj gönderen sadettinpolat » 08 Oca 2005 12:38

AppActivate('Not Defteri'); satırında istediğiniz pencereyi aktif yapabilirsiniz.
"Sevmek, ne zaman vazgececegini bilmektir." dedi, bana.

---
http://sadettinpolat.blogspot.com/

Kullanıcı avatarı
karflake
Üye
Mesajlar: 222
Kayıt: 15 Haz 2003 02:57

Mesaj gönderen karflake » 08 Oca 2005 04:44

@husonet ve @sadettinpolat;

Yorumlarınız ve katkılarınız için teşekkürler.

DeathBlow
Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 13 Tem 2005 12:15

Mesaj gönderen DeathBlow » 13 Tem 2005 03:29

merhaba Edit1.texte selam{tab}naber yazıyorum olmuyor nasıl kullancaz bu enter tab vb. komutları ?

Kullanıcı avatarı
karflake
Üye
Mesajlar: 222
Kayıt: 15 Haz 2003 02:57

Mesaj gönderen karflake » 14 Tem 2005 08:50

Forma iki edit ve bir button koyduktan sonra aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Edit1.Text:='Selam{TAB}herkese';
 Edit2.Text:='Merhaba Dünya';
 WinExec('Notepad.exe', SW_SHOWNORMAL) ;
 AppActivate('Not Defteri');
 SendKeys(PChar(edit1.Text),true);
 SendKeys(PChar('{ENTER}'),true);
 SendKeys(PChar(Edit2.Text),true);
end;

Kullanıcı avatarı
karflake
Üye
Mesajlar: 222
Kayıt: 15 Haz 2003 02:57

Mesaj gönderen karflake » 18 Oca 2006 06:48

Burada da(15. mesaj) yukarıdaki unit ile yaptığım bir sanal klavye benzeri bir program var.

fox
Üye
Mesajlar: 78
Kayıt: 24 Nis 2006 07:28

Mesaj gönderen fox » 30 Eyl 2006 05:18

paylaşım için teşekkürler benim bir sorum var ben ilk olarak mesela shellapi ile sw_hide ile notepad i açıyorum ama send key diyinice gizli olan notepad karşıma geliyor arka planda iken yani gözükmezken tuş gönderme işini nasıl yapabilirim

Kullanıcı avatarı
ron
Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 19 Tem 2005 03:20

Mesaj gönderen ron » 01 Oca 2007 12:43

peki windows tuşunu nasıl göndericez. windows + L tuşunu gönderip çalışan programları kapatmadan kullanıcı değiştirme ekranına gelmek istiyorumda. bunun için api aradım fakat bulamadım.

Kullanıcı avatarı
karflake
Üye
Mesajlar: 222
Kayıt: 15 Haz 2003 02:57

Mesaj gönderen karflake » 01 Oca 2007 03:29

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0);
 keybd_event(Ord('L'), 0, 0, 0);
 keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
end;
Kaynak

Gokcons
Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 Oca 2009 09:02

Re: Uygulamalara tuş göndermek

Mesaj gönderen Gokcons » 05 Oca 2009 09:13

Selam üstatlarım öncelikle hepinize teşekkür ediyorum 1 gün içerisinde bayağı bir yol kat etmiş durumdayım :) ben delphi ile 1 günlüğüm :D yeni doğmuş gibi herneyse...


soruma gelmek istiyorum bu uygulamada kodları inceledim değiştirdim birleştirdim ama bazı yerlerde sorumlar ile karşılaştım

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Edit1.Text:='Selam{TAB}herkese';
 Edit2.Text:='Merhaba Dünya';
 WinExec('Notepad.exe', SW_SHOWNORMAL) ;
 AppActivate('Not Defteri');
 SendKeys(PChar(edit1.Text),true);
 SendKeys(PChar('{ENTER}'),true);
 SendKeys(PChar(Edit2.Text),true);
end;
buradaki kodları ben kendimce çoğalttım yani edit1 den edit10 a kadar bu kodda çok seri yazıyodu en üstteki kodda bulunan sleep kodunu kullanmak istedim eksikleri ekledim veya teker teker ekledim yavaşlatamadım aksine bu 10 editlik yazıyı bana 10-20 kere tekrarlamış gibi oldu üstteki verdiğim kodda nasıl bir yavaşlatma işlemi yapabilirim ve bunu programa dönüştürdüğüm de flood programları gibi olması için mesela 5 kez tekrarla 10 kez tekrarla sınırsız tekrarlanış olarak 3 komut butonu nasıl koyabilirim yine farz edelim ki sınırsız da iken başlat butonunun yanında durdur butonu nasıl yapabilirim iyi güzel hoş çalışıyor ama sınırsız çalışması ve yeri geldiğinde pause işlemi nasıl yapabilirim

şimdiden teşekkür ediyorum

not: saldırı veya başka bir işlemde kullanmıycam sevdiğim kişiye bir jest yapmayı düşünüyorum editler de bir şiir editlerin üstünüde memo ile kapatarak kandırıcam :D başlat diyince not defterine şiir yazsın istiyorum :) bu konuyu bu forumu bulmama vesile olan karflake arkadaşıma çok teşekkür ediyorum başka bir sitede buranın linkini vererek beni buraya yönlendirdiği için :)


Dip not : flood olmasın diye msjımı editliyorum

Kod: Tümünü seç

WinExec('Notepad.exe', SW_SHOWNORMAL) ;
buradaki Notepat.exe yi sildiğimizde aktif pencerede işlem yaptığını gördüm msn olabilir not defteri veya chat ortamı sağlayan oyun site vs her şekilde kullanabilirliğini gördüm söylemeye çalıştığım kod şu şekli aldı

Kod: Tümünü seç

WinExec('', SW_SHOWNORMAL) ;

Kullanıcı avatarı
Nick_
Üye
Mesajlar: 122
Kayıt: 01 Eki 2007 08:28
Konum: Konya

Re: Uygulamalara tuş göndermek

Mesaj gönderen Nick_ » 04 Mar 2009 11:25

S.a arkadaslar sndkey32tr.pas dosyasını kullanarak 1 defa calısacak bı uygulama yaptım. programım tray da calısıyor. appactive fonksiyonu tam ıstedıgım ıslemı yapıyor. yanı uygulama tray da da olsa kullanıcı programı tekrar acmak ıstedıgınde traydakı uygulayı acıyor. Ama formumdakı bazı butonları calıstırtmıyor. sebebı nedır?
Bilmemek ayıp değil öğrenmek isteyene öğretmemek ayıp:)

akin.tugcu
Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 26 Ağu 2014 01:44

Re: Uygulamalara tuş göndermek

Mesaj gönderen akin.tugcu » 26 Ağu 2014 01:50

Tşk çok güzel olmuş.

Cevapla