DelphiTurkiye Forum (Android)

Paket programlarınızın tanıtımını bu forumda yapabilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen mrmarman »

Merhaba...

- Ayağımı kırdım raporluyum, evde oturuyorum. :roll:
- Geçtiğimiz bir kaç gün önce aklıma geldi de kolları sıvadım. DelphiTurkiye Forum için bir Parse işlemlerini içeren bir HelperClass hazırladım.

- Hem windows hem de android uyumludur. Kaynak kodları aşağıdadır. Bu mesaj ekindeki halini indirin ki forum resimleri de oradadır.

- Forum resimlerini içeren resource da aynı klasördedir.

- Bu sınıf yardımı ile oluşturduğum örnek Android projeyi de bu linkten indirebilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

{***************************************************************************}
{                                      }
{          DelphiTürkiye Forum Helper Class            }
{                                      }
{          Copyright (C) 2015 Muharrem ARMAN           }
{             muharrem.arman@trt.net.tr             }
{                                      }
{***************************************************************************}
{                                      }
{ Delphi Türkiye - Forum RSS desteği bulunmamaktadır.           }
{ RSS benzeri hızlı veri almak konusunda Indy bileşeni ile desteklenmiş  }
{ bir yapıdan faydalanarak bu Class oluşturulmuştur.            }
{                                      }
{ Üzerinde değişiklik yapmak serbesttir ancak lütfen bu etiket bloğu    }
{ içine yaptığınız değişikliği ve künyenizi yazmayı ihmal etmeyiniz.    }
{                                      }
{***************************************************************************}
{ Değişikliği Yapan, Yapılan Ekleme/Değişiklik bilgisi :         }
{                                      }
{                                      }
{                                      }
{***************************************************************************}

unit DelphiTurkiyeHelper;

interface
Uses
 {$IF defined(MSWINDOWS)}
  Windows, Forms, Graphics, Controls, GifImg, Dialogs, IdAntiFreeze, ShellApi,
 {$ELSEIF defined(ANDROID)}
  FMX.Forms, System.IOUtils, FMX.Graphics, FMX.Types, FMX.Objects,
  System.Types, System.UITypes, IdAntiFreezeBase,
  Androidapi.Helpers,
  Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
 {$ENDIF}
  IdHttp, IdUri, SysUtils, Classes;

Type
 {$IF defined(ANDROID)}
  TIdAntiFreeze = class(TIdAntiFreezeBase)
  public
   procedure Process; override;
  end;
 {$ENDIF}

 tDelphiTurkiyeHelper = Class(TObject)
 Const
  RootUrl  = 'http://www.delphiturkiye.com/forum/';
  LoginUrl = RootUrl + 'ucp.php?mode=login';
  LogoutUrl = RootUrl + 'ucp.php?mode=logout';
  MainUrl  = RootUrl + 'index.php';
  ForumImageSet : Array[0..52] of String = (
          'forum_link'         // 00
         ,'forum_read'         // 01
         ,'forum_read_locked'      // 02
         ,'forum_read_subforum'     // 03
         ,'forum_unread'        // 04
         ,'forum_unread_locked'     // 05
         ,'forum_unread_subforum'    // 06
         ,'topic_moved'         // 07
         ,'topic_read'         // 08
         ,'topic_read_mine'       // 09
         ,'topic_read_hot'       // 10
         ,'topic_read_hot_mine'     // 11
         ,'topic_read_locked'      // 12
         ,'topic_read_locked_mine'   // 13
         ,'topic_unread'        // 14
         ,'topic_unread_mine'      // 15
         ,'topic_unread_hot'      // 16
         ,'topic_unread_hot_mine'    // 17
         ,'topic_unread_locked'     // 18
         ,'topic_unread_locked_mine'  // 19
         ,'sticky_read'         // 20
         ,'sticky_read_mine'      // 21
         ,'sticky_read_locked'     // 22
         ,'sticky_read_locked_mine'   // 23
         ,'sticky_unread'        // 24
         ,'sticky_unread_mine'     // 25
         ,'sticky_unread_locked'    // 26
         ,'sticky_unread_locked_mine'  // 27
         ,'announce_read'        // 28
         ,'announce_read_mine'     // 29
         ,'announce_read_locked'    // 30
         ,'announce_read_locked_mine'  // 31
         ,'announce_unread'       // 32
         ,'announce_unread_mine'    // 33
         ,'announce_unread_locked'   // 34
         ,'announce_unread_locked_mine' // 35
         ,'global_read'         // 36
         ,'global_read_mine'      // 37
         ,'global_read_locked'     // 38
         ,'global_read_locked_mine'   // 39
         ,'global_unread'        // 40
         ,'global_unread_mine'     // 41
         ,'global_unread_locked'    // 42
         ,'global_unread_locked_mine'  // 43
         ,'pm_read'           // 44
         ,'pm_unread'          // 45
         ,'icon_post_target'      // 46
         ,'icon_post_target_unread'   // 47
         ,'icon_topic_attach'      // 48
         ,'icon_topic_latest'      // 49
         ,'icon_topic_newest'      // 50
         ,'icon_topic_reported'     // 51
         ,'icon_topic_unapproved'    // 52
        );

  Type
   pForumTopicTitles = ^tForumTopicTitles;
   tForumTopicTitles = Record
    StateImg,    // 00
    StateTitle,   // 01
    CevapSay,    // 02
    GoruntuSay,   // 03
    Baslik,     // 04
    BaslikUrl,   // 05
    AcilisTar,   // 06
    Yazar,     // 07
    YazarUrl,    // 08
    SonMesajTar,  // 09
    SonMesajUrl,  // 10
    SonUser,    // 11
    SonUserUrl   // 12
    : String;
  end;
  Type
   pForumTopicPost = ^tForumTopicPost;
   tForumTopicPost = Record
     StateImg,   // 00
     StateTitle,  // 01
     User,     // 02
     Baslik,    // 03
     BaslikUrl,  // 04
     BaslikTar,  // 05
     UserState,  // 06
     UserRank,   // 07
     UserRegTar,  // 08
     UserMesCount, // 09
     UserFrom,   // 10
     Mesaj,    // 11
     MesajTemiz  // 12
     : String;
  end;
 private
  FIdHttp    : TIdHttp;
  FIdAntiFreeze : TIdAntiFreeze;
  FSidStr    : String;
  FLogOutSid  : String;
  FboolLogin  : Boolean;
  FStyleStr   : String;
  FstrGelen   : String;
  FsonUrl    : String;
  FstrStyles  : String;
  FstrUserName : String;
  FstrAvatarUrl : String;
  FAvatarBitmap : TBitmap;
  FStyleIdx   : Integer; // SubSilver style olayını force edicez.. İki farklı tasarımdan kurtuluyoruz...
  procedure  TextKaydet( strIcerik, strPrefix, strKonum: String );
  function  VeriOku( Var strIcerik: String; strAra, strSon: String; boolKaynakTemizle:Boolean ): String;
  function  TaglariTemizle( strIcerik: String ): String;
  function  StylesList : String;
  procedure  DetayVeAvatarOku;
 Public
  constructor Create;
  destructor Destroy; Override;
  function  Login( strLogin, strPass: String ): Boolean;
  function  LogOut: Boolean;
  procedure  OnlineUsers(ForumId:Integer; Liste:TStrings);
  procedure  ForumNotifications(Liste:TStrings);
  function  ForumTopicTitles(ForumId:Integer; Liste:TStrings; iSayfaAdedi: Integer ): String;
  function  ForumTopicPosts( strTopicUrl: String; Liste:TStrings; boolTumSayfalar : Boolean): String;
  function  GetHTML( strUrl: String ): String;
  function  IsLogged : Boolean;
  function  LastContent : String;
  function  Styles: String;
  function  IdxFromImageSet( strImageSet:String ): Integer;
  procedure  SmallImageRefresh;
  procedure  Avatar( Bitmap: TBitmap );
  function  ActiveUserName: String;
  procedure  BrowserIleAc( strUrl: String );
 {$IF defined(MSWINDOWS)}
  procedure  DummyImageTazele( strRCFolderPath, strRCFileName, strImageFolderName : String);
 {$ENDIF}
 Var
  ForumImages : Array of TBitmap;
 End;

implementation

{$IF defined(ANDROID)}
 { TIdAntiFreeze }
 procedure TIdAntiFreeze.Process;
 begin
  Application.ProcessMessages;
 end;
{$ENDIF}

{ tDelphiTurkiyeHelper }

{$R 'DelphiTurkiyeHelper.res'} // Forum resimleri bu RES dosyasındadır...

constructor tDelphiTurkiyeHelper.Create;
Var
 List: TStringList;
begin
 FIdHttp    := TIdHttp.Create();
  FIdHttp.Request.UserAgent := 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon)';
  FIdHttp.HandleRedirects  := True;

 FIdAntiFreeze := TIdAntiFreeze.Create(FIdHttp);;

 FstrStyles := StylesList();

 List := TStringList.Create;
  List.Text := FstrStyles;
  FStyleIdx := 1 + List.IndexOf('subsilver2'); // 1 based...
 List.Free;

 SmallImageRefresh(); // Resimleri Peşinen Yükledik...
end;

destructor tDelphiTurkiyeHelper.Destroy;
Var
 i : Integer;
begin
 FIdAntiFreeze.Free;
 If FIdHttp.Connected then
 begin
  FIdHttp.Disconnect(false);
  FIdHttp.IOHandler.InputBuffer.Clear();
  FIdHttp.IOHandler.Close;
 end;
 FIdHttp.Free;
 FIdHttp := Nil;

 if (High(ForumImages)- Low(ForumImages)+1) > 0 then
 begin
  for i := Low(ForumImageSet) to High(ForumImageSet)
  do ForumImages[i].Free;
 end;
 FAvatarBitmap.Free;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.GetHTML(strUrl: String): String;
Var
 strGelen : String;
begin
 strGelen := FIdHttp.Get( strUrl );
 Result := strGelen;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.Login(strLogin, strPass: String): Boolean;
Var
 strGelen, strAra: String;
 PostParam : TStringList;
begin
 // Önce get ile konumlanıyoruz ve sid alıyoruz...
 strGelen := FIdHttp.Get( LoginUrl + '&style=' + SysUtils.IntToStr( FStyleIdx ) );
  FSidStr  := VeriOku( strGelen, 'index.php?sid=', '"', False );
  FStyleStr := VeriOku( strGelen, './styles/', '/', False );

 // Sonra post ile login bilgilerini yolluyoruz.
 PostParam := TStringList.Create;
  PostParam.Add('username=' + strLogin);
  PostParam.Add('password=' + strPass );
  PostParam.Add('redirect=' + LoginUrl + '&style=' + IntToStr( FStyleIdx ) );
  PostParam.Add('sid=' + FSidStr);
  PostParam.Add('redirect=index.php');
  PostParam.Add('login=Giriş' );
 Try
  strGelen := FIdHttp.Post( LoginUrl, PostParam );
 Finally
  PostParam.Free;
 End;
 FboolLogin := Pos('ucp.php?mode=logout', strGelen) >= 0;
 FStrGelen := strGelen;
 FsonUrl  := LoginUrl + '&style=' + IntToStr( FStyleIdx );

 strAra := 'ucp.php?mode=logout';
  system.Delete(strGelen, 1, Pos( strAra, strGelen )-1 );
 FLogOutSid := VeriOku( strGelen, 'sid=', '"', False );

 Result  := FBoolLogin;

 DetayVeAvatarOku();
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.LogOut: Boolean;
Const
 LogOutHata = 'oturumunuz ile uyumlu istek yok';
Var
 strGelen : String;
begin
 Result := True;
 if NOT FboolLogin then Exit;
 strGelen  := FIdHttp.Get( LogoutUrl + '&sid=' + FLogOutSid );
 FStrGelen := strGelen;
 FsonUrl  := LogoutUrl + '&sid=' + FLogOutSid;

 FBoolLogin := Pos( LogOutHata, strGelen) > 0;
 if NOT FboolLogin then begin
  FSidStr  := '';
  FLogOutSid := '';
 end;
 Result  := FBoolLogin;
end;

Procedure tDelphiTurkiyeHelper.OnlineUsers(ForumId:Integer; Liste:TStrings);
Var
 strGelen, strAra, strOffset, strUserId, strUser : String;
begin
 if NOT FboolLogin then Exit;
 Liste.Clear;

 case ForumId of
 0 : FsonUrl  := MainUrl + '?style=' + IntToStr( FStyleIdx );
 end;
 strGelen := FIdHttp.Get( FsonUrl );
 FStrGelen := strGelen;

 strAra := '>Kimler çevrimiçi<';
  system.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen) + Length(strAra)-1 );
// --- Style Paketine Özel Offset --- //
 if FStyleStr = 'subsilver2'
  then strOffset := 'Yetkiler :'
 else begin
  Liste.Text := 'Forum style paketi "'+ FStyleStr+'" parse edilemedi...';
  Exit;
 end;
// ---------------------------------- //

 strGelen := Copy(strGelen, 1, Pos(strOffset, strGelen)-1);

 strAra := 'mode=viewprofile&u=';
 while Pos(strAra, strGelen) > 0 do begin
  strUserId := VeriOku( strGelen, strAra, '"', False );
   System.Delete( strGelen, 1, Pos( strAra, strGelen ) + Length( strAra )-1 );
  strUser  := VeriOku( strGelen, '>', '<', False );
  Liste.Add( Format('%s|%s|', [ strUserId, strUser ]) );
 end;
end;

procedure tDelphiTurkiyeHelper.ForumNotifications(Liste: TStrings);
Var
 strGelen, strAra, strUrl, strOffset, strTitle, strUser : String;
begin
 if NOT FboolLogin then Exit;

 Liste.Clear;
 strGelen := FIdHttp.Get( MainUrl + '?style=' + IntToStr( FStyleIdx ) );

 FSonUrl  := MainUrl+'?style=' + IntToStr( FStyleIdx );
 FStrGelen := strGelen;

 strAra := 'Bildirimler';
  system.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen) + Length(strAra)-1 );
 strGelen := Copy(strGelen, 1, Pos('Tümünü Gör', strGelen)-1);

// --- Style Paketine Özel Offset --- //
 if FStyleStr = 'subsilver2'
  then strOffset := '"notification_title"'
 else begin
  Liste.Text := 'Forum style paketi "'+ FStyleStr+'" parse edilemedi...';
  Exit;
 end;
// ---------------------------------- //

 strAra := 'href="./';
 while Pos(strOffset, strGelen) > 0 do begin
  strAra := strOffset;
   System.Delete( strGelen, 1, Pos( strAra, strGelen ) + Length( strAra )-1 );
   strAra := './';
  strUrl := RootUrl + VeriOku( strGelen, strAra, '"', False);
   strAra := 'username';
   System.Delete( strGelen, 1, Pos( strAra, strGelen ) + Length( strAra )-1 );
  strUser  := VeriOku( strGelen, '>', '<', False);
   strAra := '<strong';
   System.Delete( strGelen, 1, Pos( strAra, strGelen ) + Length( strAra )-1 );
  strTitle := VeriOku( strGelen, '>', '<', False);
  strTitle := strTitle + '|' + VeriOku( strGelen, '"notification-reference">', '<', False);
  if Pos('mark_notification', strUrl) > 0
  then Liste.Add( Format('%s|(*)%s|%s', [ strUser, strTitle, strUrl ]) )
  else Liste.Add( Format('%s|%s|%s', [ strUser, strTitle, strUrl ]) );
 end;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.ForumTopicTitles(ForumId:Integer; Liste:TStrings; iSayfaAdedi: Integer ): String;
Var
 strKatAra,
 strKatBlokSonu,
 strTitAra,
 strThread,
 strGelen, strBlok, strAra,
  strKatUrl, strKategori,
  strUrl, strTitle, strStateImg, strStateTitle : String;
 Bilgi : pForumTopicTitles;
 boolSonraki : Boolean;
begin
 Result := ''; //sonraki sayfa...
 if NOT FboolLogin then Exit;

// --- Style Paketine Özel Offset --- //
 if FStyleStr = 'subsilver2' then begin
  strKatAra := '<td class="cat" colspan="2">';
  strKatBlokSonu := '<td class="cat" colspan="2">';
  strTitAra := '<a class="forumlink"';
  strThread := '<a title="Gönderilme zamanı';
 end
 else begin
  Liste.Text := 'Forum style paketi "'+ FStyleStr+'" parse edilemedi...';
  Exit;
 end;
// ---------------------------------- //

 Liste.Clear;

 if ForumId = 0
  then FSonUrl  := MainUrl + '?style=' + IntToStr( FStyleIdx )
  else FSonUrl  := Format('%sviewforum.php?f=%d&style=%d', [RootUrl, ForumId, FStyleIdx] );

 if ForumId = 0 then
 begin
  strGelen  := FIdHttp.Get( FSonUrl );
  FStrGelen := strGelen;

  while Pos(strKatAra, strGelen) > 0 do
  begin // strKategori
    strAra := strKatAra;
    system.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen) + Length(strAra)-1 );

   strKatUrl  := RootUrl + VeriOku( strGelen, './', '"', True);
   strKategori := VeriOku( strGelen, '>', '<', True);

   strBlok   := Copy( strGelen, 1, Pos( strKatBlokSonu, strGelen )-1);
   while Pos(strTitAra, strBlok) > 0 do begin
    strAra := strTitAra;
    system.Delete( strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok) + Length(strAra)-1 );

    strUrl := RootUrl + VeriOku( strBlok, './', '"', True);
    strTitle := VeriOku( strBlok, '>', '<', True);

    strStateImg   := VeriOku( strGelen, '<span class="imageset', '"', True );
    strStateTitle  := VeriOku( strGelen, 'title="', '"', True );
     VeriOku( strGelen, '', '<tr>', True);
    if Pos('viewforum.php', strKatUrl) > 0 then
     Liste.Add( Format('%s|%s|%s|%s|%s', [ strStateImg, strStateTitle, strKategori, strTitle, strUrl ]) );
   end;
  end // While Kategory...
 end
 else
 begin
  boolSonraki := True;
  while boolSonraki do
  begin
   Dec(iSayfaAdedi);
   if iSayfaAdedi = 0 then boolSonraki := False;

   FStrGelen := FIdHttp.Get( FSonUrl );
   strGelen := FstrGelen; // Tazeleyelim...
   strAra := '>Duyurular<';
   VeriOku( strGelen, '>Duyurular', '<', True); // Buraya kadar törpüle...

   strGelen := VeriOku( strGelen, '', '</table>', False);

   while Pos('<tr>', strGelen) > 0 do
   begin // strThread
     New(Bilgi);
     strAra := '<tr>';
     system.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen) + Length(strAra)-1 );
     Bilgi.StateImg   := VeriOku( strGelen, 'class="imageset ', '"', True );
     Bilgi.StateTitle  := VeriOku( strGelen, 'title="', '"', True );
     Bilgi.AcilisTar  := VeriOku( strGelen, '<a title="Gönderilme zamanı:', '"', True );
     Bilgi.BaslikUrl  := RootUrl + VeriOku( strGelen, './', '"', True);
     Bilgi.Baslik    := VeriOku( strGelen, '"topictitle">', '<', True);
     Bilgi.YazarUrl   := RootUrl + 'memberlist.php' + VeriOku( strGelen, 'memberlist.php', '"', True);
      VeriOku( strGelen, 'class="username', '>', True );
     Bilgi.Yazar    := VeriOku( strGelen, '', '<', True);
     Bilgi.CevapSay   := VeriOku( strGelen, '"topicdetails">', '<', True);
     Bilgi.GoruntuSay  := VeriOku( strGelen, '"topicdetails">', '<', True);
      VeriOku( strGelen, '"topicdetails"', '"', True);
     Bilgi.SonMesajTar := VeriOku( strGelen, '">', '<', True);
     Bilgi.SonUserUrl  := RootUrl + 'memberlist.php' + VeriOku( strGelen, 'memberlist.php', '"', True);
      VeriOku( strGelen, 'class="username', '>', True );
     Bilgi.SonUser   := VeriOku( strGelen, '', '<', True);
     Bilgi.SonMesajUrl := RootUrl + VeriOku( strGelen, './', '"', True);

     Liste.Add( Format('%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|', [ Bilgi.StateImg,
                                   Bilgi.StateTitle,
                                   Bilgi.CevapSay,
                                   Bilgi.GoruntuSay,
                                   Bilgi.Baslik,
                                   Bilgi.BaslikUrl,
                                   Bilgi.AcilisTar,
                                   Bilgi.Yazar,
                                   Bilgi.YazarUrl,
                                   Bilgi.SonMesajTar,
                                   Bilgi.SonMesajUrl,
                                   Bilgi.SonUser,
                                   Bilgi.SonUserUrl
                                 ]) );
     Dispose(Bilgi);
   end; // While Thread...

   strGelen := FstrGelen; // Tazeleyelim...
   strAra := '">Sonraki</a>'; // Sonraki sayfa varsa linki döndürelim.. Lazım olur...
   if boolSonraki AND ( pos(strAra, strGelen) > 0 ) then
   begin
    strGelen := Copy(strGelen, 1, pos(strAra, strGelen)-1);
    strAra := '<a href="./';
    while pos(strAra, strGelen) > 0
     do System.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen) + length(strAra)-1);
    FSonURL := RootUrl + StringReplace( strGelen, '&', '&', [rfReplaceAll] );
    boolSonraki := True;
   end;
  end; // while
 end; // else
 Result := FsonUrl;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.ForumTopicPosts( strTopicUrl: String; Liste: TStrings; boolTumSayfalar : Boolean): String;
Var
 strTopAra,
 strGelen,
 strAra   : String;
 Bilgi    : pForumTopicPost;
 boolSonraki : Boolean;
begin
 Result := ''; //sonraki sayfa...
 if NOT FboolLogin then Exit;

// --- Style Paketine Özel Offset --- //
 if FStyleStr = 'subsilver2' then begin
  strTopAra   := 'class="anchor"';
 end
 else begin
  Liste.Text := 'Forum style paketi "'+ FStyleStr+'" parse edilemedi...';
  Exit;
 end;
// ---------------------------------- //
 Liste.Clear;

 boolSonraki := True;
 FSonUrl   := strTopicUrl;
 while boolSonraki do
 begin
  FStrGelen := FIdHttp.Get( FSonUrl );

  strGelen := FstrGelen; // Tazeleyelim...
  strAra := '">Sonraki</a>'; // Sonraki sayfa varsa linki döndürelim.. Lazım olur...
  if pos(strAra, strGelen) > 0 then begin
   strGelen := Copy(strGelen, 1, pos(strAra, strGelen)-1);
   strAra := '<a href="./';
   while pos(strAra, strGelen) > 0
    do System.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen) + length(strAra)-1);
   Result := RootUrl + StringReplace( strGelen, '&', '&', [rfReplaceAll] );
   FSonUrl := Result;
  end else
  begin
   boolSonraki := False;
  end;
  if NOT boolTumSayfalar then boolSonraki := False;


  strGelen := FstrGelen; // Tazeleyelim...
  strAra := '<th>Yazar</th';
  VeriOku( strGelen, strAra, '>', True); // Buraya kadar törpüle...

  strGelen := VeriOku( strGelen, '', '<table width="100%" cellspacing="1" class="tablebg">', False);

  while Pos( strTopAra, strGelen) > 0 do
  begin // strTopic
   VeriOku( strGelen, strTopAra, '>', True); // Buraya kadar törpüle...
   New(Bilgi);
    VeriOku( strGelen, '"postauthor"', '>', True );
   Bilgi.User     := VeriOku( strGelen, '', '<', True );
    VeriOku( strGelen, 'Mesaj Başlığı:', '">', True );
   Bilgi.Baslik    := VeriOku( strGelen, '', '<', True );
   Bilgi.BaslikUrl  := RootUrl + VeriOku( strGelen, './', '"', True);
   Bilgi.StateImg   := VeriOku( strGelen, 'class="imageset ', '"', True );
   Bilgi.StateTitle  := VeriOku( strGelen, 'title="', '"', True );
   Bilgi.BaslikTar  := VeriOku( strGelen, 'Gönderilme zamanı:</b>', '<', True);
   Bilgi.UserState  := VeriOku( strGelen, 'title="', '"', True );
   Bilgi.UserRank   := VeriOku( strGelen, '"postdetails">', '<', True );
   Bilgi.UserRegTar  := VeriOku( strGelen, 'Kayıt:</b>', '<', True );
   Bilgi.UserMesCount := VeriOku( strGelen, 'Mesajlar:</b>', '<', True );

   strAra := Copy( strGelen, 1, Pos('"postbody">', strGelen )-1 );
   if Pos('Konum:', strAra) > 0 then
   Bilgi.UserFrom   := VeriOku( strGelen, 'Konum:</b>', '<', True );
   Bilgi.Mesaj    := VeriOku( strGelen, '"postbody">', '</div>', True );
   Bilgi.MesajTemiz  := TaglariTemizle( Bilgi.Mesaj );

   Liste.Add( Format('%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s|%s', [
                                  Bilgi.StateImg,
                                  Bilgi.StateTitle,
                                  Bilgi.User,
                                  Bilgi.Baslik,
                                  Bilgi.BaslikUrl,
                                  Bilgi.BaslikTar,
                                  Bilgi.UserState,
                                  Bilgi.UserRank,
                                  Bilgi.UserRegTar,
                                  Bilgi.UserMesCount,
                                  Bilgi.UserFrom,
                                  Bilgi.Mesaj,
                                  Bilgi.MesajTemiz
                                ]) );
   Dispose(Bilgi);
  end; // While Thread...
 end; // While boolSonraki
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.ActiveUserName: String;
begin
 Result := FstrUserName;
end;

procedure tDelphiTurkiyeHelper.Avatar(Bitmap: TBitmap);
begin
 if FAvatarBitmap <> Nil then Bitmap.Assign(FAvatarBitmap);
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.IsLogged: Boolean;
begin
 Result := FboolLogin;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.LastContent: String;
begin
 Result := FstrGelen;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.Styles: String;
begin
 Result := FstrStyles;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.IdxFromImageSet(strImageSet: String): Integer;
Var
 i : Integer;
begin
 Result := -1;
 i := Low(ForumImageSet);
 while ( i <= High(ForumImageSet) ) AND ( Result < 0 ) do begin
  if strImageSet = ForumImageSet[i] then Result := i;
  inc(i);
 end;
end;

procedure tDelphiTurkiyeHelper.SmallImageRefresh;
Var
 i     : Integer;
 aResStream : TResourceStream;
begin
 if (High(ForumImages)- Low(ForumImages)+1) > 0 then
 begin
  for i := Low(ForumImageSet) to High(ForumImageSet)
  do ForumImages[i].Free;
 end;

 SetLength( ForumImages, High(ForumImageSet)- Low(ForumImageSet)+1 );
 for i := Low(ForumImageSet) to High(ForumImageSet) do
 begin
  aResStream := TResourceStream.Create( HInstance, ForumImageSet[i], RT_RCDATA);
   ForumImages[i] := TBitmap.Create;
   ForumImages[i].LoadFromStream( aResStream );
  aResStream.Free;
 end;

// end else
// begin
//  i := Low(aStaticList);
//   ImageList.Clear;
//  aResBitmap := TBitmap.Create;
//  aBitmap  := TBitmap.Create;
//  Try
//   while ( i <= High(aStaticList) ) do
//   begin
//    aResStream := TResourceStream.Create( HInstance, aStaticList[i], RT_RCDATA);
//     aResBitmap.LoadFromStream( aResStream );
//    aResStream.Free;
//
//    aBitmap.Width := ImageList.Width;
//    aBitmap.Height := ImageList.Height;
//    aBitmap.Canvas.Brush.Color := clWhite;
//
//    ImageList.Masked := True;
//    aBitmap.Canvas.FillRect( aBitmap.Canvas.ClipRect );
//    aBitmap.Canvas.StretchDraw( Rect(0, 0, aBitmap.Width, aBitmap.Height), aResBitmap ); // aKucuk'i küçülterek Resim2'ye çizdik...
//    ImageList.AddMasked(aBitmap, clWhite);
//    inc(i);
//   end;
//  Except
//
//  End;
//  aResBitmap.Free;
//  aBitmap.Free;

end;

{$IF defined(MSWINDOWS)}
 Procedure tDelphiTurkiyeHelper.DummyImageTazele( strRCFolderPath, strRCFileName, strImageFolderName : String);
 Type
  pState = ^tState;
  tState = Record
   State,
   StateImg,
   StateUrl : String;
  end;
 Var
  strGelen, strAra, strImageFolder : String;
  States : Array of pState;
  i : Integer;
  MS : TMemoryStream;
  aBitmap : TBitmap;
  aGif  : TGifImage;
 begin
  strRCFolderPath  := SysUtils.ExcludeTrailingPathDelimiter( strRCFolderPath );
  strImageFolder   := strRCFolderPath + '\' + strImageFolderName;
  if NOT DirectoryExists(strImageFolder)
   then ForceDirectories( strImageFolder );

  strGelen := FIdHttp.Get('http://www.delphiturkiye.com/forum/styles/subsilver2/theme/stylesheet.css');
  strGelen := VeriOku( strGelen, '/* Global imageset items */', '/*', False);

  i := -1;
  while Pos('.imageset.', strGelen) > 0 do
  begin
   inc(i);
   SetLength( States, i+1 );
   New( States[i] );
   strAra := '.imageset.';
   System.Delete( strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)+ Length(strAra)-1 );
   States[i].State  := VeriOku( strGelen,  '', '{', True );
   States[i].StateImg := VeriOku( strGelen, '/images/', '"', True );
   States[i].StateUrl := 'http://www.delphiturkiye.com/forum/styles/subsilver2/theme/images/' + States[i].StateImg;
  end;

  With TStringList.Create do
  begin
   aBitmap := TBitmap.Create;
   aGif  := TGifImage.Create;
   MS   := TMemoryStream.Create;// FileStream.Create( strImageFolder + '\' + States[i].StateImg, fmCreate );
   for i := Low(States) to High(States) do
   begin
    Try
     if UpperCase( ExtractFileExt( States[i].StateImg )) = '.GIF' then
     begin
      FIdHttp.Get( States[i].StateUrl, MS );
      MS.Seek(0, soFromBeginning);
      aGif.LoadFromStream( MS );
      aBitmap.Assign( aGif );
      aBitmap.SaveToFile( ChangeFileExt( strImageFolder + '\' + States[i].StateImg, '.bmp' ) );
     // RC için iste oluşturuyoruz...
      Add( Trim(States[i].State) + #9#9#9 + 'RCDATA' + #9 + strImageFolder + '\' + ChangeFileExt( Trim(States[i].StateImg), '.bmp') );
     end;
    Finally
     MS.Clear;
    End;
    Dispose( pState(States[i]) ); // işi biteni free edelim...
   end;
   MS.Free;
   aBitmap.Free;
   aGif.Free;
   SaveToFile( strRCFolderPath + '\' + strRCFileName );
   Free;
  end;
 end;
{$ENDIF}

function tDelphiTurkiyeHelper.TaglariTemizle(strIcerik: String): String;
Var
 strAra, strGelen, strVeri : String;
begin
 Result := strIcerik;
 Result := StringReplace( Result,   '<br />', '', [rfReplaceAll] );
 Result := StringReplace( Result, '<!-- m -->', '', [rfReplaceAll] );
 // Mesaj içindeki Smileys
 while Pos('<img class="smilies"', Result) > 0 do
 begin
  strGelen := Result;
  strAra  := '<img class="smilies"';
   System.Delete(strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)-1 );
  strAra  := Copy( strGelen, 1, Pos('/>', strGelen ) + 1 );
  strVeri := ' ' + VeriOku( strAra, 'alt="', '"', False ) + ' '; // :)
  Result  := StringReplace( Result, strAra, strVeri, [rfReplaceAll] );
 end;

 // Mesaj içindeki Resimler
 while Pos('<img src="', Result) > 0 do
 begin
  strGelen := Result;
  strAra  := '<img src="';
   System.Delete(strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)-1 );
  strAra  := Copy( strGelen, 1, Pos('/>', strGelen ) + 1 );
  strVeri := '[' + VeriOku( strAra, 'alt="', '"', False ) + ']';
  Result  := StringReplace( Result, strAra, strVeri, [rfReplaceAll] );
 end;

 // Mesaj içindeki linkleri
 while Pos('<a class="postlink"', Result) > 0 do
 begin
  strGelen := Result;
  strAra  := '<a class="postlink"';
   System.Delete(strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)-1 );
  strAra  := Copy( strGelen, 1, Pos('</a>', strGelen ) + 3 );
  strVeri := VeriOku( strAra, 'href="', '"', False ); // :)
  Result  := StringReplace( Result, strAra, strVeri, [rfReplaceAll] );
 end;

 // Mesaj içindeki ekli dosyalar
 while Pos('<div class="attachtitle">', Result) > 0 do
 begin
  strGelen := Result;
  strAra  := '<div class="attachtitle">';
   System.Delete(strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)-1 );
  strAra  := Copy( strGelen, 1, Pos('</div>', strGelen ) + 5 );
  strVeri := '';
  strGelen := StringReplace( strGelen, strAra, strVeri, [rfReplaceAll] );

  strAra  := '<div class="attachcontent"';
   System.Delete(strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)-1 );
  strAra  := Copy( strGelen, 1, Pos('</div>', strGelen ) + 5 );
  strVeri := '<Ekli Dosya>';
  Result  := StringReplace( Result, strAra, strVeri, [rfReplaceAll] );
 end;

 //while Pos('<div class="quotetitle">', Result > 0 do begin
 // strGelen := Result;
 // strAra  := '<div class="quotetitle"';
 //  System.Delete(strGelen, 1, Pos(strAra, strGelen)-1 );
 // strAra  := Copy( strGelen, 1, Pos('</div>', strGelen ) + 5 );
 // strVeri := '[ ' + VeriOku( strAra, '">', '<', False ) + ' ]';
 // Result  := StringReplace( Result, strAra, strVeri, [rfReplaceAll] );
 //end;

end;

procedure tDelphiTurkiyeHelper.TextKaydet( strIcerik, strPrefix, strKonum: String );
Var //TextKaydet( strGelen, 'Gelen_FormIcerik_', 'd:\response' );
 i : Integer;
 strDosya : String;
begin
 i := 1;
 strDosya := SysUtils.ExcludeTrailingPathDelimiter( strKonum ) + '\' + format('%s%.2d.html', [strPrefix, i ]);
 while FileExists( strDosya ) do begin
  Inc(i);
  strDosya := ExcludeTrailingPathDelimiter( strKonum ) + '\' + format('%s%.2d.html', [strPrefix, i ]);
 end;

 With TStringList.Create do begin
  Text := strIcerik;
  SaveToFile(strDosya);
  Free;
 end;
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.VeriOku( Var strIcerik: String; strAra, strSon: String; boolKaynakTemizle:Boolean ): String;
Var
 strBlok : String;
begin
 strBlok := strIcerik;
 if (strAra = '') OR ( pos( strAra, strBlok ) > 0 ) then
 begin
  if strAra <> ''
   then System.Delete( strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok) + Length(strAra)-1);
  Result := Trim( Copy( strBlok, 1,Pos( strSon, strBlok )-1) );
  strAra := strSon;
   System.Delete( strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok) + Length(strAra)-1);
  Result := StringReplace(Result, '&', '&', [rfReplaceAll]);
  Result := StringReplace(Result, '&nbsp;', ' ', [rfReplaceAll]);
  Result := Trim(Result);
  if boolKaynakTemizle then strIcerik := strBlok;
 end else Result := '';
end;

function tDelphiTurkiyeHelper.StylesList: String;
Var
 strGelen, strAra, strDeger : String;
begin
 strGelen  := FIdHttp.Get( 'http://www.delphiturkiye.com/forum/styles/' );

 FsonUrl  := 'http://www.delphiturkiye.com/forum/styles/';
 FstrGelen := strGelen;

 strAra := '<a href="/forum/">';
  System.Delete( strGelen, Pos(strAra, strGelen), Length(strAra)-1 );

 while Pos('<li><a href="', strGelen) > 0 do begin
  strDeger := VeriOku( strGelen, '<li><a href="', '/', True );
  if Result = '' then Result := strDeger
          else Result := Result + #13 + strDeger;
 end;
end;

procedure tDelphiTurkiyeHelper.DetayVeAvatarOku;
Var
 strGelen : String;
 MS : TMemoryStream;
 {$IF defined(MSWINDOWS)}
  aGif : TGifImage;
 {$ENDIF}
 strDownload : String;
begin
 if NOT FboolLogin then Exit;

 strGelen := FIdHttp.Get( 'http://www.delphiturkiye.com/forum/ucp.php?style=2&i=ucp_profile&mode=reg_details' );
 FStrGelen := strGelen;
  VeriOku( strGelen, '>Kullanıcı adı:', '<', True );
  FstrUserName := VeriOku( strGelen, '"gen">', '<', True);

 strGelen := FIdHttp.Get( 'http://www.delphiturkiye.com/forum/ucp.php?style=2&i=ucp_profile&mode=avatar' );
  VeriOku( strGelen, '<th colspan="2" valign="middle">Avatarınız</th>', '<', True );
  FstrAvatarUrl := VeriOku( strGelen, 'src="./', '"', True);

  if FAvatarBitmap = Nil
   then FAvatarBitmap := TBitmap.Create;

  strDownload := FstrAvatarUrl;
  while Pos('.', strDownload) > 0 do System.Delete(strDownload, 1, Pos('.', strDownload) );
 {$IF defined(ANDROID)}
   strDownload := System.IOUtils.TPath.Combine(System.IOUtils.TPath.GetDownloadsPath, 'avatar.' +strDownload );
 {$ELSEIF defined(MSWINDOWS)}
   strDownload := ExtractFilePath(Application.Exename) + 'avatar.' +strDownload;
 {$ENDIF}

  MS := TMemoryStream.Create;
   FIdHttp.Get( FstrAvatarUrl, MS );
   MS.Seek(0, soFromBeginning);
   MS.SaveToFile( strDownload );
 {$IF defined(ANDROID)}
   FAvatarBitmap.LoadFromFile( strDownload );
 {$ELSEIF defined(MSWINDOWS)}
   if UpperCase( ExtractFileExt(strDownload) ) = '.GIF' then
   begin
    aGif := TGifImage.Create;
    aGif.LoadFromStream( MS );
     FAvatarBitmap.Assign( aGif );
    aGif.Free;
   end;
 {$ENDIF}
  MS.Free;
end;

procedure tDelphiTurkiyeHelper.BrowserIleAc(strUrl: String);
 {$IF defined(ANDROID)}
Var
 Intent : JIntent; // Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText
 {$ENDIF}
begin
 {$IF defined(ANDROID)}
  Intent := TJIntent.Create;
  Intent.setAction(TJIntent.JavaClass.ACTION_VIEW);
  Intent.setData(StrToJURI( strURl ));
  SharedActivity.startActivity(Intent);
 {$ELSEIF defined(MSWINDOWS)}
  ShellExecute(0, 'open', PChar(strUrl), nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
 {$ENDIF}
end;

end.

Dosya ekleri
DelphiTurkiye_HelperCLASS.rar
Delphi Türkiye Forum (HelperClass)
(57.75 KiB) 121 kere indirildi
Resim Resim
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen mrmarman »

Örnek bir kullanım yazayım... :idea:

Forma koyacağınız :

- BitBtn1 Login butonu...
- BitBtn2 LogOut butonudur...
- Memo da içeriği gösterecektir.

Kod: Tümünü seç

uses DelphiTurkiyeHelper;

Var
 aHelper : tDelphiTurkiyeHelper;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
Var
 a, b : TStringList;
 strSonraki, strTopicURL : String;
 i : Integer;
begin
 BitBtn1.Enabled := False;
 if aHelper = Nil
  then aHelper  := tDelphiTurkiyeHelper.Create;

 if NOT aHelper.IsLogged then
 begin
  BitBtn1.Enabled := NOT aHelper.Login( 'login', 'parola' );
  BitBtn2.Enabled := NOT BitBtn1.Enabled;
 end;

 if assigned( aHelper ) AND ( aHelper.IsLogged ) then
 begin
  aHelper.SmallImageRefresh( );

  Memo1.Lines.Text := aHelper.Styles;

  a := TStringList.Create;

   aHelper.OnlineUsers( 0, a );
   Memo1.Lines.Add('Online Kullanıcılar:');
   Memo1.Lines.Add('--------------------');
   Memo1.Lines.Add( a.Text );
   Memo1.Lines.Add('');

   aHelper.ForumNotifications( a );
   Memo1.Lines.Add('Bildirimler........:');
   Memo1.Lines.Add('--------------------');
   Memo1.Lines.Add( a.Text );
   Memo1.Lines.Add('');

   aHelper.ForumTopicTitles( 0, a, -1 );

   Memo1.Lines.Add('Forum Başlıkları');
   Memo1.Lines.Add('--------------------');
   Memo1.Lines.Add( a.Text );
   Memo1.Lines.Add('');

   strSonraki := aHelper.ForumTopicTitles( 2, a, 2 );

   Memo1.Lines.Add('Programlama Başlığı (ilk 2 sayfa):');
   Memo1.Lines.Add('--------------------');
   Memo1.Lines.Add( a.Text );
   Memo1.Lines.Add('');
   Memo1.Lines.Add('Sonraki Sayfa Linki');
   Memo1.Lines.Add(strSonraki);
  a.Free;
 end;
end;

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
 if assigned( aHelper ) AND ( aHelper.IsLogged ) then
 begin
  BitBtn1.Enabled := aHelper.LogOut;
  BitBtn2.Enabled := NOT BitBtn1.Enabled;
  aHelper.Free;
  aHelper := Nil;
 end;
end;
Resim Resim
Kullanıcı avatarı
G.Arkas
Üye
Mesajlar: 829
Kayıt: 01 Eki 2007 07:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen G.Arkas »

Muharrem abim çok teşekkürler kodlar için. Tam ağzımıza layık olmuş yine :) Yalnız uygulama bende yine çalışmadı :(

Kod: Tümünü seç

Application does not support this phone.
Asus Zenfone 2 Atom 4 GB
Resim
Kullanıcı avatarı
badkursat
Üye
Mesajlar: 84
Kayıt: 03 Mar 2014 08:58

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen badkursat »

Kodunuza sağlık :)
Kullanıcı avatarı
vkamadan
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1935
Kayıt: 17 Mar 2004 03:52
Konum: Adapazarı
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen vkamadan »

Geçmiş olsun Muharrem bey acil şifalar ,
elinize sağlık.
Volkan KAMADAN
www.polisoft.com.tr
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen mrmarman »

Dilekleriniziçin teşekkürler.

Gürkan kardeşim, Atom demişsin ya, senin telefon Intel işlemcili. Ancak android sürümün yeni. Misafirlerim geldi, onları uğurlayınca sana yeni bir apk derleyeceğim beraber denemiş oluruz.

Durum şu, intel işlemcili android cihazlar için Houdini Project diye bir çalışma yapılmış. Android cihazda bu kurulu ise bu uyarlama ile Delphi FMX uygulamaları klasik apk dosyaları gibi uyumlu oluveriyormuş.

Önemli bir ayrıntı. Android (intel) version 4.4.2 (KitKat) ve üzeri için zaten kurulu olarak dağıtılıyormuş ki sende de kurulu olması muhtemel.

Bana düşen görev de Delphi IDE'nin deployment sayfasındaki "x86 .so binary" işaretini kaldırmayı ihmal etmemek ve bu şekilde yeniden derleyip o halini sana yollamak.

Sen kendi telefonuna denemeler yaptın mı daha önce? Böyle bir durum ile karşılaşmış mıydın?
Resim Resim
Kullanıcı avatarı
SimaWB
Üye
Mesajlar: 1316
Kayıt: 07 May 2009 10:42
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen SimaWB »

Muharrem Bey, geçmiş olsun. Emeğinize sağlık...
There's no place like 127.0.0.1
Kullanıcı avatarı
greenegitim
Üye
Mesajlar: 709
Kayıt: 28 Nis 2011 10:33
Konum: İstanbul

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen greenegitim »

Hocam çok geçmiş olsun emeğinize sağlık..
Mücadele güzelleştirir!
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen mrmarman »

Tekrar teşekkürler.

Parametre olarak pointer type array de döndürmeye müsaittir. Daha yaygın kullanım gördüğümden kolaylık için tstrings tercih ettik çünkü ikinci bir tstringlist kullanıp her satırı ayraç katakteri kullanarak DelimitedText, Delimiter, StrictDelimiter üçlüsü ile bileşenlerine ayırabilmek mümkün.

Forum style ayarınız ne olursa olsun sistem otomatik olatak subsilver2 olarak okumak üzere forum kodlarını zorluyor. Bu sayede style sayısı kadar farklı parse fonksiyonunu yazmak zahmetinden kurtuluyoruz.

Forum tema stye olarak prosilver kullananlar deneyebilir, WebBrowser adres satırının sonuna &style=2 ifadesini eklerseniz tema ne olursa olsun subsilver2 olarak cevap dönecektir. ( adres satırında # tag varsa öncesine koyun yoksa işlemez ) Bu da elimizi oldukça kolaylaştırdı.

Mesela bana süpriz okan ne oldu biliyor musunuz? Bir başkığa yeni eklenmiş cevaplar da site kodları içerisinde yer alırken normal bakışta gözden kaçması. Android versiyonda yeni başlıkları bırakın başlıpiğa yazılan yeni okunmamış cevapların iconu da sarı renkte.
Artık forum için bir şeyler yapmak için elinizde oyuncak hazır. Yeni site olması şart değil. Herkes kendisine özel Win32 veya Android projesi halinde site yapabailir. Kendine özel fonksiyon kazandırabilir. :D
Resim Resim
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen mrmarman »

Merhaba Gürkan,
- Burada ilk anda kalabalıklık oluşturur deyip sana özel mesaj ile yolladım ama sonra düşününce elinde Intel işlemcili Android cihazları olanlar denesin diye kararımı değiştirdim...

Aşağıda linkini verdiğim RAR paketinde 2 adet klasör var. İçerisinde aşağıdaki resimler ile derlenmiş APK dosyaları var.
Bu linkten indirebilirsin.

Resim

Resim

Sonuç APK dosya içeriği aşağıdaki gibi oldu...
Bakalım sende bir değişiklik olacak mı...

Resim
Resim Resim
thelvaci
Kıdemli Üye
Mesajlar: 769
Kayıt: 11 Tem 2010 07:17
Konum: Istanbul
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen thelvaci »

Çok geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin Muharrem bey.
Kullanıcı avatarı
G.Arkas
Üye
Mesajlar: 829
Kayıt: 01 Eki 2007 07:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: DelphiTurkiye Forum (Android)

Mesaj gönderen G.Arkas »

mrmarman yazdı:Merhaba Gürkan,
- Burada ilk anda kalabalıklık oluşturur deyip sana özel mesaj ile yolladım ama sonra düşününce elinde Intel işlemcili Android cihazları olanlar denesin diye kararımı değiştirdim...

Aşağıda linkini verdiğim RAR paketinde 2 adet klasör var. İçerisinde aşağıdaki resimler ile derlenmiş APK dosyaları var.
Bu linkten indirebilirsin.

Resim

Resim

Sonuç APK dosya içeriği aşağıdaki gibi oldu...
Bakalım sende bir değişiklik olacak mı...

Resim
Abicim teşekkür ederim. Sorunsuz çalıştı. Ben mips i kaldırmamıştım kendi uygulamamda sayende bir şey daha öğrendik. Allah razı olsun. Tekrardan acil şifalar abime. :bravo: :bravo:

Not: Unchecked versiyon bende çalıştı. Bu arada tasarım ve renklendirmeler şahane olmuş. Çok kullanışlı.
Resim
Cevapla