Windows servis server yeniden başlatıldığında çalışmıyor.

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Okann
Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 09 Tem 2010 02:55

Windows servis server yeniden başlatıldığında çalışmıyor.

Mesaj gönderen Okann »

Arkadaşlar Merhaba,

Aşağıda yaptım servis uygulamamın bir kısmı mevcut.
Burada şöyle bir sorun yaşıyorum. ilk kurulumumda servisim düzgün bir şekilde çalışıyor.
Serverı kapatıp açtığımızda veya yeniden başlattığımızda servis çalışıyor fakat veritabanına bağlanamıyor.
Servisi restart ettiğimde sorun çözülüyor. Bu durum istisnasız her yeniden başlatmada yaşanıyor.
connect olduğum kısma log kaydı yazdırdım ne hata alıyorum diye. Aşağıdaki hatayı veriyor yalnızca.

EUniError, Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [2].


Kod: Tümünü seç

unit unMain;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Classes,
 Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.SvcMgr, Vcl.Dialogs, IniFiles,
 Registry, ActiveX, Uni, UniProvider, SQLServerUniProvider,
 Data.DB, MemDS, DBAccess, IdSMTP, IdMessage, IdText, IdAttachmentFile;

type
 TTimerThread = class(TThread)
 private
  FTickEvent: THandle;
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create(CreateSuspended: Boolean);
  destructor Destroy; override;
  procedure FinishThreadExecution;
 end;

type
 TEmailService = class(TService)
  db: TUniConnection;
  procedure ServiceAfterInstall(Sender: TService);
  procedure ServiceAfterUninstall(Sender: TService);
  procedure ServiceCreate(Sender: TObject);
  procedure ServiceDestroy(Sender: TObject);
 private
  FTimerThread: TTimerThread;
  { Private declarations }
 public
  PATH,
  DBUserName,
  DBPassword,
  ServerName,
  LDatabase,
  LFirmNo,
  LPeriodNo,
  FHost,
  FPort,
  FUserName,
  FPassword,
  FFromAddress,
  PDFFile: string;
  function GetServiceController: TServiceController; override;
  procedure Conn;
  procedure ReadConfig;
  procedure SendPDFFile;
  { Public declarations }
 end;

var
 EmailService: TEmailService;
 ini: TCustomIniFile;

implementation

{$R *.dfm}

procedure ServiceController(CtrlCode: DWord); stdcall;
begin
 EmailService.Controller(CtrlCode);
end;

procedure TEmailService.Conn;
var
 Connection, ALogFile: string;
 SList: TStringList;
begin
 SList := TStringList.Create;
 try
  try
   if not DirectoryExists(PATH + 'Log', True) then
   begin
    CreateDir(PATH + 'Log');
   end;
   ALogFile := PATH + 'Log\' +
    'EmailService-Log-' + FormatDateTime('dd-mm-yyy', Date()) + '.txt';
   if not FileExists(ALogFile) then
   begin
    SList.SaveToFile(ALogFile);
   end;
   Connection := 'Login Prompt=False' + ';' +
          'Provider Name=SQL Server' + ';' +
          'Data Source=' + ServerName + ';' +
          'User ID=' + DBUserName + ';' +
          'Password=' + DBPassword + ';' +
          'Initial Catalog=' + LDatabase;
   with db do
   begin
    Port := 1433;
    ConnectString := Connection;
    SpecificOptions.Values['ApplicationName'] := 'EMail_Service';
    Connect;
   end;
  except
   on E: Exception do
   begin
    SList.LoadFromFile(ALogFile);
    SList.Add(E.ClassName + ' , ' + E.Message);
    SList.SaveToFile(ALogFile);
   end;
  end;
 finally
  SList.Free;
 end;
end;

function TEmailService.GetServiceController: TServiceController;
begin
 Result := ServiceController;
end;

procedure TEmailService.ReadConfig;
begin
 ini := TIniFile.Create(Path + 'System\dbconfig.cfg');
 try
  DBUserName := ini.ReadString('DatabaseSettings', 'DBUserName', '');
  DBPassword := ini.ReadString('DatabaseSettings', 'DBPassword', '');
  ServerName := ini.ReadString('DatabaseSettings', 'ServerName', '');
  LDatabase := ini.ReadString('DatabaseSettings', 'LDatabase', '');
  LFirmNo := ini.ReadString('DatabaseSettings', 'LFirmNo', '');
  LPeriodNo := ini.ReadString('DatabaseSettings', 'LPeriodNo', '');
  FHost := ini.ReadString('EMailSettings', 'Host', '');
  FPort := ini.ReadString('EMailSettings', 'Port', '');
  FUserName := ini.ReadString('EMailSettings', 'UserName', '');
  FPassword := ini.ReadString('EMailSettings', 'Password', '');
  FFromAddress := ini.ReadString('EMailSettings', 'FromAddress', '');
  PDFFile := ini.ReadString('AppSettings', 'PDFFile', '');
 finally
  ini.Free;
 end;
end;

procedure TEmailService.SendPDFFile;
begin
 // process
end;

procedure TEmailService.ServiceAfterInstall(Sender: TService);
var
 Reg: TRegistry;
begin
 Reg := TRegistry.Create(KEY_READ or KEY_WRITE);
 try
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if Reg.OpenKey('\SYSTEM\CurrentControlSet\services\' + Name, False) then
  begin
   Reg.WriteString('Description', 'E-Mail Service.');
   Reg.CloseKey;
  end;
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;

procedure TEmailService.ServiceAfterUninstall(Sender: TService);
var
 Reg: TRegistry;
begin
 Reg := TRegistry.Create(KEY_READ or KEY_WRITE);
 try
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  Reg.DeleteKey('SYSTEM\CurrentControlSet\services\' + Name);
 finally
  FreeAndNil(Reg);
 end;
end;

procedure TEmailService.ServiceCreate(Sender: TObject);
begin
 DisplayName := 'Email Service';
 PATH := ExtractFilePath(ParamStr(0));
 ReadConfig;
 Conn;
 FTimerThread := TTimerThread.Create(False);
end;

procedure TEmailService.ServiceDestroy(Sender: TObject);
begin
 FTimerThread.FinishThreadExecution;
end;

{ TTimerThread }

constructor TTimerThread.Create(CreateSuspended: Boolean);
begin
 inherited;
 FreeOnTerminate := True;
 FTickEvent := CreateEvent(nil, True, False, nil);
end;

destructor TTimerThread.Destroy;
begin
 CloseHandle(FTickEvent);
 inherited;
end;

procedure TTimerThread.Execute;
begin
 CoInitialize(nil);
 try
  while not Terminated do
  begin
   if WaitForSingleObject(FTickEvent, 10000) = WAIT_TIMEOUT then
   begin
    EmailService.SendPDFFile;
   end;
  end;
 finally
  CoUnInitialize;
 end;
end;

procedure TTimerThread.FinishThreadExecution;
begin
 Terminate;
 SetEvent(FTickEvent);
end;

end.

Kullanıcı avatarı
vkamadan
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1935
Kayıt: 17 Mar 2004 03:52
Konum: Adapazarı
İletişim:

Re: Windows servis server yeniden başlatıldığında çalışmıyor.

Mesaj gönderen vkamadan »

Merhabalar ,
Büyük ihtimal le SQL Server da aynı makinede ve SQL Server hizmeti sizin hizmetinizden sonra ayağa kalkıyor bu sebeple sizin servis başladığında SQL Server henüz orada olmadığı için bağlantı hatası yaşıyorsunuz, bunun için servisinizin gecikmeli başlatma seçeneklerini kullanmanızı öneririm.
Volkan KAMADAN
www.polisoft.com.tr

Okann
Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 09 Tem 2010 02:55

Re: Windows servis server yeniden başlatıldığında çalışmıyor.

Mesaj gönderen Okann »

Merhaba hocam,
teşekkür ederim bunu deneyeceğim.
peki sql servisin tamamen hazır olup olmadığını kontrol ederek connect ol ve threadi devreye al da diyebiliyor muyuz? ikinci bir seçenek için soruyorum bunu.

Conn;
FTimerThread := TTimerThread.Create(False);

Kullanıcı avatarı
vkamadan
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1935
Kayıt: 17 Mar 2004 03:52
Konum: Adapazarı
İletişim:

Re: Windows servis server yeniden başlatıldığında çalışmıyor.

Mesaj gönderen vkamadan »

MErhaba ,
Tabi ki yapabilirsiniz, belli bir zaman aşımı yapısıda eklemek koşuluyla geriya bağlnatının başarılı olup olmadığını dönen bir fonksyion hazırlayıp TRUE dönene yada belirttiğiniz zaman aşımı sürüse dolana kadar dönen bir WHILE döngüsü ile kolayca yapabilirsiniz.
Volkan KAMADAN
www.polisoft.com.tr

Okann
Üye
Mesajlar: 70
Kayıt: 09 Tem 2010 02:55

Re: Windows servis server yeniden başlatıldığında çalışmıyor.

Mesaj gönderen Okann »

İlginiz için teşekkür ederim.

Cevapla