Button MouseMove olayı problemi

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
kutercakal007
Üye
Mesajlar: 25
Kayıt: 04 Ara 2010 12:34

Button MouseMove olayı problemi

Mesaj gönderen kutercakal007 » 25 Ara 2010 04:18

Merhabalar arkadaşlar kolay gelsin.
1. Oluşturduğum formdaki butonun Flat özelliği True.
2. Butonun MouseMove olayına, mouse üzerine geldiğinde font.color ozelliğini değiştirecek bi kod yazmaya çalışıyorum. Aslında yazıyorum ama amacına uygun değil
yani mouse o butonun üzerinden gitse bile font.color özelliği eski haline gelmiyor.
3. Bu sorunun çözümü için akşam 9'dan beri araştırma yapıyorum ama bir türlü çözüm bulamadım. Formu aradım bununla alakalı bi çözüm belirtilmemiş.
4. En sonunda yabancı bi formda şöyle bi kod buldum çalışıyor ama bir sıkıntı var. Butonun Flat özelliği ne True ne False oluyor sadece yazı gorunuyor ve butonu çalıştırmak
için 2 kere tıklamak gerekiyor.
ALINTI :

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if (X<0) or (Y<0) or (X>Button1.Width) or (Y>Button1.Height) then
begin
{The cursor is out of the control}
Button1.Font.Style:=[];
ReleaseCapture;
end else
begin
{The cursor is within the Button's bounds}
Button1.Font.Style:=[fsBold];
SetCaptureControl(Button1);
end;
end;
Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz :(

RamazanG
Üye
Mesajlar: 73
Kayıt: 16 Tem 2010 02:38

Re: Button MouseMove olayı problemi

Mesaj gönderen RamazanG » 25 Ara 2010 08:41

Normalde çalışma zamanında Button1.Font.color:=DEĞİŞTİRİLEMEZ,, ama sınıf tanımlaması yaparak buttonun arka plan rengini ve font rengini çalışma zamanında değiştirebilirsin.

uses buttons; ekle

Kod: Tümünü seç


Uses Buttons; //Ekle
//Tür Tanımlaması Aşşağıdaki gibi Olacak

{Yeni Button Sınıfının Tanımlaması}
 TButton = class(StdCtrls.TButton)
 private
  FMouseOver, FMousePressed, FKeyboardPressed : Boolean;
  FCanvas : TCanvas;
  FColorEnter, FColorExit, FFontColorEnter, FFontColorExit : TColor;
  procedure SetColorEnter(value : TColor);
  procedure SetColorExit(value : TColor);
  procedure SetFontColorEnter(value : TColor);
  procedure SetFontColorExit(value : TColor);
 protected
  procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
  procedure MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
  procedure WndProc(var Message : TMessage); override;
  procedure CMMOUSEENTER(var Message : TMessage); message CM_MOUSEENTER;
  procedure CMMOUSELEAVE(var Message : TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
  procedure CMEXIT(var Message : TMessage); message CM_EXIT;
  procedure WMSETFOCUS(var Message : TMessage); message WM_SETFOCUS;
  procedure WMKILLFOCUS(var Message : TMessage); message WM_KILLFOCUS;
  procedure WMENABLE(var Message : TWMEnable); message WM_ENABLE;
  procedure DrawButton;
 public
  constructor Create(AOwner : TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
  property ColorEnter : TColor read FColorEnter write SetColorEnter default clBtnFace;
  property ColorExit : TColor read FColorExit write SetColorExit default clBtnFace;
  property FontColorEnter : TColor read FFontColorEnter write SetFontColorEnter default clBtnText;
  property FontColorExit : TColor read FFontColorExit write SetFontColorExit default clBtnText;
 end;


 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
Formun ONCreate Olayına:

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Button1.ColorEnter := clYellow;
 Button1.ColorExit := clRed;
 Button1.FontColorEnter :=clGreen;
 Button1.FontColorExit := clBlue;
end;
procedure TButton.CMEXIT(var Message: TMessage);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.CMEXIT(var Message: TMessage);
begin
  inherited;
 FMousePressed := False;
 FKeyboardPressed := False;

end;
procedure TButton.CMMOUSEENTER(var Message: TMessage);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.CMMOUSEENTER(var Message: TMessage);
begin
   inherited;
 if Enabled then
 begin
  FMouseOver := True;
  Invalidate;
 end;

end;

procedure TButton.CMMOUSELEAVE(var Message: TMessage);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.CMMOUSELEAVE(var Message: TMessage);
begin
  inherited;
 if Enabled then
 begin
  FMouseOver := False;
  Invalidate;
 end;

end;

constructor TButton.Create(AOwner: TComponent);

Kod: Tümünü seç

constructor TButton.Create(AOwner: TComponent);
begin
  inherited Create(AOwner);
 FCanvas := TCanvas.Create;
 FCanvas.Handle := GetWindowDC(Handle);
 FColorEnter := clBtnFace;
 FColorExit := clBtnFace;
 FFontColorEnter := clBtnText;
 FFontColorExit := clBtnText;
 FMouseOver := False;
 FMousePressed := False;
 FKeyboardPressed := False;
end;
destructor TButton.Destroy;

Kod: Tümünü seç

destructor TButton.Destroy;
begin

 FCanvas.Free;
 inherited Destroy;

end;
procedure TButton.DrawButton;

Kod: Tümünü seç


procedure TButton.DrawButton;
var
 RC : TRect;
begin
 with FCanvas do
 begin
  RC := ClientRect;
  InflateRect(rc,-2,-2);
  Font.Assign(Self.Font);

  if FMouseOver then
  begin
   Color := FColorEnter;
   Font.Color := FFontColorEnter;
  end
  else
  begin
   Color := FColorExit;
   Font.Color := FFontColorExit;
  end;

  Brush.Color := Color;

  if not Enabled then
   Brush.Color := FColorExit;

  if Self = TCustomForm(Parent).ActiveControl then
  begin
   if not ((FMousePressed and FMouseOver) or (FKeyboardPressed and not FMousePressed)) then
    InflateRect(RC,-1,-1);
   FillRect(RC);

   if Caption <> '' then
    if Focused then
     DrawFocusRect(Rect(4,4,Width - 4, Height - 4));
  end
  else
  begin
   if Default then
    if not (TCustomForm(Parent).ActiveControl is TButtonControl) then
     InflateRect(RC, -1, -1);

   FillRect(RC);
  end;

  RC := ClientRect;

  if (FMousePressed and FMouseOver) or (FKeyboardPressed and not FMousePressed) then
   OffSetRect(RC, 1, 1);

  SetBkMode(Handle, TRANSPARENT);

  if Enabled then
   DrawText(Handle,PChar(Caption), Length(PChar(Caption)),RC,DT_SINGLELINE or DT_VCENTER or DT_CENTER or DT_NOCLIP)
  else
  begin
   OffSetRect(RC,1,1);
   Font.Color := clCaptionText;
   DrawText(Handle,PChar(Caption), Length(PChar(Caption)),RC,DT_SINGLELINE or DT_VCENTER or DT_CENTER or DT_NOCLIP);
   OffSetRect(RC,-1,-1);
   Font.Color := clInactiveCaption;
   DrawText(Handle,PChar(Caption), Length(PChar(Caption)),RC,DT_SINGLELINE or DT_VCENTER or DT_CENTER or DT_NOCLIP)
  end;
 end;


end;
procedure TButton.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
  inherited MouseDown(Button, Shift, X,Y);
 if Button = mbLeft then
  FMousePressed := True;


end;
procedure TButton.MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
  inherited MouseUp(Button, Shift, X,Y);
 if Button = mbLeft then
 begin
  if FKeyboardPressed then
  begin
   Perform(WM_KEYDOWN,VK_SPACE,0);
   FKeyboardPressed := False;
  end;
  FMousePressed := False;
 end;


end;
procedure TButton.SetColorEnter(value: TColor);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.SetColorEnter(value: TColor);
begin
  if Value <> FColorEnter then
 begin
  FColorEnter := Value;
  Invalidate;
 end;

end;
procedure TButton.SetColorExit(value: TColor);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.SetColorExit(value: TColor);
begin
   if Value <> FColorExit then
 begin
  FColorExit := Value;
  Invalidate;
 end;

end;

procedure TButton.SetFontColorEnter(value: TColor);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.SetFontColorEnter(value: TColor);
begin
   if Value <> FColorEnter then
 begin
  FFontColorEnter := Value;
  Invalidate;
 end;

end;
procedure TButton.SetFontColorExit(value: TColor);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.SetFontColorExit(value: TColor);
begin
  if Value <> FColorExit then
 begin
  FFontColorExit := Value;
  Invalidate;
 end;

end;
procedure TButton.WMENABLE(var Message: TWMEnable);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.WMENABLE(var Message: TWMEnable);
begin
   inherited;
 Invalidate;

end;
procedure TButton.WMKILLFOCUS(var Message: TMessage);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.WMKILLFOCUS(var Message: TMessage);
var
 CursorPos : TPoint;
begin
 inherited;
 GetCursorPos(CursorPos);
 CursorPos := ScreenToClient(CursorPos);
 if ((CursorPos.X > 0) and (CursorPos.X < Width)) and
   ((CursorPos.Y > 0) and (CursorPos.Y < Height)) then
  Perform(CM_MOUSEENTER,0,0)
 else
  Perform(CM_MOUSELEAVE,0,0);
end;
procedure TButton.WMSETFOCUS(var Message: TMessage);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.WMSETFOCUS(var Message: TMessage);
var
 CursorPos : TPoint;
begin
 inherited;
 GetCursorPos(CursorPos);
 CursorPos := ScreenToClient(CursorPos);
 if ((CursorPos.X > 0) and (CursorPos.X < Width)) and
   ((CursorPos.Y > 0) and (CursorPos.Y < Height)) then
  Perform(CM_MOUSEENTER,0,0)
 else
  Perform(CM_MOUSELEAVE,0,0);
end;
procedure TButton.WndProc(var Message: TMessage);

Kod: Tümünü seç

procedure TButton.WndProc(var Message: TMessage);
begin
 inherited;
 with Message do
 begin
  case Msg of
   WM_SHOWWINDOW, WM_PAINT, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP, WM_LBUTTONDBLCLK,
   WM_KILLFOCUS , WM_SETFOCUS :
   begin
    if Msg = WM_KILLFOCUS then
    begin
     FMousePressed := False;
     FKeyboardPressed := False;
    end;

    DrawButton;
   end;

   WM_KEYUP :
    if TWMKeyUp(Message).CharCode = VK_SPACE then
    begin
     FKeyboardPressed := False;
     DrawButton;
    end;

   WM_KEYDOWN :
   begin
    if (TWMKeyDown(Message).CharCode = VK_SPACE) and not (FKeyboardPressed) then
    begin
     FKeyboardPressed := True;
     DrawButton;
    end
    else
     if TWMKeyDown(Message).CharCode <> VK_SPACE then
     begin
      FKeyboardPressed := False;
      DrawButton;
     end;
   end;
  end;
 end;
end;
end.

Yukarıdaki kod çalışma zamanında imleç buttonun üzerine gelince buttonun arkaplan rengini ve font rengini değiştirir.

Eğer ikon animasyonu kullanmak istersen:
global olarak tanımla:

Kod: Tümünü seç

var 
 IconIndex : integer = 0; 
bir imagelist ekle ve bir timer ekle. timerin OnTimer olayına:

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
 ImageList1.GetIcon(IconIndex,Icon); 
 Inc(IconIndex); 
 if IconIndex = ImageList1.Count then 
  IconIndex := 0; 
end; 


kutercakal007
Üye
Mesajlar: 25
Kayıt: 04 Ara 2010 12:34

Re: Button MouseMove olayı problemi

Mesaj gönderen kutercakal007 » 25 Ara 2010 10:09

Hocam verdiğiniz kodlar çok işime yaradı daha önce buna benzer bulmuştum ama bu kadar kapsamlı değildi elinize emeğinize sağlık çok işime yaradı. Aynen dediğiniz gibi butonun üstüne gelince renk değişiyor ve butonun tek seferde tıklanmama sorunu ortadan kalktı tekrardan çok teşekkürler :)

Kullanıcı avatarı
KoPilot
Üye
Mesajlar: 166
Kayıt: 05 Eki 2007 07:02

Re: Button MouseMove olayı problemi

Mesaj gönderen KoPilot » 26 Ara 2010 02:52

kutercakal007 yazdı:Hocam verdiğiniz kodlar çok işime yaradı daha önce buna benzer bulmuştum ama bu kadar kapsamlı değildi elinize emeğinize sağlık çok işime yaradı. Aynen dediğiniz gibi butonun üstüne gelince renk değişiyor ve butonun tek seferde tıklanmama sorunu ortadan kalktı tekrardan çok teşekkürler :)
Yarıyacak tabii :mrgreen:
Adam resmen yeni bir component yazmış.. :bravo:
Eyvallah hocam.. Eline emeğine sağlık..
Dosyalarınızı kendi bulutunuza yedekleyin. Yandex Disk
Eyvallah..

Cevapla