Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
seci20
Üye
Mesajlar: 229
Kayıt: 25 May 2015 04:39

Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen seci20 » 25 Nis 2018 02:30

Ustalarım kolay gelsin. Sony cihazlar için bir program yazıyorum ama usb dosya yazdırma kısmında malasef takıldım. Normal internette olan mah.usb, usb detector,nrlibcomm gibi eklentileri kullandım ama yazmayı bir türlü başaramadım. İnternetteki listeleme yöntemleriyle sadece usb diskleri listelemeyi başardım malasef baya uzun süredir araştırdım ama malasef listeleme işlemini başaramadım. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.

Kullandığım unitler.

Mahusb.pas

Kod: Tümünü seç

unit MahUSB;

interface

uses
 Windows,
 Messages,
 SysUtils,
 Classes,
 Registry,
 Masks;

type
 { Event Types }
 TOnDevVolumeEvent = procedure(const bInserted : boolean;
                const sDrive : string) of object;
 TOnUsbChangeEvent = procedure(const bInserted : boolean;
                const ADevType,ADriverName,
                   AFriendlyName : string) of object;

 { USB Class }
 TUsbClass = class(TObject)
 private
  FHandle : HWND;
  FOnUsbChangeEvent : TOnUsbChangeEvent;
  FOnDevVolumeEvent : TOnDevVolumeEvent;
  procedure GetUsbInfo(const ADeviceString : string;
             out ADevType,ADriverDesc,
              AFriendlyName : string);
  function DriverLetter(const aUM:Cardinal) : string;
  procedure WinMethod(var AMessage : TMessage);
  procedure RegisterUsbHandler;
  procedure WMDeviceChange(var AMessage : TMessage);
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  property OnUsbChange : TOnUsbChangeEvent read FOnUsbChangeEvent
                      write FOnUsbChangeEvent;
  property OnDevVolume : TOnDevVolumeEvent read FOnDevVolumeEvent
                     write FOnDevVolumeEvent;
 end;// -----------------------------------------------------------------------------
implementation

type
 // Win API Definitions
 PDevBroadcastDeviceInterface = ^DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE;
 DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE = record
  dbcc_size : DWORD;
  dbcc_devicetype : DWORD;
  dbcc_reserved : DWORD;
  dbcc_classguid : TGUID;
  dbcc_name : char;
 end;

 PDEV_BROADCAST_VOLUME = ^DEV_BROADCAST_VOLUME;
 DEV_BROADCAST_VOLUME = record
  dbcv_size : DWORD;
  dbcv_devicetype : DWORD;
  dbcv_reserved : DWORD;
  dbcv_unitmask : DWORD;
  dbcv_flags : WORD;
 end;
{
dbcv_flags ->

DBTF_MEDIA  0x0001
Change affects media in drive. If not set, change affects physical device or drive.

DBTF_NET  0x0002
Indicated logical volume is a network volume.
}const
{
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363431%28VS.85%29.aspx

RegisterDeviceNotification


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363246%28VS.85%29.aspx

DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE  0x00000005
Class of devices. This structure is a DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE structure.

DBT_DEVTYP_HANDLE  0x00000006
File system handle. This structure is a DEV_BROADCAST_HANDLE structure.

DBT_DEVTYP_OEM  0x00000000
OEM- or IHV-defined device type. This structure is a DEV_BROADCAST_OEM structure.

DBT_DEVTYP_PORT  0x00000003
Port device (serial or parallel). This structure is a DEV_BROADCAST_PORT structure.

DBT_DEVTYP_VOLUME  0x00000002
Logical volume. This structure is a DEV_BROADCAST_VOLUME structure.
}
 // Miscellaneous
 GUID_DEVINTF_USB_DEVICE : TGUID = '{A5DCBF10-6530-11D2-901F-00C04FB951ED}';
 USB_VOLUME          = $00000002; // Device interface class
 USB_INTERFACE        = $00000005; // Device interface class
 USB_INSERTION        = $8000;   // System detected a new device
 USB_REMOVAL         = $8004;   // Device is gone
 DBTF_MEDIA = $0001;
 DBTF_NET  = $0002;

 // Registry Keys
 USBKEY = 'SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\%s\%s';
 USBSTORKEY = 'SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR';
 SUBKEY1 = USBSTORKEY + '\%s';
 SUBKEY2 = SUBKEY1 + '\%s';


constructor TUsbClass.Create;
begin
 inherited Create;
 FHandle := AllocateHWnd(WinMethod);
 RegisterUsbHandler;
end;


destructor TUsbClass.Destroy;
begin
 DeallocateHWnd(FHandle);
 inherited Destroy;
end;


procedure TUsbClass.GetUsbInfo(const ADeviceString : string;
                out ADevType,ADriverDesc,
                  AFriendlyName : string);
var sWork,sKey1,sKey2 : string;
  oKeys,oSubKeys : TStringList;
  oReg : TRegistry;
  i,ii : integer;
  bFound : boolean;
begin
 ADevType := '';
 ADriverDesc := '';
 AFriendlyName := '';

 if ADeviceString <> '' then begin
  bFound := false;
  oReg := TRegistry.Create;
  oReg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;

  // Extract the portions of the string we need for registry. eg.
  // \\?\USB#Vid_4146&Pid_d2b5#0005050400044#{a5dcbf10- ..... -54334fb951ed}
  // We need sKey1='Vid_4146&Pid_d2b5' and sKey2='0005050400044'
  sWork := copy(ADeviceString,pos('#',ADeviceString) + 1,1026);
  sKey1 := copy(sWork,1,pos('#',sWork) - 1);
  sWork := copy(sWork,pos('#',sWork) + 1,1026);
  sKey2 := copy(sWork,1,pos('#',sWork) - 1);

  // Get the Device type description from \USB key
  if oReg.OpenKeyReadOnly(Format(USBKEY,[skey1,sKey2])) then begin
   ADevType := oReg.ReadString('DeviceDesc');
   oReg.CloseKey;
   oKeys := TStringList.Create;
   oSubKeys := TStringList.Create;

   // Get list of keys in \USBSTOR and enumerate each key
   // for a key that matches our sKey2='0005050400044'
   // NOTE : The entry we are looking for normally has '&0'
   // appended to it eg. '0005050400044&0'
   if oReg.OpenKeyReadOnly(USBSTORKEY) then begin
    oReg.GetKeyNames(oKeys);
    oReg.CloseKey;

    // Iterate through list to find our sKey2
    for i := 0 to oKeys.Count - 1 do begin
     if oReg.OpenKeyReadOnly(Format(SUBKEY1,[oKeys[i]])) then begin
      oReg.GetKeyNames(oSubKeys);
      oReg.CloseKey;

      for ii := 0 to oSubKeys.Count - 1 do begin
       if MatchesMask(oSubKeys[ii],sKey2 + '*') then begin
        // Got a match?, get the actual desc and friendly name
        if oReg.OpenKeyReadOnly(Format(SUBKEY2,[oKeys[i],
                    oSubKeys[ii]])) then begin
         ADriverDesc := oReg.ReadString('DeviceDesc');
         AFriendlyName := oReg.ReadString('FriendlyName');
         oReg.CloseKey;
        end;

        bFound := true;
       end;
      end;
     end;

     if bFound then break;
    end;
   end;

   FreeAndNil(oKeys);
   FreeAndNil(oSubKeys);
  end;

  FreeAndNil(oReg);
 end;
end;


procedure TUsbClass.WMDeviceChange(var AMessage : TMessage);
var iDevType : integer;
  sDevString,sDevType,
  sDriverName,sFriendlyName : string;
  pData : PDevBroadcastDeviceInterface;
  pVol : PDEV_BROADCAST_VOLUME;
begin
 if (AMessage.wParam = USB_INSERTION) or
   (AMessage.wParam = USB_REMOVAL) then begin
  pData := PDevBroadcastDeviceInterface(AMessage.LParam);
  iDevType := pData^.dbcc_devicetype;

  if iDevType = USB_VOLUME then
   if Assigned(FOnDevVolumeEvent) then begin
    pVol := PDEV_BROADCAST_VOLUME(AMessage.LParam);
    FOnDevVolumeEvent((AMessage.wParam = USB_INSERTION),
             DriverLetter(pVol.dbcv_unitmask));
   end
   else
  else
  // Is it a USB Interface Device ?
  if iDevType = USB_INTERFACE then begin
   sDevString := PChar(@pData^.dbcc_name);
   GetUsbInfo(sDevString,sDevType,sDriverName,sFriendlyName);
   // Trigger Events if assigned
   if Assigned(FOnUsbChangeEvent) then
     FOnUsbChangeEvent((AMessage.wParam = USB_INSERTION),
              sDevType,sDriverName,sFriendlyName);
  end;
 end;
end;procedure TUsbClass.WinMethod(var AMessage : TMessage);
begin
 if (AMessage.Msg = WM_DEVICECHANGE) then
  WMDeviceChange(AMessage)
 else
  AMessage.Result := DefWindowProc(FHandle,AMessage.Msg,
                   AMessage.wParam,AMessage.lParam);
end;


procedure TUsbClass.RegisterUsbHandler;
var rDbi : DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE;
  iSize : integer;
begin
 iSize := SizeOf(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
 ZeroMemory(@rDbi,iSize);
 rDbi.dbcc_size := iSize;
 rDbi.dbcc_devicetype := USB_INTERFACE;
 rDbi.dbcc_reserved := 0;
 rDbi.dbcc_classguid := GUID_DEVINTF_USB_DEVICE;
 rDbi.dbcc_name := #0;
 RegisterDeviceNotification(FHandle,@rDbi,DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
end;


function TUsbClass.DriverLetter(const aUM: Cardinal): string;
begin
 case aUM of
     1: result := 'A:';
     2: result := 'B:';
     4: result := 'C:';
     8: result := 'D:';
     16: result := 'E:';
     32: result := 'F:';
     64: result := 'G:';
    128: result := 'H:';
    256: result := 'I:';
    512: result := 'J:';
    1024: result := 'K:';
    2048: result := 'L:';
    4096: result := 'M:';
    8192: result := 'N:';
   16384: result := 'O:';
   32768: result := 'P:';
   65536: result := 'Q:';
   131072: result := 'R:';
   262144: result := 'S:';
   524288: result := 'T:';
  1048576: result := 'U:';
  2097152: result := 'V:';
  4194304: result := 'W:';
  8388608: result := 'X:';
  16777216: result := 'Y:';
  33554432: result := 'Z:';
 end;
end;

end.


Usbdetect.pas

Kod: Tümünü seç

unit USBDetect;

////////////////////////////////////////////////////
///                       ///
/// USB Detector component   Ver 2.0.0.0   ///
///                       ///
/// Written by Mojtaba Tajik ( Silversoft )   ///
/// Released on 10/13/2010           ///
/// E-Mail : Tajik1991@gmail.com        ///
///                       ///
////////////////////////////////////////////////////

interface

uses
 Windows, Forms, SysUtils, Classes, Messages, dialogs;

type
 TUSBEvent= Procedure (Sender: TObject; Drive: String) of Object;

type
 TUSBDetector = class(TComponent)
 private
  { Private declarations }
  FWindowHandle: HWND;
  FArrival, FRemoved: TUSBEvent;
  procedure WndProc(var Msg: TMessage);
 protected
  { Protected declarations }
  procedure WMDEVICECHANGE(Var Msg: TMessage); Message WM_DEVICECHANGE;
 public
  { Public declarations }
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
 published
  { Published declarations }
  Property OnArrival: TUSBEvent read FArrival write FArrival;
  Property OnRemoved: TUSBEvent read FRemoved write FRemoved;
 end;

procedure Register;

// Device constants
const
 DBT_DEVICEARRIVAL     = $00008000;
 DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE  = $00008004;
 DBT_DEVTYP_VOLUME     = $00000002;
// Device structs
type
 _DEV_BROADCAST_HDR     = packed record
   dbch_size:       DWORD;
   dbch_devicetype:    DWORD;
   dbch_reserved:     DWORD;
 end;
 DEV_BROADCAST_HDR     = _DEV_BROADCAST_HDR;
 TDevBroadcastHeader    = DEV_BROADCAST_HDR;
 PDevBroadcastHeader    = ^TDevBroadcastHeader;
type
 _DEV_BROADCAST_VOLUME   = packed record
   dbch_size:       DWORD;
   dbch_devicetype:    DWORD;
   dbch_reserved:     DWORD;
   dbcv_unitmask:     DWORD;
   dbcv_flags:       WORD;
 end;
 DEV_BROADCAST_VOLUME    = _DEV_BROADCAST_VOLUME;
 TDevBroadcastVolume    = DEV_BROADCAST_VOLUME;
 PDevBroadcastVolume    = ^TDevBroadcastVolume;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Mojtaba', [TUSBDetector]);
end;

{ TUSBDetector }

constructor TUSBDetector.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 FWindowHandle := AllocateHWnd(WndProc);
end;

destructor TUSBDetector.Destroy;
begin
 DeallocateHWnd(FWindowHandle);
 inherited Destroy;
end;

procedure TUSBDetector.WMDEVICECHANGE(var Msg: TMessage);
var
 lpdbhHeader: PDevBroadcastHeader;
 lpdbvData:  PDevBroadcastVolume;
 dwIndex:   Integer;
 lpszDrive:  String;
begin
 inherited;
 // Get the device notification header
 lpdbhHeader:=PDevBroadcastHeader(Msg.lParam);
 // Handle the message
 case Msg.WParam of
   DBT_DEVICEARRIVAL:  {a USB drive was connected}
   begin
    if (lpdbhHeader^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_VOLUME) then
    begin
      lpdbvData:=PDevBroadcastVolume(Msg.lParam);
      for dwIndex :=0 to 25 do
      begin
       if ((lpdbvData^.dbcv_unitmask shr dwIndex) = 1) then
       begin
         lpszDrive:=lpszDrive+Chr(65+dwIndex)+ ':';
         Break;
       end;
      end;
      if Assigned(OnArrival) then
      OnArrival(Self, lpszDrive);
    end;
   end;
   DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:  {a USB drive was removed}
   begin
    if (lpdbhHeader^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_VOLUME) then
    begin
      lpdbvData:=PDevBroadcastVolume(Msg.lParam);
      for dwIndex:=0 to 25 do
      begin
       if ((lpdbvData^.dbcv_unitmask shr dwIndex) = 1) then
       begin
         lpszDrive:=lpszDrive+Chr(65+dwIndex)+ ':';
         Break;
       end;
      end;
      if Assigned(OnRemoved) then
      OnRemoved(Self, lpszDrive);
    end;
   end;
 end;
end;

procedure TUSBDetector.WndProc(var Msg: TMessage);
begin
 if (Msg.Msg = WM_DEVICECHANGE) then
 begin
  try
   WMDeviceChange(Msg);
  except
   Application.HandleException(Self);
  end;
 end
end;

end.

usbdetector.pas

Kod: Tümünü seç

unit UsbDetector;
 
interface
 
uses Classes;
 
type
 TUsbDriveChanged = procedure (Sender: TObject; Drive: string; Attached: boolean) of object;
 
procedure StartUsbDetector(NotifyProc: TUsbDriveChanged);
procedure StopUsbDetector;
 
implementation
 
uses Windows, Messages, Forms, SysUtils;
 
type
 TUSBDetector = class(TObject)
 private
  fUsbDriveChanged: TUsbDriveChanged;
 protected
  procedure DeviceChanged(Msg: UINT; wParam, lParam: Longint);
  procedure DoUsbDriveChanged(Drive: string; Attached: Boolean); dynamic;
 public
  constructor Create(NotifyProc: TUsbDriveChanged);
  destructor Destroy; override;
  property OnUsbDriveChanged: TUsbDriveChanged read fUsbDriveChanged;
 end;
 
var mUSBDetector: TUSBDetector;
 
procedure StartUsbDetector(NotifyProc: TUsbDriveChanged);
begin
 if not Assigned(mUsbDetector) then
  mUsbDetector := TUsbDetector.Create(NotifyProc);
end;
 
procedure StopUsbDetector;
begin
 FreeAndNil(mUsbDetector);
 mUsbDetector := nil;
end;
 
{----------------------------------------------------------------------------}
// Device constants
const
 DBT_DEVICEARRIVAL     = $00008000;
 DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE  = $00008004;
 DBT_DEVTYP_VOLUME     = $00000002;
 
// Device structs
type
 _DEV_BROADCAST_HDR     = packed record
   dbch_size:       DWORD;
   dbch_devicetype:    DWORD;
   dbch_reserved:     DWORD;
 end;
 DEV_BROADCAST_HDR     = _DEV_BROADCAST_HDR;
 TDevBroadcastHeader    = DEV_BROADCAST_HDR;
 PDevBroadcastHeader    = ^TDevBroadcastHeader;
 
type
 _DEV_BROADCAST_VOLUME   = packed record
   dbch_size:       DWORD;
   dbch_devicetype:    DWORD;
   dbch_reserved:     DWORD;
   dbcv_unitmask:     DWORD;
   dbcv_flags:       WORD;
 end;
 DEV_BROADCAST_VOLUME    = _DEV_BROADCAST_VOLUME;
 TDevBroadcastVolume    = DEV_BROADCAST_VOLUME;
 PDevBroadcastVolume    = ^TDevBroadcastVolume;
 
var
 fPrevWndProc: TFNWndProc = nil;
 
function UsbWndProc(hWnd: HWND; Msg: UINT; wParam, lParam: Longint): Longint; stdcall;
begin
 Result := CallWindowProc(fPrevWndProc, hWnd, Msg, wParam, lParam);
 if (Msg = WM_DEVICECHANGE) and (mUsbDetector <> nil) then
  mUsbDetector.DeviceChanged(Msg, wParam, lParam);
end;
 
constructor TUSBDetector.Create(NotifyProc: TUsbDriveChanged);
begin
 inherited Create;
 fUsbDriveChanged := NotifyProc;
 fPrevWndProc := TFNWndProc(GetWindowLong(Application.Handle, GWL_WNDPROC));
 SetWindowLong(Application.Handle, GWL_WNDPROC, LongInt(@UsbWndProc));
end;
 
destructor TUSBDetector.Destroy;
begin
 //SetWindowLong(Application.Handle, GWL_WNDPROC, LongInt(@fPrevWndProc));
 inherited Destroy;
end;
 
procedure TUSBDetector.DeviceChanged(Msg: UINT; wParam, lParam: LongInt);
var
 lpdbhHeader: PDevBroadcastHeader;
 lpdbvData: PDevBroadcastVolume;
 dwIndex: Integer;
 lpszDrive: string;
begin
 // Get the device notification header
 lpdbhHeader := PDevBroadcastHeader(lParam);
 // Handle the message
 lpszDrive := 'Drive ';
 case WParam of
  DBT_DEVICEARRIVAL:  {a USB drive was connected}
  begin
   if lpdbhHeader^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_VOLUME then
   begin
    lpdbvData := PDevBroadcastVolume(lParam);
    for dwIndex := 0 to 25 do
    begin
     if (lpdbvData^.dbcv_unitmask shr dwIndex) = 1 then
     begin
      lpszDrive := lpszDrive + Chr(65 + dwIndex) + ':';
      break;
     end;
    end;
    DoUsbDriveChanged(lpszDrive, True);
   end;
  end;
  DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:  {a USB drive was removed}
  begin
   if lpdbhHeader^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_VOLUME then
   begin
    lpdbvData := PDevBroadcastVolume(lParam);
    for dwIndex := 0 to 25 do
    begin
     if (lpdbvData^.dbcv_unitmask shr dwIndex) = 1 then
     begin
      lpszDrive := lpszDrive + Chr(65 + dwIndex) + ':';
      break;
     end;
    end;
    DoUsbDriveChanged(lpszDrive, False);
   end;
  end;
 end;
end;
 
procedure TUSBDetector.DoUsbDriveChanged(Drive: string; Attached: Boolean);
begin
 if Assigned(fUsbDriveChanged) then
  fUsbDriveChanged(Self, Drive, Attached);
end;
 
end.

Usb veri yazmak için kullandığım unit ama guidi doğru yazdığım halde genede veriyi yazmıyor.

Kod: Tümünü seç

unit USB;

interface
Uses SysUtils, Forms, Windows;

{******************************************************************************}
{*            USB - Read / Write Unit               *}
{*             by Harald Kubovy                 *}
{*                                      *}
{* How To USE:                                *}
{* Sending and Reading Data to Device:                    *}
{* string_result:= RWUSB('DATA TO SEND IN HEX', Read, Timeout);       *}
{*                                      *}
{* EXAMPLE (ONLY SENDING):                          *}
{* s:= RWUSB('FF FF FF');                          *}
{*                                      *}
{* s is String Result of Readed Data from Device               *}
{* 'FF FF FF' is Data to Send in Hex (this will send FFFFFF to Device    *}
{*                                      *}
{*                                      *}
{* EXAMPLE WITH READING AFTER WRITING:                    *}
{* s:= RWUSB('FFFF', 16);                          *}
{*                                      *}
(* 16 = How mutch to Read / 0 for no Reading                 *)
{*                                      *}
{* EXAMPLE WITH TIMEOUT:                           *}
{* s:= RWUSB('FFFF', 16, 100);                        *}
{*                                      *}
{* 100 is the Reading Timeout, Standart is 500/ms.              *}
{*                                      *}
{*                                      *}
{* Copyright - Do whatever you whant with it ;o)               *}
{******************************************************************************}type
TSetofChars = Set of Char;

 Function USBOpenDriver:boolean;
 Function USBCloseDriver:boolean;
 function USBReadText(BytesRead: cardinal; timeout: cardinal = 500): string;
 function USBReadHEX(BytesRead: cardinal; timeout: cardinal = 500): string;
 function RWUSB(frame: string; readLen:integer = 0; ReadTimeout: integer = 500; Typ : String = 'HEX') : string;
 procedure USBWriteHEX(frame: string);

implementation


{ Get Handle of DeviceDriver }
var USBPORT:Thandle = INVALID_HANDLE_VALUE;

{$HINTS OFF}
{ Open USB Driver }
Function USBOpenDriver:boolean;
begin
 // Open Device Path \\?\USB#Vid_058b&Pid_0015#5&25ea51ff&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
 USBPORT:= CreateFile('\\?\USB\VID_0FCE&PID_ADDE&REV_0100{2AEB0243-6A6E-486B-82FC-D815F6B97006}', GENERIC_WRITE or GENERIC_READ,
 FILE_SHARE_WRITE or FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED OR FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
 USBOpenDriver:= USBPORT <> INVALID_HANDLE_VALUE;
 if USBPORT = INVALID_HANDLE_VALUE then // error at open port
  begin
   result:=false;
  end else result:=true;
end;
{$HINTS ON}


Function USBCloseDriver:boolean;
begin
 USBCloseDriver := CloseHandle(USBPORT);
 USBPORT := INVALID_HANDLE_VALUE;
end;


function NurBestimmteZeichen (const aValue : String; aChars : TSetofChars) : String;
var
 i: Integer;
 newString : string;
begin
 newString := '';
 for i := 0 to Length(aValue) do
 begin
  if aValue[i] in aChars then
  begin
   newString := newString + aValue[i];
  end;
 end;
 result := newString;
end;Function HexToStr(s: String): String;
Var
 i : Integer;
Begin
 Result:=''; i:=1;
 While i<Length(s) Do
 Begin
  Result:=Result+Chr(StrToIntDef('$'+Copy(s,i,2),0));
  Inc(i,2);
 End;
End;


Function StrToHex(s: String): String;
Var
 i : Integer;
Begin
 Result:='';
 If Length(s)>0 Then
  For i:=1 To Length(s) Do Result:=Result+IntToHex(Ord(s[i]),2);
End;Function USBReadTEXT(BytesRead : dWord; timeout: cardinal = 500) : string;
var
 d: array[0..10000] of byte; {Readed Data}
 s, buffer: string;
 i, Tmp: Integer;
 Ovr : TOverlapped;
 count :cardinal; {Count = How mutch Readed Bytes}
begin
 Result := '';
 count:=0;
 Fillchar( d, sizeof(d), 0 );
 FillChar(Ovr, SizeOf(TOverlapped), 0);
 Ovr.hEvent := CreateEvent(nil, true, FALSE, nil);
 if not ReadFile(USBPORT, d, BytesRead, count, @ovr) then
  if GetLastError=Error_IO_Pending then
   if WaitForSingleObject(ovr.hEvent, timeout) = WAIT_OBJECT_0 then
    GetOverlappedResult(USBPORT, ovr, count, false)
 else CancelIo(USBPORT);
 CloseHandle(Ovr.hEvent);
 s := '';
 for i := 0 to count-1 do
 begin
  Tmp:=ord(d[i]);
  s := s + Char(Tmp);
 end;
 {Convert to String Text}
 s := strtohex(s);
 buffer:='';
 for i:=1 to length(s) do
 begin
  if Odd(i) then
  begin
   buffer := '';
   buffer := hextostr(s[i] + s[i+1]);
   buffer := NurBestimmteZeichen(buffer,['0'..'9','a'..'z','A'..'Z','.'..':',' '..'?']);
   result := result+buffer;
  end;
 end;
end;Function USBReadHEX(BytesRead : dWord; timeout: cardinal = 500) : string;
var
 d: array[0..10000] of byte; {Readed Data}
 s: string;
 i, Tmp: Integer;
 Ovr : TOverlapped;
 count :cardinal; {Count = How mutch Readed Bytes}
begin
 Result := '';
 count:=0;
 Fillchar( d, sizeof(d), 0 );
 FillChar(Ovr, SizeOf(TOverlapped), 0);
 Ovr.hEvent := CreateEvent(nil, true, FALSE, nil);
 if not ReadFile(USBPORT, d, BytesRead, count, @ovr) then
  if GetLastError=Error_IO_Pending then
   if WaitForSingleObject(ovr.hEvent, timeout) = WAIT_OBJECT_0 then
    GetOverlappedResult(USBPORT, ovr, count, false)
 else CancelIo(USBPORT);
 CloseHandle(Ovr.hEvent);
 s := '';
 for i := 0 to count-1 do
 begin
  Tmp:=ord(d[i]);
  s := s + Char(Tmp);
 end;
 Result := strtohex(s);
end;Function _USBWritePointerA(bp : Pointer; SizeToSend : DWord; timeout: integer) : Cardinal;
var
 Ovr : TOverlapped;
begin
  Result := 0;
  FillChar(Ovr, SizeOf(TOverlapped), 0);
  Ovr.hEvent := CreateEvent(nil, true, FALSE, nil);
  if not WriteFile(USBPort, bp^, SizeToSend, Result, @ovr) then
    if GetLastError=Error_IO_Pending then
      if WaitForSingleObject(ovr.hEvent, timeout) = WAIT_OBJECT_0 then
        GetOverlappedResult(USBPORT, ovr, Result, false)
      else CancelIo(USBPORT);
  CloseHandle(Ovr.hEvent);
end;procedure USBWriteHEX(frame: string);
var
 BytesWritten: DWord;
begin
 while Pos(' ', FRAME) > 0 do Delete(FRAME,Pos(' ', FRAME),1);
 frame:=hextostr(frame);
 WriteFile(USBPORT, (Pchar(frame))^, SizeOf(frame), BytesWritten, nil);
end;
Function USBWritePointerA(bp : Pointer; SizeToSend : DWord) : boolean;
begin
 Result := _USBWritePointerA(bp, SizeToSend, $688) = SizeToSend;
end;Function USBWriteStringA(SendString : String) : boolean;
var
 StrSize : Word;
begin
 StrSize := Length(SendString);
 Result := _USBWritePointerA(@SendString[1], StrSize, $688) = StrSize;
end;


function RWUSB(frame: string; readLen:integer = 0; ReadTimeout: integer = 500; Typ : String = 'HEX') : string;
begin
 while Pos(' ', FRAME) > 0 do Delete(FRAME,Pos(' ', FRAME),1);
 if length(frame) >0 then USBWriteStringA(hextostr(frame));
 Application.ProcessMessages;
 sleep(ReadTimeout);
 if (ReadLen >0) and (Typ='HEX')  then result:=USBReadHEX(readLen, ReadTimeout);
 if (ReadLen >0) and (Typ='STRING') then result:=USBReadText(readLen, ReadTimeout);
end;


end.
Bunların hiçbiri malasef iş görmüyor yada ben başaramadım. Veri yazacağım cihazın donanım kimlikleri şu şekilde.


Resim

Resim

Kullanıcı avatarı
Kuri_YJ
Moderator
Mesajlar: 2247
Kayıt: 06 Ağu 2003 11:07
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen Kuri_YJ » 25 Nis 2018 03:51

Selamlar,
WinUSB diye bir şey görmüştüm SourceForge'da var. Hem detect ediyor hemde Read/write package sent edebiliyor diye biliyorum.

Onunla denediniz mi?

Kolay Gelin
Kuri Yalnız Jedi
Harbi Özgürlük İçin Pisi http://www.pisilinux.org/

seci20
Üye
Mesajlar: 229
Kayıt: 25 May 2015 04:39

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen seci20 » 25 Nis 2018 03:53

Kuri_YJ yazdı:
25 Nis 2018 03:51
Selamlar,
WinUSB diye bir şey görmüştüm SourceForge'da var. Hem detect ediyor hemde Read/write package sent edebiliyor diye biliyorum.

Onunla denediniz mi?

Kolay Gelin
yok hocam hemen deniyorum. Dikkatımi çekmedi hiç...

seci20
Üye
Mesajlar: 229
Kayıt: 25 May 2015 04:39

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen seci20 » 25 Nis 2018 04:32

Kuri_YJ yazdı:
25 Nis 2018 03:51
Selamlar,
WinUSB diye bir şey görmüştüm SourceForge'da var. Hem detect ediyor hemde Read/write package sent edebiliyor diye biliyorum.

Onunla denediniz mi?

Kolay Gelin
yok hocam malasef buda aynı şekilde hata veriyor ya ben adresleri yanlış yazıyorum çözemedim malasef.

Kullanıcı avatarı
Kuri_YJ
Moderator
Mesajlar: 2247
Kayıt: 06 Ağu 2003 11:07
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen Kuri_YJ » 25 Nis 2018 04:37

Selamlar,
Önerebileceğim şey,
Programı Debug edin, hata verilen satır ve verilen hatayı kopyalayıp internette bir aratın bakalım. Benzer konularda sıkıntı yaşayanlar vardır mutlaka.
Stackoverflow'da benzer konular görmüştüm.
Bu şekilde bir deneyin bakalım.
Kuri Yalnız Jedi
Harbi Özgürlük İçin Pisi http://www.pisilinux.org/

seci20
Üye
Mesajlar: 229
Kayıt: 25 May 2015 04:39

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen seci20 » 25 Nis 2018 04:41

Kuri_YJ yazdı:
25 Nis 2018 04:37
Selamlar,
Önerebileceğim şey,
Programı Debug edin, hata verilen satır ve verilen hatayı kopyalayıp internette bir aratın bakalım. Benzer konularda sıkıntı yaşayanlar vardır mutlaka.
Stackoverflow'da benzer konular görmüştüm.
Bu şekilde bir deneyin bakalım.
hocam derlemede sıkıntı yok listeleme yapamıyorum 1. İkinci olarak guid bile doğru yazdığım halde veri gönderemiyorum.

seci20
Üye
Mesajlar: 229
Kayıt: 25 May 2015 04:39

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen seci20 » 27 Nis 2018 07:03

güncel ustalarım hala çözüm bulamadım...

Kullanıcı avatarı
Kuri_YJ
Moderator
Mesajlar: 2247
Kayıt: 06 Ağu 2003 11:07
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen Kuri_YJ » 28 Nis 2018 03:05

Selamlar,
Denediklerin sonuç vermiyor ise Compoınent düşünebilirsiniz bence.
http://www.deepsoftware.com/nrcomm/

Bu componenti bir deneyin bakalım olacak mı,
Kolay Gelsin
Kuri Yalnız Jedi
Harbi Özgürlük İçin Pisi http://www.pisilinux.org/

seci20
Üye
Mesajlar: 229
Kayıt: 25 May 2015 04:39

Re: Usb cihazlarına veri yazma ve usb cihazlarını listeleme

Mesaj gönderen seci20 » 30 Nis 2018 08:56

Kuri_YJ yazdı:
28 Nis 2018 03:05
Selamlar,
Denediklerin sonuç vermiyor ise Compoınent düşünebilirsiniz bence.
http://www.deepsoftware.com/nrcomm/

Bu componenti bir deneyin bakalım olacak mı,
Kolay Gelsin
hocam evet o eklentiyi kullandım ama malasef cihazı bulduramadım o eklentiye açılış bile yapmadı sanırsam sadece usb diskler için o uygulama

Cevapla