Multithread application ile çözüm üretmek

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Lord_Ares
Üye
Mesajlar: 1058
Kayıt: 15 Eki 2006 04:33
Konum: Çorlu

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen Lord_Ares »

fatihbarut yazdı: 08 Oca 2018 05:40 basit ve güzel bir anlatım
https://www.youtube.com/watch?v=uLt-Tw-OA1I
Teşekkürler , gerçekten de güzel anlatmış.
Kullanıcı avatarı
Opt2000
Üye
Mesajlar: 216
Kayıt: 09 Tem 2003 10:04

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen Opt2000 »

Maalesef çok da yanlış anlatmış. VCL bileşenler thread safe değildir ve ayrı bir thread içinden VCL bileşenlerine direkt erişmek YANLIŞTIR. Bu yanlışlık yoruma açık değil, teknik bir yanlışlıktır. Eğer threadlerle ilgili düzgün Türkçe doküman arıyorsanız http://www.tugrulhelvaci.com/ adresindeki Thread etiketli yazılara bakabilirsiniz.

İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
SimaWB
Üye
Mesajlar: 1316
Kayıt: 07 May 2009 10:42
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen SimaWB »

MultiThread çalışmanın en büyük zorluğu da budur zaten:
Kodunuzu derlerken sorun olmaz.
Onlarca kez çalıştırırsınız sorun olmaz.
Ama bir bakmışsınız "bazı" müşterilerde "bazen" sorun çıkar.
Bizler doğal olarak sorunu işletim sisteminde, donanımda vs. ararız. Çünkü aynı yazılım bir sürü yerde sorunsuz çalışmaktadır.
Fakat sorunun kaynağı "thread safe" kod yazmamaktır.
There's no place like 127.0.0.1
ertank
Üye
Mesajlar: 1339
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen ertank »

fatihbarut yazdı: 10 Oca 2018 12:08 denedim, (TThread.Queue) ve (TThread.Synchronize) kullanmasam da VCL erişimi sırasında görünürde sorun yaratmadı.
Yazdığınız kodu paylaşabilir misiniz?
ertank
Üye
Mesajlar: 1339
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen ertank »

Thread çağırmak için kullandığınız kodu da paylaşabilir misiniz?
ertank
Üye
Mesajlar: 1339
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen ertank »

Özetle TThread kullanımı ile ilgili aşağıdaki kuralları çiğnemişsiniz.
1- Her bir thread içinde kullanılacak database bağlantısı ayrı olmalıdır. Başka bir deyişle form üzerindeki AdoConnection nesnesini thread içinde kullanamazsınız. Aksi takdirde öngörülmemiş sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. En basiti dead-lock olabilir.
2- Thread içinde GUI (grafiksel bileşenler, buton, memo, edit, vb) ile ilgili işlem yapılamaz. Bu kuralı Microsoft firması koymuştur. Delphi veya Visual Studio için veya Java için bu kural aynen geçerlidir.

Bunlar dışında, Memo bileşeni içine bir bilgi yazdıktan sonra anında ekranda görünmesini istiyorsanız

Kod: Tümünü seç

Application.ProcessMessages;
kullanmayın. Bunun yerine basitçe Memo bileşeninin Update veya Refresh prosedürlerini kullanın.

Kod: Tümünü seç

MemoLog.Update();
// veya
MemoLog.Refresh();
Mutlaka TThread kullanmak istiyor iseniz, aşağıdaki şekilde kullanmanız mümkün olabilir. Birçok bilinmeyen bilgi olduğu için kod test edilmemiştir. Kod ve form Delphi 10.2.2 ile sorunsuz derlenmektedir.
UNIT:

Kod: Tümünü seç

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 IdBaseComponent,
 IdComponent,
 IdTCPConnection,
 IdTCPClient,
 IdExplicitTLSClientServerBase,
 IdMessageClient,
 IdSMTPBase,
 IdSMTP,
 IdSSLOpenSSL,
 IdMessage,
 IdAttachment,
 IdAttachmentFile,
 Data.DB,
 Data.Win.ADODB,
 Vcl.StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  btnStart: TButton;
  MemoLog: TMemo;
  procedure btnStartClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure ThreadUpdate(Sender: TObject; const Value: string);
  procedure ThreadError(Sender: TObject);
 public
  { Public declarations }
 end;type
 TSendMailThreadUpdateEvent = procedure(Sender: TObject; const Text: string) of object;
 TSendMailThreadErrorEvent = procedure(Sender: TObject) of object;

type
 TSendMail= class(TThread)
 private
  FAdoConnection: TAdoConnection;
  FAdoQuery: TAdoQuery;
  FIdSMTP: TIdSMTP;
  FIdMessage: TIdMessage;
  FIdAttachment: TIdAttachment;
  FIdSSLIOHandlerSocket: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
  FOnUpdate: TSendMailThreadUpdateEvent;
  FOnError: TSendMailThreadErrorEvent;
  FConnectionString: string;
  FQuerySQL: string;
  FBackupFileName: string;
  FZipFileName: string;
  FSenderName: string;
  FSenderEmail: string;
  FRecipientEmail: string;
  FSmtpServer: string;
  FSmtpUsername: string;
  FSmtpPassword: string;
  FMailBody: string;
  FLastError: string;
  FSmtpPort: Word;
  FTag: Integer;
  FStatus: string;
  procedure DoUpdate();
  procedure DoError();
  function DoConnection(): Boolean;
  function RunQuery(): Boolean;
  function PrepareZipFile(): Boolean;
  function GetFileSize(const FileName: string): UInt64;
 protected
  procedure Execute(); override;
 public
  constructor Create(); reintroduce; overload;
  destructor Destroy(); override;
  property ConnectionString: string read FConnectionString write FConnectionString;
  property QuerySQL: string read FQuerySQL write FQuerySQL;
  property OnUpdate: TSendMailThreadUpdateEvent read FOnUpdate write FOnUpdate;
  property OnError: TSendMailThreadErrorEvent read FOnError write FOnError;
  property SenderName: string read FSenderName write FSenderName;
  property SenderEmail: string read FSenderEmail write FSenderEmail;
  property MailBody: string read FMailBody write FMailBody;
  property LastError: string read FLastError;
  property Status: string read FStatus;
  property Tag: Integer read FTag write FTag;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses
 Zip;

 { TSendMail }

//------------------------------------------------------------------------------
constructor TSendMail.Create();
begin
 inherited Create(True);
 FreeOnTerminate := True;
 FAdoConnection := TADOConnection.Create(nil);
 FAdoQuery := TADOQuery.Create(nil);
 FAdoQuery.Connection := FAdoConnection;
 FIdSMTP := TIdSMTP.Create(nil);
 FIdMessage := TIdMessage.Create(nil);
 FIdSSLIOHandlerSocket := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(FIdSMTP);
 FTag := 0;
 FStatus := EmptyStr;
 FLastError := EmptyStr;
end;


//------------------------------------------------------------------------------
destructor TSendMail.Destroy();
begin
 FIdSMTP.Free();
 FIdMessage.Free();
 FAdoQuery.Close();
 FAdoQuery.Free();
 FAdoConnection.Close();
 FAdoConnection.Free();

 inherited;
end;


//------------------------------------------------------------------------------
procedure TSendMail.DoUpdate();
begin
 if Assigned(FOnUpdate) then
  FOnUpdate(Self, FStatus);
end;


//------------------------------------------------------------------------------
procedure TSendMail.DoError();
begin
 if Assigned(FOnError) then
  FOnUpdate(Self, FStatus);
end;


//------------------------------------------------------------------------------
function TSendMail.DoConnection(): Boolean;
begin
 FAdoConnection.ConnectionString := FConnectionString;
 try
  FAdoConnection.Open();
 except
  on E: Exception do
  begin
   FStatus := 'Database connection failed';
   FLastError := E.Message;
   if Assigned(FOnError) then DoError();
   Result := False;
   Exit();
  end;
 end;
 Result := FAdoConnection.Connected;
end;


//------------------------------------------------------------------------------
function TSendMail.RunQuery(): Boolean;
begin
 FAdoQuery.SQL.Text := FQuerySQL;
 try
  FAdoQuery.Open();
 except
  on E: Exception do
  begin
   FStatus := 'Cannot run SQL';
   FLastError := E.Message;
   if Assigned(FOnError) then DoError();
   Result := False;
   Exit();
  end;
 end;
 Result := FAdoQuery.Active;
 if Result then Result := FAdoQuery.IsEmpty;
end;


//------------------------------------------------------------------------------
function TSendMail.PrepareZipFile(): Boolean;
var
 Zip: TZipFile;
begin
 FBackupFileName := FAdoQuery.FieldByName('BackupFolder').AsString +
           '\' +
           FAdoQuery.FieldByName('BackupName').AsString + '-' +
           FormatDateTime('yyyy-mm-dd_hh.nn', now()) +
           '.sql';
 FZipFileName := ChangeFileExt(FBackupFileName, '.zip');
 FSmtpServer := FAdoQuery.FieldByName('ServerName').AsString;
 FSmtpPort := FAdoQuery.FieldByName('Port').AsInteger;
 FSmtpUsername := FAdoQuery.FieldByName('User').AsString;
 FSmtpPassword := FAdoQuery.FieldByName('PW').AsString;

 Zip := TZipFile.Create();
 try
  Zip.Open(FZipFileName, zmWrite);
  try
   try
    Zip.Add(FBackupFileName);
   except
    on E: Exception do
    begin
     FStatus := 'Database compression failed';
     FLastError := E.Message;
     if Assigned(FOnError) then DoError();
     Result := False;
     Exit();
    end;
   end;
  finally
   Zip.Close();
  end;
 finally
  Zip.Free();
 end;

 FRecipientEmail := FAdoQuery.FieldByName('email').AsString;

 Result := True;
end;


//------------------------------------------------------------------------------
function TSendMail.GetFileSize(const FileName: string): UInt64;
var
 F: File;
begin
 AssignFile(F, FileName);
 {$I-}
 Reset(F);
 if IOResult <> 0 then 
 begin
  FLastError := 'IOError: ' + IntToStr(IOResult);
  FStatus := 'Could not determine size of compressed file';
  if Assigned(FOnError) then DoError();
 end;
 Result := FileSize(F);
 CloseFile(F);
 {$I+}
end;


//------------------------------------------------------------------------------
procedure TSendMail.Execute();
var
 CalculatedFileSize: UInt64;
begin
 if not DoConnection() then Exit();
 if not RunQuery() then Exit();
 if not PrepareZipFile() then Exit();

 CalculatedFileSize := GetFileSize(FZipFileName);
 if CalculatedFileSize >= (25 * 1024 * 1024) then
 begin
  FStatus := 'Compressed file size exceeds 25MB in size: ' + IntToStr(CalculatedFileSize) + ' byte(s)';
  if Assigned(FOnUpdate) then DoUpdate();
  Exit();
 end;

 FStatus := 'Starting SMTP delivery';
 if Assigned(FOnUpdate) then DoUpdate();
 
 FIdMessage.MessageParts.Clear();
 FIdMessage.Subject   := 'DB Backup ' + FIdSMTP.Host + ' ' + FBackupFileName;
 FIdMessage.From.Name  := FSenderName;
 FIdMessage.From.Address := FSenderEmail;
 FIdMessage.Recipients.EMailAddresses := FRecipientEmail;
 FIdMessage.Body.Text := FMailBody;

 FIdMessage.CharSet := 'utf-8';
 FIdMessage.AttachmentEncoding := 'MIME';
 FIdMessage.Encoding := meMIME;
 FIdMessage.NoEncode := False;
 FIdMessage.NoDecode := False;
 FIdMessage.IsEncoded := True;
 FIdAttachment := TIdAttachmentFile.Create(FIdMessage.MessageParts, FZipFileName);

 FIdSSLIOHandlerSocket.SSLOptions.Method   := sslvTLSv1_2;
 FIdSSLIOHandlerSocket.SSLOptions.SSLVersions := [sslvTLSv1_2];
 FIdSSLIOHandlerSocket.SSLOptions.Mode    := sslmUnassigned;
 FIdSSLIOHandlerSocket.PassThrough      := False;

 FIdSMTP.IOHandler := FIdSSLIOHandlerSocket;
 FIdSMTP.UseTLS  := utUseRequireTLS;
 FIdSMTP.AuthType := satDefault;
 FIdSMTP.Host   := FSmtpServer;
 FIdSMTP.Port   := FSmtpPort;
 FIdSMTP.Username := FSmtpUsername;
 FIdSMTP.Password := FSmtpPassword;

 FLastError := EmptyStr; // Starting operation

 if Terminated then
 begin
  if Assigned(FOnUpdate) then Synchronize(DoUpdate);
  Exit();
 end;

 // Connect
 try
  FIdSMTP.Connect();
 except
  on E: Exception do
  begin
   FLastError := E.Message;
  end;
 end;

 if Terminated then
 begin
  if FLastError = EmptyStr then FStatus := 'Connected';
  if Assigned(FOnUpdate) then Synchronize(DoUpdate);
  Exit();
 end;

 // Authenticate
 try
  FIdSMTP.Authenticate();
 except
  on E: Exception do
  begin
   FLastError := E.Message;
   if Assigned(FOnError) then DoError();
  end;
 end;

 if Terminated then
 begin
  if FLastError = EmptyStr then FStatus := 'Authenticated';
  if Assigned(FOnUpdate) then Synchronize(DoUpdate);
  Exit();
 end;

 // Send the e-mail
 if FLastError = EmptyStr then
 begin
  try
   FIdSMTP.Send(FIdMessage);
  except
   on E: Exception do
   begin
    FLastError := E.Message;
    if Assigned(FOnError) then DoError();
   end;
  end;
 end;

 if Terminated then
 begin
  if FLastError = EmptyStr then FStatus := 'Email delivered';
  if Assigned(FOnUpdate) then Synchronize(DoUpdate);
  Exit();
 end;

 // Disconnect
 if FLastError = EmptyStr then
 begin
  try
   if FIdSMTP.Connected() then FIdSMTP.Disconnect();
  except
   on E: Exception do
   begin
    FLastError := E.Message;
    if Assigned(FOnError) then DoError();
   end;
  end;
 end;

 if FLastError = EmptyStr then
 begin
  FStatus := 'Disconnected';
  if Assigned(FOnUpdate) then Synchronize(DoUpdate);
 end;

 FAdoQuery.Delete();
end;


 { TForm1 }


//------------------------------------------------------------------------------
procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject);
var
 MailThread: TSendMail;
begin
 MailThread := TSendMail.Create();
 MailThread.OnUpdate := ThreadUpdate;
 MailThread.OnError := ThreadError;
 MailThread.ConnectionString := '';
 MailThread.QuerySQL := 'select * from ...';
 MailThread.SenderName := 'MyBackup';
 MailThread.SenderEmail := 'xxx@gmail.com';
 MailThread.MailBody := 'This email contains backed up and zipped db as attachment';
 MailThread.Start();
end;


//------------------------------------------------------------------------------
procedure TForm1.ThreadUpdate(Sender: TObject; const Value: string);
begin
 MemoLog.Lines.Add(FormatDateTime('yyyy-mm-dd hh:nn:ss.zzz  ', Now()) + Value);
 MemoLog.Refresh();
end;


//------------------------------------------------------------------------------
procedure TForm1.ThreadError(Sender: TObject);
begin
 MemoLog.Lines.Add(FormatDateTime('yyyy-mm-dd hh:nn:ss.zzz  ***ERROR: ', Now()) + TSendMail(Sender).LastError);
 MemoLog.Refresh();
 ShowMessage(TSendMail(Sender).LastError);
end;

end.
FORM:

Kod: Tümünü seç

object Form1: TForm1
 Left = 0
 Top = 0
 Caption = 'Form1'
 ClientHeight = 201
 ClientWidth = 447
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object btnStart: TButton
  Left = 0
  Top = 0
  Width = 447
  Height = 65
  Align = alTop
  Caption = 'Start Backup'
  TabOrder = 0
  OnClick = btnStartClick
  ExplicitLeft = 8
  ExplicitTop = 8
  ExplicitWidth = 113
 end
 object MemoLog: TMemo
  Left = 0
  Top = 65
  Width = 447
  Height = 136
  Align = alClient
  Lines.Strings = (
   'MemoLog')
  TabOrder = 1
  ExplicitLeft = 136
  ExplicitTop = 80
  ExplicitWidth = 185
  ExplicitHeight = 89
 end
end
Göreceğiniz üzere Thread kullanımı sizin yazdığınız koda göre çok ciddi farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple kurallarına uymadan kullanım şu anda çalışır gibi gözüken kodun daha sonra sebebi çok zor tespit edilebilecek anlamsız hatalara sebep olabilir.

Yazdığınız kodun çalışması tamamen şans eseridir.

Alternatif bir yöntem olarak ayrı bir uygula geliştirerek gerekli bilgileri parametre/ini dosyası vb yöntem ile bu uygulamaya bildirip ana uygulamanızdan yedekleme alacak diğer uygulamayı çağırabilirsiniz. Bu durumda yedek uygulamasında donmalar olacağı kabul edilip arka planda çalışması için bırakılır. Sizin esas uygulamanız normal şekilde çalışmaya devam edebilir.
Kullanıcı avatarı
sabanakman
Kıdemli Üye
Mesajlar: 3062
Kayıt: 17 Nis 2006 08:11
Konum: Ah bi Antalya olaydı keşke (Ankara)

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen sabanakman »

VCL bir kenara, ortak bir değişkene farklı kanallardan erişirken bile sorun çıkabilmektedir. Örnektekine benzer bir önlem almak bazı sorunları çözebilir..: https://stackoverflow.com/questions/197 ... 1#19703381
Şaban Şahin AKMAN
_________________
Derin olan kuyu değil kısa olan iptir. - .
thelvaci
Kıdemli Üye
Mesajlar: 769
Kayıt: 11 Tem 2010 07:17
Konum: Istanbul
İletişim:

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen thelvaci »

Yani yazdığımız onca makale, onca cevap hiç bir işe yaramamış mı :(

Arkadaşlar, Allah'ın rızası için lütfen biraz okuyun.
thelvaci
Kıdemli Üye
Mesajlar: 769
Kayıt: 11 Tem 2010 07:17
Konum: Istanbul
İletişim:

Re: Multithread application ile çözüm üretmek

Mesaj gönderen thelvaci »

fatihbarut yazdı: 01 Şub 2018 03:52 sizin daha önce yazdığınız benim okumadığım hangi makale var?
Bir de benim kod mutlaka vcl kullanıyor herkes multithread ve vcl arasında bu kadar sıkıntıdan bahsederken neden bunu tercih edeyim.
İnanın ne demek istediğinizi anlayamadım Fatih bey ? Multi-thread hakkında benim de aralarında olduğum pek çok arkadaşımın yazdıklarını okudu iseniz; size okumadınız diyemem elbette; lâkin gördüğüm kadarı ile bir faydası olmamış :(

Aksi durumda, tamamı ile hatalı olan bir video'yu beğenip paylaşmazdınız sanıyorum. Herneyse, niyetim kimseyi üzmek değil; sadece öğrenmeye teşvik etmek. Lâkin sık sık yanlış anlaşılıyorum. VCL kullanıyor olmanız, yani thread içinden GUI'ye erişmeye çalışmanız zaten başlı başına bir husus. Velhasıl, thread'ler ve senkronizasyon hususlarında malümatlarınızı tazelemeniz sizin yazacağınız programlar ve sizin akıl sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Çünkü , video'daki gibi thread kullanmak; ileride kafanızda saç bıraktırmayacak sorunlara neden olacaktır.
Cevapla