HusoEdit Componenti Ver:3.0

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

HusoEdit Componenti Ver:3.0

Mesaj gönderen husonet »

S.A.

Arkadaşlar HUSOEDIT 3.0 ı sadece Forum üyelerine ücretsiz olarak kaynak kodlu sunuyorum. Hayırlı Olsun.
Bu versiyon ile Bir çok özellik bir arada gelmiştir. Hem Text veri Hem de parasal veri girişi yapabileceksiniz.

Bileşen GENEL özelliklerine

http://www.husonet.com/husoedit.asp adres'ten ulaşabilirsiniz.

Bileşenin Kaynak Kodunu http://www.husonet.com/dfiles/HusoEditFullVersion.zip adresinden indirebilirsiniz.

Kullanan arkadaşlar bug bildirisini bu Başlık altında yaparsanız sevinirim.

Kod: Tümünü seç

unit HusoEdit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, StdCtrls, Forms, Graphics, Dialogs;

type
 TCurrSymbolSet = (None,TL, YTL, EURO, DOLAR);
 THusoEditTypeSet = (TextType, CurrencyType);

 THusoEdit = class(TCustomEdit)
 private
  { Private declarations }
  Falign: TAlignment;
  FDecimals: integer;
  FMaxLength: integer;
  FormatString: String;
  DecimalPos: integer;
  FWantReturns: Boolean;
  FAbout: String;
  FCurr: TCurrSymbolSet;
  FEditType: THusoEditTypeSet;
  FPassingControl: Boolean;
  FRealFontColor:TColor;
  FRealSoilColor:TColor;
  FAColor:TColor;
  FBColor:TColor;
  procedure ArriveNextControl;
  procedure ArrivePreviousControl;
  Procedure CurrWrite(Value: TCurrSymbolSet);
  procedure SetDecimals(Value: integer);
  procedure SetMaxLength(Value: integer);
  function StripCommas(AString: string): string;
  function SymbolDelete(AString: string): string;
  procedure Reformat;
  procedure CMEnter(var Message: TCMGotFocus); message CM_ENTER;
  function GetTextAsFloat: Extended;
  procedure SetTextAsFloat( Value: Extended );
  function Get_About: string;
  Function Get_AboutStr:String;
  procedure EditTypeWrite(const Value: THusoEditTypeSet);
 protected
  { Protected declarations }
  procedure KeyDown(var Key: Word; Shift: TShiftState); override;
  procedure KeyPress(var Key: char); override;
  procedure DoExit; override;
  procedure DoEnter; override;
  property WantReturns: Boolean read FWantReturns write FWantReturns default True;
  procedure WndProc(var M:TMessage); override;
 public
  { Public declarations }
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
  procedure createwnd;override;
  destructor Destroy; override;
  function Value(Str: String): Double;
 published
  { Published declarations }
  property About: string read Get_About write FAbout stored False;
  property CurrencySymbol: TCurrSymbolSet read FCurr write CurrWrite
   default None;
  property HusoEditType: THusoEditTypeSet read FEditType write EditTypeWrite
   default TextType;
  property MaxLength: integer read FMaxLength write SetMaxLength;
  property Decimals: integer read FDecimals write SetDecimals;
  property TextAsFloat: Extended read GetTextAsFloat write SetTextAsFloat;
  property PassingControl: Boolean read FPassingControl write FPassingControl default True;
  property ActiveFontColor:TColor read FAColor write FAColor;
  property ActiveSoilColor:TColor read FBColor write FBColor;
  property Text;
  property BorderStyle;
  property Color;
  property Ctl3D;
  property DragCursor;
  property DragMode;
  property Enabled;
  property Font;
  property HideSelection;
  property ParentColor;
  property ParentCtl3D;
  property ParentFont;
  property ParentShowHint;
  property PopupMenu;
  property ReadOnly;
  property ShowHint;
  property TabOrder;
  property TabStop;
  property Visible;
  property OnChange;
  property OnClick;
  property OnDblClick;
  property OnDragDrop;
  property OnDragOver;
  property OnEndDrag;
  property OnEnter;
  property OnExit;
  property OnKeyDown;
  property OnKeyPress;
  property OnKeyUp;
  property OnMouseDown;
  property OnMouseMove;
  property OnMouseUp;
 end;
Const
  YTLSymbol:String =' YTL';
  TLSymbol:String =' TL';
  DOLARSymbol:String = ' $';
  EUROSymbol:String = ' €';
procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Huso Component Set', [THusoEdit]);
end;

Function THusoEdit.Get_AboutStr:String;
var	msg: string;
const
 cr = chr(13);
begin
 msg := '        --==[ HusoEdit 3.0 ]==--' + cr + cr;
 msg := msg + '   HUSOEDIT : ' + ' a 16/32-Bit Component for Delphi' + cr;
 {$IFDEF WIN32}
 msg := msg + '      (This is the 32 bit version)' + cr;
 {$ELSE}
 msg := msg + '      (This is the 16 bit version)' + cr;
 {$ENDIF}

{$IFDEF VER80} msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 1.0 or higher)';{$ENDIF}
{$IFDEF VER90} msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 2.0 or higher)';{$ENDIF}
{$IFDEF VER93} msg := msg + '(This is runing on Borland C++Builder 1.0)';   {$ENDIF}
{$IFDEF VER100}msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 3.0 or higher)';{$ENDIF}
{$IFDEF VER110}msg := msg + '(This is runing on Borland C++Builder 3.0)';   {$ENDIF}
{$IFDEF VER120}msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 4.0 or higher)';{$ENDIF}
{$IFDEF VER125}msg := msg + '(This is runing on Borland C++Builder 4.0)';   {$ENDIF}
{$IFDEF VER130}msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 5.0 or higher)';{$ENDIF}
{$IFDEF VER140}msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 6.0 or higher)';{$ENDIF}
{$IFDEF VER150}msg := msg + '(This is runing on Borland Delphi 7.0 or higher)';{$ENDIF}
  msg := msg + cr + cr;

 msg := msg + 'Copyright © 2003/2005 - All Rights Reserved' + cr;
 msg := msg + 'www.husonet.com' + cr;
 msg := msg + '-------------------------------------------------------------------------' + cr;
 msg := msg + ' Author :' + cr;
 msg := msg + '        Nick: Husonet' + cr;
 msg := msg + '        Author Name: Huseyin OZDEMIR' + cr;
 msg := msg + '        URL: www.HUSONET.com' + cr;
 msg := msg + '        Mail: huseyin@husonet.com' + cr;
 msg := msg + '-------------------------------------------------------------------------' + cr+ cr;
 msg := msg + ' Tester :' + cr;
 msg := msg + '        Nick: Aslangeri' + cr;
 msg := msg + '        Tester Name: Abdullah YILMAZ' + cr;
 msg := msg + '-------------------------------------------------------------------------' + cr+ cr;
 msg := msg + ' This Component is from www.HUSONET.com' + cr;
  Result := Msg;
end;

function THusoEdit.Get_About: string;
begin
 Result := Get_AboutStr;
end;

procedure THusoEdit.CMEnter(var Message: TCMGotFocus);
Begin
  SelStart := Length(Text) - FDecimals - 1;
  inherited;
end;

constructor THusoEdit.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited Create(AOwner);
  WantReturns := False;
  Height := 24;
  Width := 120;
  FAlign:=taRightJustify;
  DecimalPos := 0;
  FMaxLength := 20;
  Decimals := 0;
  FEditType := TextType;
  CurrencySymbol := FCurr;
  FPassingControl := True;
  FAcolor:=clWindowText;
  FBcolor := clWindow;
  FRealFontColor:= font.Color;
  FRealSoilColor :=color;
end;
procedure THusoEdit.WndProc(var M:TMessage);
Begin
 inherited wndproc(m);
 if (m.msg=CM_EXIT) then
 Begin
  font.color := FRealFontColor;
  Color := FRealSoilColor;
 End
 else
 if (m.msg=CM_ENTER) then
 Begin
   font.color:=FAColor;
   Color := FBColor;
 End
End;
procedure THusoEdit.ArriveNextControl;
begin
  SendMessage(GetParentForm(Self).Handle, WM_NEXTDLGCTL, 0, 0);
end;

procedure THusoEdit.ArrivePreviousControl;
Begin
  SendMessage(GetParentForm(Self).Handle, WM_NEXTDLGCTL, 1, 0);
end;
procedure THusoEdit.CreateParams(var Params: TCreateParams);
const Alignments: array[TAlignment] of Word = (ES_LEFT, ES_RIGHT, ES_CENTER);
begin
 inherited;
 FAcolor:=ActiveFontColor;
 FBcolor := ActiveSoilColor;
 FRealFontColor := font.color;
 FRealSoilColor := Color;
 case FEditType of
  TextType :Begin
        FAlign:=taLeftJustify;
           Params.Style := Params.Style or Alignments[FAlign];
       End;
  CurrencyType :Begin
           FAlign:=taRightJustify;
           Params.Style := Params.Style or Alignments[FAlign];
         End;
 end;
end;

procedure THusoEdit.createwnd;
begin
 inherited;
 if FEditType <> TextType Then
 Begin
   selStart := 1;
   SetDecimals(FDecimals);
   if CurrencySymbol = None Then
     Text := Text
   Else
   if CurrencySymbol = TL Then
     Text := Text + TLSymbol
   Else
   if CurrencySymbol = YTL Then
     Text := Text + YTLSymbol
   Else
   if CurrencySymbol = DOLAR Then
     Text := Text + DOLARSymbol
   Else
   if CurrencySymbol = EURO Then
     Text := Text + EUROSymbol;
 end;
end;

function THusoEdit.GetTextAsFloat: Extended;
var
  Buffer:String;
begin
  Buffer := Text;
  Result := StrToFloat(StripCommas(Symboldelete(Buffer)));
end;

procedure THusoEdit.KeyDown(var Key: Word; Shift: TShiftState);
var
 CursorPos, i: integer;
 Buffer: string;
begin
 Inherited KeyDown(Key,shift);

 if FPassingControl then
 case Key of
   VK_UP: ArrivePreviousControl;
   VK_DOWN: ArriveNextControl;
 end;
 if readonly <> True then
   if FEditType <> TextType Then
   Begin
    if SelLength = length(Text) Then
      if key = VK_DELETE Then
      Begin
       text:='';
       while length(text)< FDecimals do
         text:=text+'0';
       if text<>'' then
         text:='0,'+text;
       SelStart := 0;
      End
      Else
      if not (key in [vk_return, vk_left, vk_right, vk_up,
          vk_down, vk_home, vk_end, vk_menu, vk_subtract,
          vk_shift, vk_control, vk_add]) then
      begin
       text:='';
       while length(text)< FDecimals do
         text:=text+'0';
       if text<>'' then
         text:='0,'+text;
       SelStart := 1;
      End;
      if Key = VK_DELETE then
      begin
        Buffer := Text;
        CursorPos := Length(Buffer)-SelStart-SelLength;
        if FDecimals = 0 Then
        Begin
          if SelLength > 0 Then
          Begin
            SelText := '';
            Buffer := Text;
          End
          Else
          if CursorPos > FDecimals then
          Begin
            if (CursorPos-FDecimals) mod 4 = 0 then
              Dec(CursorPos);
            Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1, 1 );
            Dec(CursorPos);
          End
          Else
          begin
            if CursorPos = FDecimals+1 then Dec(CursorPos);
              if CursorPos > 0 then
              begin
                Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1, 1 );
              end;
          end;
        End
        Else
        if FDecimals <> 0 Then
        Begin
          if (SelLength > 0) Then
          Begin
            if (SelText[Length(SelText) - FDecimals] = DECIMALSEPARATOR) Then
            Begin
              SelLength := SelLength - FDecimals;
              SelText := '';
              For i := 1 to FDecimals do
              Begin
                SelLength := FDecimals;
                SelText := '0';
              End;
              CursorPos := FDecimals + 1;
              Buffer := Text;
            End
            Else
            if (CursorPos < FDecimals) Then
            Begin
              For i := 1 to SelLength do
              Begin
                SelText := '0';
              End;
              Buffer := Text;
            End
            Else
            Begin
              SelText := '';
              Buffer := Text;
            End;
          End
          Else
          if CursorPos > FDecimals+1 then
          begin
            if (CursorPos-FDecimals-1) mod 4 = 0 then
              Dec(CursorPos);
            Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1, 1 );
            Dec(CursorPos);
          end
          else
          begin
            if CursorPos = FDecimals+1 then
              Dec(CursorPos);
            if CursorPos > 0 then
            begin
              Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1, 1 );
              Insert( '0', Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+2 );
              Dec(CursorPos);
            end;
          end;
        End;
        Key := 0;
        Text := Buffer;
        Reformat;
        SelStart := Length(Text)-CursorPos;
      end;
   end;
end;

procedure THusoEdit.KeyPress(var Key: char);
var
 Buffer: string;
 CursorPos, i: integer;
begin
 Inherited KeyPress(Key);
  //SendMessage(Handle, EM_SETREADONLY, Ord(True), 0);

 if (Key = #13) and FPassingControl then
 begin
  Key := #0;
  PostMessage(GetParentForm(Self).Handle, WM_NEXTDLGCTL, 0, 0);
 end;

 if readonly = True then
  Key := Char(VK_NONAME);

 if FEditType <> TextType Then
 Begin
  Buffer := Text;
  CursorPos := Length(Buffer)-SelStart-SelLength;
  case Key of
    '0'..'9': begin
           if FDecimals = 0 Then
           Begin
            if Length(Buffer) < FMaxLength then
              Insert( Key, Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1 );
           End
           Else
           if CursorPos >= FDecimals+1 then
           begin
             if Length(Buffer) < FMaxLength then
              Insert( Key, Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1 );
           end
           else
             if CursorPos >= 1 then
             begin
               Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1, 1 );
               Insert( Key, Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+2 );
               if 1-CursorPos <= 0 then
                 Dec(CursorPos);
             end;
           end;
    '-' : begin
          if length(Buffer) > 0 Then
            if (Buffer[1] <> '-') then
              Buffer := '-' + buffer;
       End;
    '+' : begin
          if Buffer[1] = '-' Then
            Delete( Buffer, 1, 1 );
         End;
    #8: {BACKSPACE} begin
               if FDecimals = 0 Then
               Begin
                 if SelLength > 0 Then
                 Begin
                  SelText := '';
                  Buffer := Text;
                 End
                 Else
                 if CursorPos > FDecimals then
                 begin
                   if (CursorPos-FDecimals+1) mod 4 = 0 then
                     inc(CursorPos);
                   Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos, 1 );
                 End
                 Else
                 begin
                   Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos, 1 );
                 end
               End
               Else
                if FDecimals <> 0 Then
                  if (SelLength > 0) Then
                  Begin
                    if (SelText[Length(SelText) - FDecimals] = DECIMALSEPARATOR) Then
                    Begin
                      SelLength := SelLength - FDecimals;
                      SelText := '';
                      For i := 1 to FDecimals do
                      Begin
                        SelLength := FDecimals;
                        SelText := '0';
                      End;
                      CursorPos := FDecimals + 1;
                      Buffer := Text;
                    End
                    Else
                    if (CursorPos < FDecimals) Then
                    Begin
                      For i := 1 to SelLength do
                      Begin
                        SelText := '0';
                      End;
                      Buffer := Text;
                    End
                    Else
                    Begin
                      SelText := '';
                      Buffer := Text;
                    End;
                  End
                  Else
                  if CursorPos > FDecimals then
                  begin
                    if (CursorPos-FDecimals) mod 4 = 0 then
                      Inc(CursorPos);
                    Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos, 1 );
                  end
                  else
                  begin
                    if CursorPos = FDecimals then
                      Inc(CursorPos);
                    Delete( Buffer, Length(Buffer)-CursorPos, 1 );
                    if CursorPos <= FDecimals then
                    begin
                      Insert( '0', Buffer, Length(Buffer)-CursorPos+1 );
                      Inc(CursorPos);
                    end;
                  end;
         end;
    '.',',': CursorPos := FDecimals;
  end;
  Key := #0;
  Text := Buffer;
  Reformat;
  SelStart := Length(Text)-CursorPos;
 end;
end;

function THusoEdit.Value(Str: String): Double;
var
   i:integer;
   Buffer:String;
begin
   Buffer := SymbolDelete(Str);
   Str := Buffer;
   for i:=1 to length(Str) do
   Begin
    if Str[i]= ThousandSeparator then
      delete(Str,i,1);
   End;
   result:= StrToFloat(Str);
end;

procedure THusoEdit.Reformat;
begin
  Text := FormatFloat(FormatString, StrToFloat(StripCommas(Text)));
end;

procedure THusoEdit.SetDecimals(Value: integer);
var
  i: integer;
begin
  if FEditType <> TextType Then
  Begin
    if Value = 0 Then
    Begin
      FDecimals := Value;
      FormatString := '#,##0';
    End
    Else
    if ( Value > 0 ) and ( Value < FMaxLength-1 ) then
    Begin
      FDecimals := Value;
      FormatString := '#,##0.';
    End;
    for i := 1 to FDecimals do FormatString := FormatString + '0';
      MaxLength := MaxLength;
    Reformat;
  End;
end;

procedure THusoEdit.SetMaxLength(Value: integer);
begin
  if ( Value < 22 ) and ( Value > FDecimals+1 ) then
    FMaxLength := Value;
  if (FMaxLength-FDecimals-1) mod 4 = 0 then
    Dec(FMaxLength);
end;

procedure THusoEdit.SetTextAsFloat(Value: Extended);
begin
  if FEditType <> TextType Then
  Begin
    Text := FormatFloat(FormatString, Value);
  End;
  RecreateWnd;
end;

function THusoEdit.StripCommas(AString: string): string;
var
 StringValue: Extended;
 ErrorPos: integer;
begin
    while (Pos(ThousandSeparator, AString) > 0 ) do
      delete(AString, Pos(ThousandSeparator, AString), 1);
    while (Pos(DecimalSeparator, AString) > 0 ) do
      delete(AString, Pos(DecimalSeparator, AString), 1);
{$Hints Off}
    Val( AString, StringValue, ErrorPos );
     if ErrorPos > 0 then
      Result := '0'
     else
     begin
      Insert(DecimalSeparator, AString, Length(AString)-FDecimals+1 );
      Result := AString;
     end;
end;

procedure THusoEdit.CurrWrite(Value: TCurrSymbolSet);
begin
    SetDecimals(FDecimals);
    if Value = None then
    Begin
      FCurr := None;
      Text := Text;
    End
    Else
    if Value = TL then
    Begin
      FCurr := TL;
      Text := Text + TLSymbol;
    End
    Else
    if Value = YTL then
    Begin
      FCurr := YTL;
      Text := Text + YTLSymbol;
    End
    Else
    if Value = DOLAR then
    Begin
      FCurr := DOLAR;
      Text := Text + DOLARSymbol;
    End
    Else
    if Value = EURO then
    Begin
      FCurr := EURO;
      Text := Text + EUROSymbol;
    End;
  if FEditType = TextType Then
  Begin
    Text := SymbolDelete(Text);
  End;
end;

procedure THusoEdit.DoExit;
begin
 inherited;
 if FEditType <> TextType Then
 Begin
   if FCurr = None Then
    Text := Text
   Else
   if FCurr = TL Then
    Text := Text + TLSymbol
   Else
   if FCurr = YTL Then
    Text := Text + YTLSymbol
   Else
   if FCurr = DOLAR Then
    Text := Text + DOLARSymbol
   Else
   if FCurr = EURO Then
    Text := Text + EUROSymbol;
 End;
end;

procedure THusoEdit.DoEnter;
var
  Buffer:String;
begin
 inherited;

 if FEditType <> TextType Then
 Begin
   Buffer := SymbolDelete(Text);
   Text := Buffer;
   SelectAll;
 End;
end;
function THusoEdit.SymbolDelete(AString: string): string;
var
  buffer:String;
begin
   Buffer := AString;
   if CurrencySymbol = TL Then
    Delete(Buffer, Length(AString)-2, 3)
   Else
   if CurrencySymbol = YTL Then
    Delete(Buffer, Length(AString)-3, 4)
   Else
   if CurrencySymbol = DOLAR Then
    Delete(Buffer, Length(AString)-1, 2)
   Else
   if CurrencySymbol = EURO Then
    Delete(Buffer, Length(AString)-1, 2);
   Result := Buffer;
end;
procedure THusoEdit.EditTypeWrite(const Value: THusoEditTypeSet);
begin
   if FEditType <> TextType Then
   Begin
     FEditType := Value;
     Text := '';
     CurrWrite(none);
     RecreateWnd;
   end
   else
   Begin
     FEditType := Value;
     SetDecimals(FDecimals);
     RecreateWnd;
   End;
end;
destructor THusoEdit.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

end.
İyi Akşamlar.

13/04/2004
En son husonet tarafından 14 Nis 2005 12:08 tarihinde düzenlendi, toplamda 6 kere düzenlendi.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
oguzozturk74
Kıdemli Üye
Mesajlar: 574
Kayıt: 01 Şub 2004 12:29
Konum: Erdemli - MERSİN

Mesaj gönderen oguzozturk74 »

Eline sağlık Hüseyin hocam :)
Kullanıcı avatarı
gkimirti
Admin
Mesajlar: 1956
Kayıt: 02 Eyl 2003 04:44
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen gkimirti »

eline saglık huseyin,
bende kullanırken CurrencySymbol sectigim halde
TextAsFloat ile deger atadıgımda TL gostermiyor.
tasarım anında da TextAsFloat propertysine deger giridiginizde TL sembolu yok oluyor...
ÜŞENME,ERTELEME,VAZGEÇME
Oğlum Yusuf'un yeni oyunu :mrgreen: Google Play üzerinde
Linear Minimalist Puzzle ve Smash Drift
👉 https://goo.gl/8S31tD 👈
👉 http://bit.ly/2OJos6P 👈
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

Teşekkür Ederim.
Hocam Tasarım Halini fazla dikkate almadım :oops: ama projeyi kayd edip tekrar açtığınız zaman ayarlarınızın gözükmesi gerekir.

Kolay Gelsin...

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
gkimirti
Admin
Mesajlar: 1956
Kayıt: 02 Eyl 2003 04:44
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen gkimirti »

el ile manual giriste problem yok
edit1.TextAsFloat:=123123 gibi bir atama yapınca TL sembolu kayboluyor,
ardından edite giris yapınca TL sembolu ve basındaki space karakteri varmıs gibi 3 karakter siliyor...
pek fazla bakamadım ama KeyPress ve KeyDown a extra kontroller vs. yazmıssın TextAsFloat ozelliginde direktt atama yapılıyor...aynı kontrollerin
sanki burada da olması gerekli...
hadi kolay gelsin
ÜŞENME,ERTELEME,VAZGEÇME
Oğlum Yusuf'un yeni oyunu :mrgreen: Google Play üzerinde
Linear Minimalist Puzzle ve Smash Drift
👉 https://goo.gl/8S31tD 👈
👉 http://bit.ly/2OJos6P 👈
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

Hocam Teşekkürler Tekrar inceleyeceğim.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

Gökmen Hocam'ın belirttiği Bug ve Benim yakalamış olduğum bir bug giderilmiştir.

Yorum yapan herkeze çok teşekkür.

Bu arada Arkadaşlar müjde vermek istiyorum HusoDBEdit Bitmek üzere şu an son test aşamalarından geçiriliyor.


İyi Akşamlar.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
gkimirti
Admin
Mesajlar: 1956
Kayıt: 02 Eyl 2003 04:44
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen gkimirti »

saolasın guzel bir calısma oldu
insallah devamı gelir
ÜŞENME,ERTELEME,VAZGEÇME
Oğlum Yusuf'un yeni oyunu :mrgreen: Google Play üzerinde
Linear Minimalist Puzzle ve Smash Drift
👉 https://goo.gl/8S31tD 👈
👉 http://bit.ly/2OJos6P 👈
Kullanıcı avatarı
aslangeri
Moderator
Mesajlar: 4321
Kayıt: 26 Ara 2003 04:19
Konum: Ankara
İletişim:

Mesaj gönderen aslangeri »

s.a.
Hüseyin hocam fontrengini değiştirdiğimiz zaman edit aktif olup geri pasif hale geçince font rengi siyaha dönüyor. benim ayarladığım renkte kalmıyor.
Aynı şekilde zeminrengide geri eski haline dönüyor.
Tasarım anında font.color ve color özelliklerini değiştirirsen olayı göreceksin.
kolay gelsin.
Duyduğun Şeylerin Söylediklerim Olduğuna Eminim Ama
Anladığın Şeylerin Anlatmak İstediklerim Olduğuna Emin Değilim
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

Hocam renk olaylarıda halledilmiştir.

Teşekkür Ederim.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
aslangeri
Moderator
Mesajlar: 4321
Kayıt: 26 Ara 2003 04:19
Konum: Ankara
İletişim:

Mesaj gönderen aslangeri »

S.A.
Hüseyin hocam bilmiyorum fazlamı oluyorum ama component in TextAlignment özelliği kullanıcının değiştirebileceği şekilde (obj.insp. den) açılabilirmi. Yani text seçip sağa dayalı yazmak istedim.
bide bu biraz daha fazla olacak gibi ama Currency symbolde birde custom seçeneği olabilirmi custom seçilince kullanıcı kendisi girsin. (mesala KG biliyorum para birimi değil ama.....)

Bide yukardaki kodları güncellendimi?

İyi çalışmalar kolay gelsin.
Duyduğun Şeylerin Söylediklerim Olduğuna Eminim Ama
Anladığın Şeylerin Anlatmak İstediklerim Olduğuna Emin Değilim
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

A.S.

Dostum Sağ Sol veya ortalama kodlama açımdan pek problem olmaz ama özellik eklendikce Son Programcının kafasının karışmasından korkuyorum. :(
Ayrıca Simge olayı nda değişik güzel fikirler alıyorum bu vermiş olduğunuz notları biriktirip sonra değerlendirmeyi düşünüyorum.

Hocam Yukarıdaki kodlar güncel ama gecen akşam yeni bir güncellemesi bitti Allah nasip ederse bu akşam aktaracam Select işlemleri kontrol altında değildi onlarıda hallettim istiyorsan bir sonraki mesajımdan sonra indir..


Kolay Gelsin...

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

Select işlemleri Kontrol altına alınmıştır.

Dosyalar Güncellenmiştir.

Hayırlı Olsun.

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı avatarı
bobasturk
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1387
Kayıt: 20 May 2004 08:39
Konum: Düzce

Mesaj gönderen bobasturk »

Huso ustam hizmet aşkıyla yanan adamsın vesselam.

Kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2962
Kayıt: 25 Haz 2003 02:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet »

ender_arslanturk Demişki
Hüseyin Abi Dediğin Gibi Makale ve İpucuna Aynı Konuyu Ekledim....

Merhaba Arkadaşlar,

Husonet (HusoEdit) Komponentini Delphiye Kurdum.. Ama Normal Bir Editin Özelliklerine Tam Olarak Cevap Vemedi.

Mesela ;

procedure Tform1.HusoEdit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 // Enter' a Basılmış İse
showmessage('Merhaba Giriş Yapıldı ....');
end;


procedure Tform1.HusoEdit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 // Enter' a Basılmış İse
HusoEdit1.OndblClick(Sender) // OnDblClick Olayını Gerçekleştir
end;

Gibi Komutları işlemememekte Bu Konu İle İlgili Bilhassa Hüseyin Abi Senden ve Diğer Arkadaşlar Sizden Yardımlarınızı Bekliyorum ....

Şimdiden Teşekkür Ederim...

Saygılarımla,

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.
Cevapla