Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
csunguray
Üye
Mesajlar: 852
Kayıt: 09 Ara 2006 05:08
Konum: Adana
İletişim:

Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Mesaj gönderen csunguray »

Delphi'de Indy SMTP ile e-mail (e-posta) gönderme konusunda bir örnek hazırladım. Bu örnekte GMail, Yandex, Yahoo gibi servis sağlayıcılarla, text (metin) olarak, html biçiminde ve gömülü resim içeren html biçiminde e-posta gönderme örnekleri de yaptım.

Örneği Indy 10 ve Delphi XE2 kullanarak hazırladım. Progam Delphi 7 ve Delphi XE8'de de derleniyor ve çalışıyor. Delphi 7'de unit isimleri önündeki Vcl. ön ekini silmelisiniz. Ayrıca Codepage i utf8 yerine iso8859-9 olarak ayarlarsanız Türkçe harfler doğru çıkacaktır.

Kod: Tümünü seç

EPosta.CharSet := 'iso-8859-9';
Sisteminizde Indy'nin eski sürümü yüklüyse örneği kolaylıkla aşağıdaki bağlantılarda anlatılanlara göre düzenleyebilirsiniz.
http://delphi.xcjc.net/viewthread.php?tid=45523
http://www.cyberforum.ru/delphi-network ... 08825.html

SLL veya TLS ile şifrelenmiş e-postalar göndermek için (ki bu gmail, yahoo ve yandex için zorunludur) OpenSSl kütüphanesine ait libeay32.dll ve ssleay32.dll dosyalarının programın olduğu klasörde veya sistem klasörlerinden birinde olması gerekir. Bu dosyaları http://indy.fulgan.com/SSL/ bağlantısından veya https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html bağlantısından indirebilirsiniz. Sisteminiz 64 bit olsa bile projenizi 32 bit derliyorsanız (Delphi 7 sadece 32 bit exe ler üretir) ssleay32.dll ve libeay32.dll dosyalarının 32 bit olan sürümünü kullanmalısınız.

Umarım Delphi ile e-posta göndermede sorun yaşayan arkadaşlara yardımcı olur.

Kod: Tümünü seç

{*******************************************************}
{                            }
{ Proje: SMTP Test                   }
{ Modül:                        }
{ Yazar: C. Sunguray                  }
{ Son Değ.:                      }
{                            }
{*******************************************************}
unit SmtpF;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, IdIOHandler, Forms,
 IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack, IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdMessage,
 IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient,
 IdExplicitTLSClientServerBase, IdMessageClient, IdSMTPBase, IdSMTP,
 Vcl.StdCtrls, Vcl.Controls, Vcl.Dialogs;

type
 TFormSmtpF = class(TForm)
  SMTP: TIdSMTP;
  EPosta: TIdMessage;
  LHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
  GroupBox2: TGroupBox;
  GroupBox3: TGroupBox;
  MemoTestIcerik: TMemo;
  GroupBox4: TGroupBox;
  MemoLog: TMemo;
  Label1: TLabel;
  EditAlici: TEdit;
  EditYandex: TButton;
  EditGoogle: TButton;
  ButtonYahoo: TButton;
  Button4: TButton;
  Label2: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label10: TLabel;
  EditHOST: TEdit;
  EditUSER: TEdit;
  EditPASSWORD: TEdit;
  EditCRYPTION: TComboBox;
  EditPORT_NO: TComboBox;
  CheckBoxSifreGoster: TCheckBox;
  GroupBox1: TGroupBox;
  MemoAciklama: TMemo;
  ButtonMetinGonder: TButton;
  ButtonHtmlGonder: TButton;
  ButtonGomuluGonder: TButton;
  procedure ActionTestExecute(Sender: TObject);
  procedure EPostaInitializeISO(var VHeaderEncoding: Char;
   var VCharSet: String);
  procedure SMTPStatus(ASender: TObject; const AStatus: TIdStatus;
   const AStatusText: string);
  procedure LHandlerStatusInfo(const AMsg: string);
  procedure EditYandexClick(Sender: TObject);
  procedure EditCRYPTIONChange(Sender: TObject);
  procedure EditGoogleClick(Sender: TObject);
  procedure ButtonYahooClick(Sender: TObject);
  procedure CheckBoxSifreGosterClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure EPostaIcerikHazirla(Sender: TObject);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 FormSmtpF: TFormSmtpF;

implementation

uses IdText, IdAttachmentFile;

{$R *.dfm}

procedure TFormSmtpF.ActionTestExecute(Sender: TObject);
begin
 inherited;
 MemoLog.Lines.Clear;
 Application.ProcessMessages;
 MemoLog.Lines.Add('SMTP Test.');
 try
  if SMTP.Connected then SMTP.Disconnect;
  SMTP.Host := EditHOST.Text;
  //SMTP.AuthType := satNone;
  SMTP.AuthType := satDefault;
  SMTP.Username := EditUSER.Text;
  SMTP.Password := EditPASSWORD.Text;

  SMTP.Port := 25;
  if StrToIntDef(EditPORT_NO.Text, -1) > 0
   then SMTP.Port := StrToInt(EditPORT_NO.Text);

  // SSL ayarları
  if EditCRYPTION.ItemIndex = 0 then
  begin
   SMTP.UseTLS := utNoTLSSupport;
   SMTP.IOHandler := nil;
   SMTP.ConnectTimeout := 3000;
  end else
  begin
   MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - SSL ayarları yapılıyor.');
   LHandler.Destination := SMTP.Host + ':' + IntToStr(SMTP.Port);
   LHandler.Host := SMTP.Host;
   LHandler.Port := SMTP.Port;
   LHandler.DefaultPort := 0;
   LHandler.SSLOptions.Method := sslvTLSv1;
   LHandler.SSLOptions.Mode := sslmUnassigned; // sslmClient;
   LHandler.SSLOptions.VerifyMode := [];
   LHandler.SSLOptions.VerifyDepth := 0;
   SMTP.IOHandler := LHandler;
   case EditCRYPTION.ItemIndex of
     1: SMTP.UseTLS := utUseImplicitTLS; // SSL
     2: SMTP.UseTLS := utUseExplicitTLS; // SSL/TLS
   end;
   SMTP.ConnectTimeout := 10000;
  end;

  MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - Bağlanılıyor.');
  SMTP.Connect;

  MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - Deneme e-postası gönderiliyor.');

  EPosta.Clear;
  EPosta.From.Address := EditUSER.Text;
  EPosta.From.Name := EditUSER.Text + ' deneme kullanıcısı.';
  //EPosta.ReplyTo.EMailAddresses := EditUSER.Text;
  //EPosta.ReplyTo.Name := EditUSER.Text;

  with EPosta.Recipients.Add do
  begin
   if EditAlici.Text > '' then
   begin
    Name := EditAlici.Text;
    Address := EditAlici.Text;
   end else
   begin
    Name := EditUSER.Text;
    Address := EditUSER.Text;
   end;
  end;
  EPosta.Subject := 'Deneme mesajı.';
  EPostaIcerikHazirla(Sender);

  SMTP.Send(EPosta);
  MemoLog.Lines.Add('Bağlantı başarılı. "' + EditAlici.Text + '" adresine bir deneme e-postası gönderilmiştir.');
 finally
  MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - Bağlantı sonlandırılıyor.');
  if SMTP.Connected then SMTP.Disconnect;
 end;
 ShowMessage('E-posta gönderildi.');
end;

procedure TFormSmtpF.EPostaIcerikHazirla(Sender: TObject);
begin
 EPosta.CharSet := 'utf-8'; // 'iso-8859-9';
 if Sender = ButtonMetinGonder then
 begin
  EPosta.ContentType := 'text/plain';
  EPosta.Body.Text := MemoTestIcerik.Lines.Text;
 end else
 begin
  if Sender = ButtonHtmlGonder then
  begin
   EPosta.ContentType := 'multipart/alternative';
   with TIdText.Create(EPosta.MessageParts, nil) do
   begin
    Body.Text :=
     '<html><body>' + MemoTestIcerik.Lines.Text +
     '. <B>KALIN YAZI</B><U>ALTI ÇİZGİLİ YAZI</U>' +
     '<I>İTALİK YAZI</I></body></html>';
    CharSet := 'utf-8';
    ContentType := 'text/html';
   end;
  end else
  begin
   // İçine resim gömülü HTML
   EPosta.ContentType := 'multipart/related; type="text/html"';
   with TIdText.Create(EPosta.MessageParts, nil) do
   begin
    Body.Text :=
     '<html><body>' + MemoTestIcerik.Lines.Text +
     '. <B>KALIN YAZI</B><U> ALTI ÇİZGİLİ YAZI</U>' +
     '<I>İTALİK YAZI </I><br />' +
     '<img src="cid:12345"></body></html>';
    CharSet := 'utf-8';
    ContentType := 'text/html';
   end;
   // ContentID'nin yukarıdaki cid:12345 teki id ile aynı olmasına dikkat edin.
   with TIdAttachmentFile.Create(EPosta.MessageParts, ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'resim1.jpg') do
   begin
    ContentID := '12345';
    ContentType := 'image/jpeg';
    FileName := 'resim1.jpg';
   end;
  end;
 end;

 // Ayarları e-posta olarak göndermek istersek...
 (*
 EPosta.Body.Text :=
  'Deneme mesajı başarı ile gönderildi.' + #13 + #10 + #13 + #10 +
  'Host: ' + SMTP.Host + #13 + #10 +
  'Port: ' + IntToStr(SMTP.Port) + #13 + #10 +
  'Gönd. E-Posta: ' + EditUSER.Text + #13 + #10 +
  'User: ' + EditUSER.Text + #13 + #10 +
  'Password: ' + EditPASSWORD.Text;
 *)
end;

procedure TFormSmtpF.ButtonYahooClick(Sender: TObject);
begin
 EditHOST.Text := 'smtp.mail.yahoo.com';
 EditCRYPTION.ItemIndex := 2; // Yani SSL/TLS
 EditPORT_NO.Text := '587';
end;

procedure TFormSmtpF.CheckBoxSifreGosterClick(Sender: TObject);
begin
 if CheckBoxSifreGoster.Checked
  then EditPASSWORD.PasswordChar := #0
  else EditPASSWORD.PasswordChar := '*'
end;

procedure TFormSmtpF.EditCRYPTIONChange(Sender: TObject);
begin
 case EditCRYPTION.ItemIndex of
  0: EditPORT_NO.Text := '587'; // <YOK>
  1: EditPORT_NO.Text := '465'; // SSL
  2: EditPORT_NO.Text := '587'; // SSL/TLS
 end;
end;

procedure TFormSmtpF.EditGoogleClick(Sender: TObject);
begin
 EditHOST.Text := 'smtp.gmail.com';
 EditCRYPTION.ItemIndex := 2; // Yani SSL/TLS
 EditPORT_NO.Text := '587';
end;

procedure TFormSmtpF.EditYandexClick(Sender: TObject);
begin
 EditHOST.Text := 'smtp.yandex.com'; // veya smtp.yandex.com.tr
 EditCRYPTION.ItemIndex := 2; // Yani SSL/TLS
 EditPORT_NO.Text := '587';
end;

procedure TFormSmtpF.EPostaInitializeISO(var VHeaderEncoding: Char;
 var VCharSet: String);
begin
 inherited;
 VCHarSet := 'utf-8'; // 'iso-8859-9';
end;

procedure TFormSmtpF.LHandlerStatusInfo(const AMsg: string);
begin
 MemoLog.Lines.Add('SSL DURUMU: ' + AMsg);
end;

procedure TFormSmtpF.SMTPStatus(ASender: TObject; const AStatus: TIdStatus;
 const AStatusText: string);
begin
 MemoLog.Lines.Add('SMTP DURUMU: ' + AStatusText);
end;

end.

DFM içeriği:

Kod: Tümünü seç

object FormSmtpF: TFormSmtpF
 Left = 0
 Top = 0
 Caption = 'SMTP Test'
 ClientHeight = 549
 ClientWidth = 810
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = True
 DesignSize = (
  810
  549)
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object GroupBox2: TGroupBox
  Left = 16
  Top = 16
  Width = 361
  Height = 209
  Caption = 'Ayarlar'
  TabOrder = 0
  object Label2: TLabel
   Left = 8
   Top = 76
   Width = 80
   Height = 13
   AutoSize = False
   Caption = 'SMTP Host'
   Transparent = True
  end
  object Label8: TLabel
   Left = 8
   Top = 124
   Width = 80
   Height = 13
   Hint = 'Port no (25, 587, 465)'
   AutoSize = False
   Caption = 'Port'
   ParentShowHint = False
   ShowHint = True
   Transparent = True
  end
  object Label3: TLabel
   Left = 8
   Top = 148
   Width = 80
   Height = 13
   AutoSize = False
   Caption = 'User (E-Posta)'
   Transparent = True
  end
  object Label4: TLabel
   Left = 8
   Top = 172
   Width = 80
   Height = 13
   AutoSize = False
   Caption = #350'ifre'
   Transparent = True
  end
  object Label10: TLabel
   Left = 8
   Top = 100
   Width = 80
   Height = 13
   AutoSize = False
   Caption = #350'ifreleme'
   Transparent = True
  end
  object EditYandex: TButton
   Left = 16
   Top = 24
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'Yandex'
   TabOrder = 0
   OnClick = EditYandexClick
  end
  object EditGoogle: TButton
   Left = 96
   Top = 24
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'GMail'
   TabOrder = 1
   OnClick = EditGoogleClick
  end
  object ButtonYahoo: TButton
   Left = 176
   Top = 24
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'Yahoo'
   TabOrder = 2
   OnClick = ButtonYahooClick
  end
  object Button4: TButton
   Left = 256
   Top = 24
   Width = 75
   Height = 25
   TabOrder = 3
  end
  object EditHOST: TEdit
   Left = 96
   Top = 72
   Width = 233
   Height = 21
   TabOrder = 4
  end
  object EditUSER: TEdit
   Left = 96
   Top = 144
   Width = 233
   Height = 21
   TabOrder = 7
  end
  object EditPASSWORD: TEdit
   Left = 96
   Top = 168
   Width = 169
   Height = 21
   PasswordChar = '*'
   TabOrder = 8
  end
  object EditCRYPTION: TComboBox
   Left = 96
   Top = 96
   Width = 97
   Height = 21
   Hint = 'Port no (25, 587, 465)'
   Style = csDropDownList
   ItemIndex = 0
   ParentShowHint = False
   ShowHint = True
   TabOrder = 5
   Text = '<YOK>'
   OnChange = EditCRYPTIONChange
   Items.Strings = (
    '<YOK>'
    'SSL'
    'SSL/TLS')
  end
  object EditPORT_NO: TComboBox
   Left = 96
   Top = 120
   Width = 97
   Height = 21
   Hint = 'Port no (25, 587, 465)'
   ParentShowHint = False
   ShowHint = True
   TabOrder = 6
   Text = '587'
   Items.Strings = (
    '25'
    '465'
    '587'
    '2525')
  end
  object CheckBoxSifreGoster: TCheckBox
   Left = 272
   Top = 172
   Width = 57
   Height = 17
   Caption = 'G'#246'ster'
   TabOrder = 9
   OnClick = CheckBoxSifreGosterClick
  end
 end
 object GroupBox3: TGroupBox
  Left = 16
  Top = 240
  Width = 361
  Height = 177
  Caption = ' Test '
  TabOrder = 1
  object Label1: TLabel
   Left = 16
   Top = 108
   Width = 80
   Height = 13
   AutoSize = False
   Caption = 'Al'#305'c'#305' E-Posta'
   Transparent = True
  end
  object MemoTestIcerik: TMemo
   Left = 16
   Top = 24
   Width = 305
   Height = 73
   Lines.Strings = (
    'Deneme e-postas'#305)
   TabOrder = 0
  end
  object EditAlici: TEdit
   Left = 96
   Top = 104
   Width = 225
   Height = 21
   TabOrder = 1
  end
  object ButtonMetinGonder: TButton
   Left = 16
   Top = 144
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'Metin Msj.'
   TabOrder = 2
   OnClick = ActionTestExecute
  end
  object ButtonHtmlGonder: TButton
   Left = 96
   Top = 144
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'HTML'
   TabOrder = 3
   OnClick = ActionTestExecute
  end
  object ButtonGomuluGonder: TButton
   Left = 176
   Top = 144
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'G'#246'm'#252'l'#252' Resim'
   TabOrder = 4
   OnClick = ActionTestExecute
  end
 end
 object GroupBox4: TGroupBox
  Left = 400
  Top = 16
  Width = 393
  Height = 401
  Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
  Caption = 'Log'
  TabOrder = 2
  object MemoLog: TMemo
   Left = 2
   Top = 15
   Width = 389
   Height = 384
   Align = alClient
   ScrollBars = ssBoth
   TabOrder = 0
   WordWrap = False
  end
 end
 object GroupBox1: TGroupBox
  Left = 16
  Top = 432
  Width = 777
  Height = 105
  Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
  Caption = 'A'#231#305'klamalar'
  TabOrder = 3
  object MemoAciklama: TMemo
   Left = 2
   Top = 15
   Width = 773
   Height = 88
   Align = alClient
   Lines.Strings = (
    
     '1. Al'#305'c'#305' E-Postas'#305'n'#305' bo'#351' b'#305'rakt'#305#287#305'n'#305'z takdirde deneme e-postas'#305'n' +
     #305' kendi kendinize g'#246'nderir.'
    ''
    
     '2. Yandex ayarlar'#305'nda sadece sonu @yandex.com veya @yandex.com.t' +
     'r olan e-postalar'#305' de'#287'il yandex '#252'zerinden kulland'#305#287#305'n'#305'z @bizimsi' +
     'rket.com uzant'#305'l'#305' e-'
    'postalar'#305'n'#305'z'#305' da kullanabilirsiniz.'
    ''
    
     '3. SSL veya TLS ile '#351'ifreli mesaj g'#246'nderecekseniz System klas'#246'r'#252 +
     'n'#252'zde Open SSL k'#252't'#252'phanesinin DLL dosyalar'#305' (libeay32.dll, sslea' +
     'y32.dll) bulunmal'#305'd'#305'r. Bu '
    
     'dosyalar'#305' http://indy.fulgan.com/SSL/ ba'#287'nalt'#305's'#305'ndan indirebilir' +
     'siniz.'
    ''
    
     '4. ContentType larla ilgili ayr'#305'nt'#305'l'#305' bilgi ve '#246'rnekleri http://' +
     'www.indyproject.org/Sockets/Blogs/RLebeau/2005%5F08%5F17%5FA.en.' +
     'aspx ba'#287'lant'#305's'#305'ndan '
    'edinebilirsiniz.')
   ScrollBars = ssVertical
   TabOrder = 0
  end
 end
 object SMTP: TIdSMTP
  OnStatus = SMTPStatus
  Host = 'mail.netbilisim.com'
  SASLMechanisms = <>
  Username = 'destek@netbilisim.com'
  Left = 264
  Top = 232
 end
 object EPosta: TIdMessage
  AttachmentEncoding = 'MIME'
  BccList = <>
  CCList = <>
  ContentType = 'text/plain'
  Encoding = meMIME
  FromList = <
   item
   end>
  Recipients = <>
  ReplyTo = <>
  ConvertPreamble = True
  OnInitializeISO = EPostaInitializeISO
  Left = 296
  Top = 232
 end
 object LHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL
  MaxLineAction = maException
  Port = 0
  DefaultPort = 0
  SSLOptions.Mode = sslmUnassigned
  SSLOptions.VerifyMode = []
  SSLOptions.VerifyDepth = 0
  OnStatusInfo = LHandlerStatusInfo
  Left = 328
  Top = 232
 end
end
KAYNAK KODLAR:
SmtpTest.rar
(158.06 KiB) 678 kere indirildi
En son csunguray tarafından 23 Ağu 2016 08:25 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
C. Sunguray
csunguray at netbilisim.kom
Net Bilişim Hizmetleri

Sıradan her programcı bilgisayarın anlayabileceği kodlar yazabilir.
Sadece iyi programcılar insanların da anlayabileceği kodlar yazarlar.
Martin Fowler (http://martinfowler.com/)

erdogan_ozkaya
Üye
Mesajlar: 826
Kayıt: 03 Eki 2007 02:00

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo)

Mesaj gönderen erdogan_ozkaya »

Elinize sağlık,

hocam delphi7 kullanıyorum projeyi çalıştıramadım, bir component gerekli sanırım ssl ile ilgili yardımcı olabilir misiniz.

teşekkürler

erdogan_ozkaya
Üye
Mesajlar: 826
Kayıt: 03 Eki 2007 02:00

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo)

Mesaj gönderen erdogan_ozkaya »

libeay32.dll ve ssleay32.dll dosyalarıda yükledim ama yine aynı

ardaobaykutalp
Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 26 Ağu 2014 04:06

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Mesaj gönderen ardaobaykutalp »

@csunguray

Ellerinize sağlık , muhteşem bir iş olmuş.

mustafaucuz
Üye
Mesajlar: 5
Kayıt: 25 Eki 2017 07:08

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Mesaj gönderen mustafaucuz »

arkadaşlar ne yaptım ne ettiysem bir türlü çalıştıramadım şu e posta gönderme formunu. yok mu çalışan bir tane dosya paylaşacak arkadaş

erdogan_ozkaya
Üye
Mesajlar: 826
Kayıt: 03 Eki 2007 02:00

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Mesaj gönderen erdogan_ozkaya »

Merhaba,

indy10 kurduktan sonra aşağıdaki kod çalışacaktır.

Kod: Tümünü seç

unit E_MAIL_GONDER_PENCERE1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, IdHTTP, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient,
 IdMessageClient, IdSMTP, IdBaseComponent, IdMessage, DB, ADODB,
 IdExplicitTLSClientServerBase, IdSMTPBase, IdIOHandler,
 IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack, IdSSL, IdSSLOpenSSL, Buttons;

type
 TE_MAIL_GONDER_PENCERE = class(TForm)
  edtE_MAIL_ADRESI_TEXT: TEdit;
  label2: TLabel;
  mmoMAIL_TEXT: TMemo;
  QRY_MAIL_AYARLARI: TADOQuery;
  QRY_MAIL_AYARLARIMAIL_KIMLIK: TAutoIncField;
  QRY_MAIL_AYARLARICALISILAN_FIRMA: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIISLEM_TARIHI: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIEKLEYEN: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIADINIZ: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIE_MAIL_ADRES: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIGELEN_SUNUCU: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIGIDEN_SUNUCU: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIKULLANICI_ADI: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIKULLANICI_SIFRE: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIGELEN_SUNUCU_PORT: TBCDField;
  QRY_MAIL_AYARLARIGIDEN_SUNUCU_PORT: TBCDField;
  QRY_MAIL_AYARLARIGELEN_SIFRE_TURU: TStringField;
  QRY_MAIL_AYARLARIGIDEN_SIFRE_TURU: TStringField;
  edtKONU: TEdit;
  lbl1: TLabel;
  LHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
  SMTP: TIdSMTP;
  btnMAIL_GONDER: TSpeedButton;
  mmoDURUM: TMemo;
  lblDURUM: TLabel;
  EPosta: TIdMessage;
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure btnMAIL_GONDERClick(Sender: TObject);

  procedure EPostaInitializeISO(var VHeaderEncoding: Char;
   var VCharSet: String);


 private
  { Private declarations }
  procedure EPostaIcerikHazirla(Sender: TObject);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 E_MAIL_GONDER_PENCERE: TE_MAIL_GONDER_PENCERE;

implementation

uses Unit1, StrUtils, IdText, IdAttachmentFile;
{$R *.dfm}

procedure TE_MAIL_GONDER_PENCERE.EPostaIcerikHazirla(Sender: TObject);
begin
 // EPosta.CharSet := 'utf-8';
 // EPosta.Body.Text := string(UTF8Encode(mmoMAIL_TEXT.Lines.Text));
 // EPosta.ContentType := 'text/plain';

 // EPosta.ContentType := 'text/plain';
 //EPosta.CharSet := 'iso-8859-9';
 //EPosta.Body.Text := mmoMAIL_TEXT.LineS.Text;

 // IdMessage.ContentType  := 'text/plain';
 /// IdMessage.CharSet    := 'UTF-8';


   EPosta.Body.Text := mmoMAIL_TEXT.LineS.Text;
  // EPosta.ContentType := 'text/plain';
 //  EPosta.CharSet := 'UTF-8';
end;


procedure TE_MAIL_GONDER_PENCERE.FormShow(Sender: TObject);
var
  MAIL_AYARLARI :String;
begin
     MAIL_AYARLARI:='';
     QRY_MAIL_AYARLARI.Close;
     MAIL_AYARLARI:=MAIL_AYARLARI+'CALISILAN_FIRMA='+QuotedStr(KULLANICI_GIRIS.qryCALISILAN_FIRMA_DB.FieldByName('KIMLIK').Text)+' and ';
     MAIL_AYARLARI:=MAIL_AYARLARI+'KULLANICI_KIMLIK='+QuotedStr(KULLANICI_GIRIS.qryPERSONEL_DB.FieldByName('PERSONEL_KIMLIK').Text)+' and ';
     if Length(MAIL_AYARLARI)>0 then
     MAIL_AYARLARI:='where '+LeftStr(MAIL_AYARLARI,Length(MAIL_AYARLARI)-5);
     QRY_MAIL_AYARLARI.SQL.Text:='SELECT top(1) * FROM MAIL_AYARLARI '+MAIL_AYARLARI;
     QRY_MAIL_AYARLARI.Open; 
end;

procedure TE_MAIL_GONDER_PENCERE.btnMAIL_GONDERClick(Sender: TObject);
begin
 inherited;
 mmoDURUM.Lines.Add('');
 Application.ProcessMessages;
 mmoDURUM.Lines.Add('Bağlantı Kuruluyor.');
 try
  if SMTP.Connected then SMTP.Disconnect;
  SMTP.Host := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('GIDEN_SUNUCU').Text; //EditHOST.Text;
  //SMTP.AuthType := satNone;
  SMTP.AuthType := atDefault;
  SMTP.Username := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('KULLANICI_ADI').Text;//EditUSER.Text;
  SMTP.Password := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('KULLANICI_SIFRE').Text;//EditPASSWORD.Text;

  SMTP.Port := 25;
   if StrToIntDef(QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('GIDEN_SUNUCU_PORT').Text, -1) > 0
   then SMTP.Port := StrToInt(QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('GIDEN_SUNUCU_PORT').Text);  // SSL ayarları
  if QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('GIDEN_SIFRE_TURU').Text='Yok' then
  begin
   SMTP.UseTLS := utNoTLSSupport;
   SMTP.IOHandler := nil;
   SMTP.ConnectTimeout := 3000;
  end else


  begin
   mmoDURUM.Lines.Add('Bağlantı ayarları yapılıyor.');
   LHandler.Destination := SMTP.Host + ':' + IntToStr(SMTP.Port);
   LHandler.Host := SMTP.Host;
   LHandler.Port := SMTP.Port;
   LHandler.DefaultPort := 0;
   LHandler.SSLOptions.Method := sslvTLSv1;
   LHandler.SSLOptions.Mode := sslmUnassigned; // sslmClient;
   LHandler.SSLOptions.VerifyMode := [];
   LHandler.SSLOptions.VerifyDepth := 0;
   SMTP.IOHandler := LHandler;
  end;

   if QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('GIDEN_SIFRE_TURU').Text='SSL'
   then SMTP.UseTLS := utUseImplicitTLS;

   if QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('GIDEN_SIFRE_TURU').Text='TSL'
   then SMTP.UseTLS := utUseExplicitTLS;

   SMTP.ConnectTimeout := 10000;


  mmoDURUM.Lines.Add('Sunucuya Bağlanılıyor.');
  SMTP.Connect;

  mmoDURUM.Lines.Add('E-posta gönderiliyor.');

  EPosta.Clear;
  EPosta.From.Address := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('KULLANICI_ADI').Text;//EditUSER.Text;
  EPosta.From.Name := KULLANICI_GIRIS.qryCALISILAN_FIRMA_DB.fieldbyname('FIRMA_TAM_UNVANI').Text + ' (Sistem Mesajidir.)';
  EPosta.ReplyTo.EMailAddresses := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('KULLANICI_ADI').Text + ' deneme kullanıcısı.';
  //EPosta.ReplyTo.Name := EditUSER.Text;

  with EPosta.Recipients.Add do
  begin
   if edtE_MAIL_ADRESI_TEXT.Text > '' then
   begin
    Name := edtE_MAIL_ADRESI_TEXT.Text;
    Address := edtE_MAIL_ADRESI_TEXT.Text;
   end else
   begin
    Name := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('KULLANICI_ADI').Text;
    Address := QRY_MAIL_AYARLARI.Fieldbyname('KULLANICI_ADI').Text;
   end;
  end;
  EPosta.Subject := edtKONU.Text;
  EPostaIcerikHazirla(Sender);
  SMTP.Send(EPosta);
  mmoDURUM.Lines.Add('Bağlantı başarılı. ' + edtE_MAIL_ADRESI_TEXT.Text + ' adresine bir E-posta gönderilmiştir.');
  finally
  mmoDURUM.Lines.Add('Bağlantı sonlandırılıyor.');
  if SMTP.Connected then SMTP.Disconnect;
 end;
end;

procedure TE_MAIL_GONDER_PENCERE.EPostaInitializeISO(var VHeaderEncoding: Char;
 var VCharSet: String);
begin
 inherited;
 VCHarSet := 'iso-8859-9'; // 'iso-8859-9';
end;end.

erdogan_ozkaya
Üye
Mesajlar: 826
Kayıt: 03 Eki 2007 02:00

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Mesaj gönderen erdogan_ozkaya »

ekteki dll dosyaları ise projenin bulunduğu dizine yüklemelisiniz
Dosya ekleri
mail dll.rar
(296.25 KiB) 349 kere indirildi

Bay_Y
Üye
Mesajlar: 115
Kayıt: 10 Mar 2014 11:12
Konum: İstanbul

Re: Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Mesaj gönderen Bay_Y »

Teşekkürler elinize , dilinize sağlık.

Cevapla