.NET VLC App içinden Delphi Win32 Dll'e class referans etme

Delphi .net ve .net ile ilgili konuları buraya yazabilirsiniz.
Cevapla
mero
Üye
Mesajlar: 109
Kayıt: 04 Mar 2005 04:54

.NET VLC App içinden Delphi Win32 Dll'e class referans etme

Mesaj gönderen mero » 10 Ara 2012 12:16

Selamlar. Delphi.Net Vlc Application da yazdığım bir classı , Delphi Win32 Dll'de kullanmak üzere bir procedure içinde referans etmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremedim. Hazırladığım Dll bir Win32 VLC application içerisinden çağırıp kullanabiliyorum ama aynı şekilde .Net Application'da kullanamıyorum.

Win32 DLL:

Kod: Tümünü seç

library
 WAFWeb;
uses
 .... 
 Main in 'Main.pas' {MainForm: TForm};

type
 TWafEvent = procedure(Sender: TObject) of object;
type
 tWAF_EVENTS = class(Tobject)
  Tag: integer;
  WafEvent: TWafEvent;
 end;

var
 MY_WAF_EVENTS: TWAF_EVENTS;

{$R *.res}
function WAF_INIT(EVENTS: TWAF_EVENTS): Integer; stdcall;
begin
 try  
  MY_WAF_EVENTS := EVENTS;
  MainForm.Button1.OnClick := MY_WAF_EVENTS.WafEvent;
  MainForm.Button1.Tag := MY_WAF_EVENTS.tag;
  Result := 5; 
 except
  Result := 0;
 end;
end;
exports
 WAF_INIT;
begin
end. 
Bu dll de bir sıkıntı olsa Win32 Applicationda kullanamazdım diye düşünüyorum.

Delphi .Net Application kodu:

Kod: Tümünü seç

unit UAnaForm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrls, System.Runtime.InteropServices;

type
 TWafEvent = procedure(Sender: TObject) of object;

type
 tWAF_EVENTS = class(Tobject)
  Tag: integer;
  WafEvent: TWafEvent;
 end;

var
 Main_WAF_EVENTS: tWAF_EVENTS;

type
 TAnaForm = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  procedure FormCreate(Sender: TObject);	
 private
  { Private declarations }
 public
  procedure OnBtnBclick(sender: TObject);

 end;

[DllImport('WAFWeb.dll')]
 function WAF_INIT(EVENTS: tWAF_EVENTS): Integer; external; //stdcall; external 'WAFWeb.dll';

var
 AnaForm: TAnaForm;
 DllHandle: HWND;

implementation

{$R *.nfm}

procedure TAnaForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i: integer;
begin
 i := WAF_INIT(Main_WAF_EVENTS);
 ShowMessage(IntToStr(i));
end;

procedure TAnaForm.OnBtnBclick(sender: TObject);
var
 sss: TStringList;
begin
 sss := TStringList.Create;
 sss.Add('Deneme');
 sss.SaveToFile('C:\sss.txt');
 sss.free;
end;

procedure TAnaForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 //dlllier yükle
 DLLHandle := LoadLibrary('WAFWeb.dll');

 Main_WAF_EVENTS := tWAF_EVENTS.Create;
 Main_WAF_EVENTS.Tag := 20;
 Main_WAF_EVENTS.WafEvent := OnBtnBclick;
end;

end.
Dll deki procedureden result doğru geliyor. Application daki tWAF_EVENT classı DLL gitmiyor. Tag 0 gidiyor ve procedure de çalışmıyor. Neden.?

Cevapla